Polish Studies Bulletin

Job offer

Added on: 06.04.2017
Deadline for submitting applications: 19.04.2017

Adiunkt w Instytucie Polonistyki i Logopedii

Cities/towns:
Olsztyn
Fields:
językoznawstwo
Announced on:
06.04.2017

DZIEKAN WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta
w Instytucie Polonistyki i Logopedii 
specjalność: logopedia

 

Kandydaci ubiegający się o stanowisko adiunkta powinni posiadać:

 • dyplom nadania stopnia doktora,
 • udokumentowany dorobek naukowy w zakresie wskazanym w słowach kluczowych,
 • posiadać doświadczenie zawodowe w zakresie dydaktyki akademickiej oraz terapii logopedycznej.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie,
 2. Życiorys,
 3. Kwestionariusz osobowy z fotografią,
 4. Odpis dyplomu,
 5. Wykaz osiągnięć w pracy naukowej (wykaz publikacji) i dydaktycznej (wykaz prowadzonych przedmiotów),
 6. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie,
 7. Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza UWM).

 

Informacja:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego, ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn, w terminie do 19 kwietnia 2017 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 9 maja 2017 r.
 • Przedział wynagrodzenia dla stanowiska wymienionego w konkursie zawiera się w przedziale: 3500-4000 PLN.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.);

 

Od Kandydata/ Kandydatki na stanowisko adiunkta w Instytucie Polonistyki i Logopedii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oczekuje się

 1. posiadania doświadczenia dydaktycznego na uczelni wyższej w prowadzeniu zajęć z zakresu kształcenia logopedycznego lub o tematyce pokrewnej.
 2. Kandydat/Kandydatka powinien wykazać się dorobkiem naukowym w zakresie językoznawstwa i logopedii, udokumentowanym publikacjami z tego zakresu w czasopismach krajowych i monografiach oraz wystąpieniami na konferencjach naukowych.
 3. W większości publikacji Kandydat/Kandydatka powinien figurować jako jedyny autor lub pierwszy współautor.
 4. Powinien prowadzić badania naukowe w zakresie językoznawstwa, logopedii, zaburzeń mowy i/lub przyswajania języka.
 5. Kandydat powinien nadto uzyskać stopień doktora nie dawniej niż osiem lat od przystąpienia do konkursu.
 6. Preferowani będą kandydaci z doświadczeniem w zakresie terapii logopedycznej dzieci i osób dorosłych.

 

Information

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.