Polish Studies Newsletter
offers per page:
Sort by::

Promoted

Recently added

01.10.2019
Łódź

Lektor (Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego)

The University of Lodz

Kandydat na ww. stanowisko powinien spełniać wymogi art. 113, art. 116 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018r., poz. 1668 ze zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Łódzkiego przy uwzględnieniu art.246 ust.5 ustawy z dnia 3 lipca 2018r. – Przepisy wprowadzające ustawę prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018r., poz. 1669)

16.02.2019
Łódź

Doktorant-stypendysta

The University of Lodz

Stypendysta/tka będzie członkiem zespołu opracowującego projekt „Rozpowszechnianie filmów w Polsce w latach 1945-1989: ogólnokrajowe ramy instytucjonalne i lokalne studium przypadku” (SONATA BIS, 2016/22/E/HS2/00135), kierowany przez dr hab. Konrada Klejsę

12.12.2018
Łódź

Doktorant-stypendysta

The University of Lodz

Wymagania: Stypendysta/tka będzie członkiem zespołu opracowującego projekt „Rozpowszechnianie filmów w Polsce w latach 1945-1989: ogólnokrajowe ramy instytucjonalne i lokalne studium przypadku” (SONATA BIS, 2016/22/E/HS2/00135), kierowany przez dr hab. Konrada Klejsę

22.06.2018

profesor nadzwyczajny w Instytucie Filologii Polskiej i Logopedii UŁ

full-time The University of Lodz

Instytut Filologii Polskiej i Logopedii UŁ ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego UŁ.

15.06.2018
Łódź

Profesor nadzwyczajny UŁ

The University of Lodz

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): 1. posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie językoznawstwa lub literaturoznawstwa 2. odpowiedni dorobek naukowy z zakresu nauczania języka polskiego jako przedmiotu (literatury i/lub kształcenia językowego), 3. kilkuletni staż pracy w jednostce (zakład, katedra, pracownia) dydaktyki/metodyki, 4. doświadczenie w organizacji praktyk śródrocznych oraz praktyk ciągłych, 5. zainteresowanie nauczaniem języka polskiego jako ojczystego, 6. preferowany kilkuletni staż pracy w szkole, poświadczone zdolności organizacyjne oraz umiejętność kierowania pracą zespołu  

07.09.2017
Łódź

Lektor (język polski)

The University of Lodz

Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ poszukuje lektora języka polskiego.

22.06.2017
Łódź

Wykładowca (logopedia)

The University of Lodz

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci, którzy spełniają następujące kryteria:

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.