Polish Studies Bulletin

Job offer

Added on: 18.07.2019
Deadline for submitting applications: 12.08.2019

Adiunkt biblioteczny

Cities/towns:
Warszawa
Fields:
bibliotekoznawstwo

Podstawowe wymagania:

 • Stopień naukowy doktora,
 • Dorobek w działalności naukowej tematycznie związanej z bibliotekoznawstwem,
 • Bardzo dobra znajomość języka rosyjskiego, tj. w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie artykułów i wygłaszanie referatów na konferencjach naukowych, a także języka angielskiego umożliwiającego kontaktów z kontrahentami,
 • Bardzo dobra znajomość baz danych i umiejętność zarządzania nimi,
 • Znajomość bibliotek w Polsce i zagranicą,
 • Doświadczenie co najmniej 5-letnie w kierowaniu zespołem, w tym prowadzeniu bibliotek akademickich,
 • Doświadczenie w działalności wydawniczej,
 • Doświadczenie dydaktyczne,
 • Doświadczenie menedżerskie,
 • Działalność społeczna,
 • Wyrażają gotowość do zatrudnienia w Instytucie Pileckiego jako podstawowym miejscu pracy.

 

Wymagane dokumenty od Kandydatów:

 • List motywacyjny,
 • CV,
 • Skan dyplomu uzyskania stopnia doktora,
 • Informacja dotycząca doświadczenia naukowego i prowadzonych badań,
 • Lista publikacji,
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Instytut Pileckiego będzie podstawowym (pierwszym) miejscem pracy,
 • Opinia co najmniej jednego samodzielnego pracownika naukowego na temat Kandydata,
 • Oświadczenie o akceptacji warunków konkursu obowiązujących w Instytucie Pileckiego,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Instytut Pileckiego danych osobowych. 

Zgłoszenie do konkursu i dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje kandydata powinny być sporządzone w języku polskim, a oryginalne dokumenty w języku obcym wymagają tłumaczenia na język polski.

Osoby zainteresowane pracą prosimy o przesłanie ww. dokumentów:

 • w formie elektronicznej, na adres mailowy: rekrutacja@instytutpileckiego.pl, z dopiskiem „Adiunkt biblioteczny”
 • w formie papierowej, na adres: Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego ul. Foksal 17, 00–372 Warszawa

w terminie  do dnia 12.08.2019 r. do godz. 16.00

 

Konkurs składa się z dwóch etapów obejmujących:

1. Ocenę zgłoszeń i dołączonych do nich dokumentów pod względem formalnym oraz ocenę merytoryczną spełniania  warunków  dotyczących  wykształcenia oraz  kwalifikacji  kandydata.

2. Ocenę wiedzy na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. O terminie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą mailową co najmniej na 7 dni przed jej terminem.

O wyniku konkursu każdy z Kandydatów zostanie poinformowany pisemnie.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego z siedzibą w Warszawie w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników  Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego.

 

 Informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego z siedzibą w Warszawie, ul. Foksal 17, 00-372 Warszawa. Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem:
  • Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego, ul. Foksal 17, 00-372 Warszawa,
  • e-mail: iodo@instytutpileckiego.pl;
 2. dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 3. odbiorcą danych osobowych kandydatów może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii;
 4. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż dwa lata od dnia zakończenia obecnego procesu rekrutacji;
 5. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego;
 6. kandydat, którego dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora danych osobowych ograniczenia przetwarzania, gdy:
 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na interesie publicznym lub prawnie uzasadnionych interesach (sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1) – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą,
 1. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego w zakresie danych osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 2. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Instytucie Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego.

Information

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.