Polish Studies Bulletin

Job offer

Added on: 20.03.2017
Deadline for submitting applications: 07.04.2017

ADIUNKT W INSTYTUCIE LITERATURY POLSKIEJ W ZAKŁADZIE lITERATURY XX I XXI WIEKU

Cities/towns:
Warszawa
Fields:
literaturoznawstwo
Announced on:
20.03.2017

DZIEKAN WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO OGŁASZA KONKURS na stanowisko adiunkta w INSTYTUCIE LITERATURY POLSKIEJ w Zakładzie Literatury XX i XXI wieku

WARUNKI KONKURSU:

  • Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa,
  • Doktorat wyróżniony i opublikowany w postaci książki.
  • Dorobek badawczy w zakresie literatury i publicystyki polskiej okresu 1918-1945, potwierdzony publikacjami w ważnych punktowanych periodykach naukowych i ważnych tomach zbiorowych.
  • Co najmniej trzyletnie doświadczenie dydaktyczne w szkolnictwie wyższym, uwzględniające zajęcia na temat literatury polskiej okresu 1918-1989.
  • Udział w interdyscyplinarnych projektach grantowych (literaturoznawstwo, historia społeczna oraz antropologia kulturowa).
  • Aktywny udział w życiu naukowym potwierdzony publikacjami i udziałem w konferencjach naukowych.

 

KANDYDACI POWINNI ZŁOŻYĆ:

1. Podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora z dopiskiem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.),

2. życiorys naukowy,

3. odpis dyplomu doktora,

4. kwestionariusz osobowy,

5. opinię z poprzedniego miejsca pracy (opiekuna naukowego),

6. wykaz publikacji.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW UPŁYWA Z DNIEM 7 kwietnia 2017 r.

Oferty na konkurs należy zgłaszać osobiście lub wysyłać pocztą na adres podany niżej.

ADRES: Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa

Komisja Konkursowa rozstrzygnie konkurs zgodnie z Zarządzeniem nr 18 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 7 marca 2016 r. i regulaminem obowiązującym na Wydziale Polonistyki UW.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to 16 maja 2017 r., zainteresowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub elektronicznie o jego wyniku.

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do wszczęcia dalszego postępowania w sprawie zatrudnienia w formie umowy o pracę, na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

UNIWERSYTET NIE ZAPEWNIA MIESZKANIA Warszawa, dnia 17 marca 2017 r. 

 

Źródło: http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2017_03/f998bc15b6b3052b022c093f99ac09c7.pdf

Information

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.