Polish Studies Bulletin

Job offer

Added on: 19.09.2018
Deadline for submitting applications: 27.09.2018

Adiunkt (filmoznawstwo)

Cities/towns:
Poznań
Fields:
media

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Instytucie Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych.


Wymagane kwalifikacje kandydatów:
1. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce;
2. Udokumentowane doświadczenie i predyspozycje do pracy dydaktycznej na poziomie akademickim;
3. Bardzo dobra znajomość historii i teorii filmu, ze szczególnym uwzględnieniem dokonań polskiej, europejskiej i światowej sztuki filmowej końca XX i początków XXI wieku, poświadczona publikacjami naukowymi i referatami wygłoszonymi na konferencjach naukowych o profilu filmoznawczym lub medioznawczym;
4. Szerokie kompetencje metodologiczne do prowadzenia filmoznawczych i medioznawczych badań naukowych, poświadczone ukończonymi kierunkami studiów, interdyscyplinarnymi artykułami naukowymi lub publikacjami z zakresu korespondencji sztuk;
5. Zainteresowania naukowe obejmujące antropologiczne i filozoficzne konteksty sztuki filmowej, zwłaszcza w odniesieniu do kina fabularnego, poświadczone publikacjami naukowymi;
6. Doświadczenie w popularyzowaniu sztuki filmowej oraz w edukacji filmowej i artystycznej (prowadzenie warsztatów filmowych, wykładów otwartych, organizacja konferencji popularnonaukowych lub wydarzeń kulturalnych i oświatowych itp.);
7. Biegła znajomość co najmniej jednego języka kongresowego;
8. Wysoki poziom kultury osobistej oraz etyki pracy naukowej, umiejętność pracy w zespole poświadczona aktywnością społeczną lub samorządową.


Wymagane dokumenty:
a) podanie kandydata wraz z listem motywacyjnym, kierowane do Prorektora ds. kadry i rozwoju uczelni, na podaniu należy dopisać: Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona
rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji,
b) życiorys;
c) kwestinariusz osobowy;
d) odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora, ewentualnie kopie innych dyplomów,
e) informacje o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym, w tym: lista publikacji, wykaz wystąpień na filmoznawczych i medioznawczych konferencjach naukowych, kopie wszystkich publikacji naukowych (włącznie z egzemplarzem rozprawy doktorskiej, o ile nie została ona opublikowana), dokumenty poświadczające doświadczenie dydaktyczne, dokumenty poświadczające doświadczenie w popularyzowaniu wiedzy oraz dokumenty poświadczające działalność edukacyjną;
f) opinia przełożonego;
g) oświadczenie, że UAM będzie podstawowym miejscem pracy;
h) ewentualnie inne uzasadnienia;
i) świadectwa pracy.


Dokumenty konkursowe oznaczone numerem referencyjnym należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu (adres: ul. Fredry 10, 61-701 Poznań).

 NR REF.: 76/WFPiK/adiunkt/1/2018

Information

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.