Polish Studies Newsletter
offers per page:
Sort by:

Promoted

Recently added

27.07.2017
Lublin

Asystent w Zakładzie Studiów Conradoznawczych na Wydziale Humanistycznym UMCS

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Studiów Conradoznawczych na Wydziale Humanistycznym UMCS.

14.07.2017
Lublin

Starszy wykładowca w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

R E K T O R UNIWERSYTETU MARII CURIE SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS

14.07.2017
Lublin

Wykładowca w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

R E K T O R UNIWERSYTETU MARII CURIE SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS

22.06.2017
Lublin

Adiunkt Zakładzie Informatologii w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa na Wydziale Humanistycznym UMCS

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) oraz w Statucie UMCS z dnia 14 czerwca 2006 r. ze zm.

22.06.2017
Lublin

Asystent (Logopedia)

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

R E K T O R UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego z Pracownią Logopedyczną na Wydziale Humanistycznym UMCS

22.06.2017
Lublin

Adiunkt w Zakładzie Językoznawstwa Ogólnego w Instytucie Filologii Polskiej na Wydziale Humanistycznym UMCS

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) oraz w Statucie UMCS z dnia 14 czerwca 2006 r. ze zm.

09.02.2017
Lublin

Asystent w Zakładzie Historii Literatury Polskiej w Instytucie Filologii Polskiej

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Opis KRYTERIAMI KWALIFIKACYJNYMI KONKURSU SĄ: - posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie historii literatury polskiej; - udokumentowany dorobek naukowy w zakresie badań nad literaturą romantyzmu (dobrze widziany jest także dorobek   naukowy z zakresu literatury oświecenia); - akademickie doświadczenie dydaktyczne w zakresie historii literatury polskiej, szczególnie: literatura oświecenia,   literatura romantyzmu; - opinia kierownika katedry (zakładu) lub osoby posiadającej tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego o predyspozycjach do pracy naukowej oraz dydaktycznej; - biegła znajomość języka polskiego.

22.11.2016
Lublin

Profesor nadzwyczajny w Zakładzie Kultury Polskiej w Instytucie Kulturoznawstwa

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

R E K T O R UNIWERSYTETU MARII CURIE SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Kultury Polskiej w Instytucie Kulturoznawstwa na Wydziale Humanistycznym UMCS

22.07.2016
Lublin

Adiunkt w Zakładzie Kultury Książki i Nauk Pomocniczych Bibliologii

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

OPIS KRYTERIA KWALIFIKACYJNE: - posiadanie stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie bibliologii i informatologii; - czynna znajomość języka polskiego i co najmniej jednego języka kongresowego; - doświadczenie dydaktyczne w szkole wyższej; - udokumentowany dorobek naukowy w zakresie bibliologii i informatologii; - udokumentowany udział w konferencjach naukowych; - udokumentowany dorobek organizacyjny.

22.07.2016
Lublin

Adiunkt w Zakładzie Komunikacji Społecznej

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE: - posiadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych, w zakresie nauk o mediach; - posiadanie dorobku naukowego, organizacyjnego oraz osiągnięć dydaktycznych z zakresu nauk o mediach, ze szczególnym uwzględnieniem prasoznawstwa, a także uznanego dorobku naukowego w zakresie badań nad prasą polską przed I wojną światową; - udział w konferencjach i projektach badawczych krajowych i międzynarodowych; - w przypadku kandydata bez stopnia naukowego doktora habilitowanego, wymagana jest dodatkowo opinia kierownika katedry (zakładu) lub osoby posiadającej tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego o perspektywach uzyskania habilitacji oraz predyspozycjach do pracy dydaktycznej; - w przypadku kandydata bez stopnia naukowego doktora habilitowanego przedstawienie koncepcji rozprawy habilitacyjnej lub koncepcji badań naukowych pozwalających na uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w wymaganym terminie; - doświadczenie w pozyskiwaniu grantów;  - biegła znajomość języka angielskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych; - przygotowanie merytoryczne do prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim oraz w języku angielskim. WARUNKI ZATRUDNIENIA: - zatrudnienie od dnia 1 października 2016 r. na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w podstawowym miejscu pracy, w pełnym wymiarze czasu pracy.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.