Polish Studies Newsletter
offers per page:
Sort by:

Promoted

Recently added

13.03.2019
Zielona Góra

Doktorant stypendysta

Uniwersytet Zielonogórski

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które odpowiadają następującym kryteriom: • uzyskały tytuł zawodowy magistra w dziedzinie językoznawstwa lub kulturoznawstwa i status studenta studiów doktoranckich (III stopnia) lub status studenta studiów magisterskich w dziedzinie językoznawstwa lub kulturoznawstwa, • mają znajomość zagadnień związanych z etnolingwistycznymi uwarunkowaniami praktyk językowych na polsko-czeskim pograniczu, • posiadają doświadczenie w prowadzeniu badań nad krajobrazem kulturowo-językowym oraz co najmniej jedną publikację na ten temat (lub materiał zgłoszony do druku) w dorobku naukowym, • są gotowe wykonywać powierzone zadania samodzielnie, odpowiedzialnie, rzetelnie i terminowo, • są gotowe napisać pracę doktorską związaną z prowadzonymi w projekcie badaniami nad krajobrazem językowym polsko-czeskiego pogranicza pod promotorstwem kierownika projektu.

21.07.2017
Zielona Góra

Starszy wykładowca w Instytucie Neofilologii

Uniwersytet Zielonogórski

Badania eksperymentalne systemów intonacyjnych języków słowiańskich w ujęciu konfrontatywnym: język rosyjski, białoruski i polski. Wdrożenie badań eksperymentalnych do procesu dydaktycznego celem kształtowania kompetencji komunikacyjnej, wyrobienia poprawnych nawyków intonacyjnych języka rosyjskiego u przyszłych pracowników biznesu oraz tłumaczy, kształcenia świadomości lingwistycznej z zakresu intonacji języków słowiańskich.

22.07.2016
Zielona Góra

Profesor zwyczajny (teoria literatury)

Uniwersytet Zielonogórski

Wymagania:

22.07.2016
Zielona Góra

Profesor zwyczajny (literaturoznawstwo)

Uniwersytet Zielonogórski

Wymagania:

22.07.2016
Zielona Góra

Profesor zwyczajny (językoznawstwo)

Uniwersytet Zielonogórski

Od kandydata wymaga się odpowiednich kwalifikacji w zakresie językoznawstwa, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia języka polskiego w aspekcie synchronicznym i diachronicznym.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.