Polish Studies Bulletin

Job offer

Added on: 21.07.2017
Deadline for submitting applications: 30.08.2017

Adiunkt do prowadzenia przedmiotów: Warsztat teatrologa, 20-lecie międzywojenne, Modernizm i fakultet z zakresu teatru drugiej połowy XX w.

Cities/towns:
Warszawa
Fields:
literaturoznawstwo
Announced on:
21.07.2017

Zgodnie z art. 118a ust. 1 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005.164.1365 z późn. zm.) oraz § 62 ust. 2 Statutu Akademii Teatralnej, Rektor Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta do prowadzenia przedmiotów: Warsztat teatrologa, 20-lecie międzywojenne, Modernizm i fakultet z zakresu teatru drugiej połowy XX w. (studia pierwszego stopnia) na Wydziale Wiedzy o Teatrze

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w art. 109 ust. 1 i w art. 114 ust. 6 Ustawy oraz spełnia wymagania określone w załączniku nr 4 Statutu, a ponadto:

a) posiada stopień naukowy doktora,

b) posiada dorobek naukowy z zakresu nauk o sztuce ze szczególnym uwzględnieniem historii teatru,

c) posiada co najmniej rok udokumentowanego doświadczenia dydaktycznego na uczelni artystycznej.

2. Kandydaci zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

a) podanie kandydata,

b) kwestionariusz osobowy kandydata (do pobrania ze strony https://akademia.at.edu.pl/konkursy-nastanowiska/),

c) uwierzytelniony odpis dyplomu doktorskiego, bądź zaświadczenie o uzyskaniu stopnia doktora,

d) dokumentację dorobku naukowego i dydaktycznego,

e) oświadczenie o niekaralności zgodnie z art. 109 ust. 1. pkt. 2-5 Ustawy, (do pobrania ze strony https://akademia.at.edu.pl/konkursy-na-stanowiska/),

f) zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji postępowania konkursowego (do pobrania ze strony https://akademia.at.edu.pl/konkursy-na-stanowiska/),

g) oświadczenie, że Akademia Teatralna będzie podstawowym miejscem pracy kandydata.

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Akademii Teatralnej w Warszawie, ul. Miodowa 22/24, 00-246 Warszawa (przyjmowanie dokumentów w godz. 10.00-14.00) – osobiście lub pocztą do dnia 30 sierpnia 2017.

UWAGA! Liczy się data wpływu, a nie data stempla pocztowego. Komisja zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z kandydatem na tematy zawodowe. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 07 września 2017. Zatrudnienie od 10 września 2017.

 

prof. dr hab. Wojciech Malajkat – rektor

Information

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.