Polish Studies Bulletin

Job offer

Added on: 20.03.2017
Deadline for submitting applications: 07.04.2017

ADIUNKT W INSTYTUCIE SLAWISTYKI ZACHODNIEJ I POŁUDNIOWEJ

Cities/towns:
Warszawa
Fields:
językoznawstwo
Announced on:
20.03.2017

DZIEKAN WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO OGŁASZA KONKURS na stanowisko

adiunkta w INSTYTUCIE SLAWISTYKI ZACHODNIEJ I POŁUDNIOWEJ

w Zakładzie Języków i Kultur Słowiańskich

WARUNKI KONKURSU:

  • Stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa.
  • Potwierdzony dorobek naukowy w dziedzinie badań nad językiem bułgarskim.
  • Udokumentowana biegła znajomość języka bułgarskiego i polskiego, umożliwiająca prowadzenie zajęć w tych językach, w tym lektoratu języka bułgarskiego.
  • Udokumentowana bardzo dobra znajomość drugiego języka bałkańskiego, umożliwiająca prowadzenie zajęć w tym języku, w tym lektoratu.
  • Udokumentowane co najmniej kilkuletnie doświadczenie dydaktyczne w zakresie językoznawstwa.
  • Kompetencje naukowe, umożliwiające prowadzenie zajęć dydaktycznych z historii i teraźniejszości kultur bałkańskich ze szczególnym uwzględnieniem kultury bułgarskiej.

 

KANDYDACI POWINNI ZŁOŻYĆ:

1. Podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora z dopiskiem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.),

2. życiorys naukowy,

3. odpis dyplomu doktora habilitowanego,

4. kwestionariusz osobowy,

5. opinię samodzielnego pracownika naukowego,

6. wykaz publikacji.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW UPŁYWA Z DNIEM 7 kwietnia 2017 r.

Oferty na konkurs należy zgłaszać osobiście lub wysyłać pocztą na adres podany niżej.

ADRES: Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa

Komisja Konkursowa rozstrzygnie konkurs zgodnie z Zarządzeniem nr 18 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 7 marca 2016 r. i regulaminem obowiązującym na Wydziale Polonistyki UW.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to 16 maja 2017 r., zainteresowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub elektronicznie o jego wyniku. Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego wszczęcia postępowania w sprawie zatrudnienia w formie umowy o pracę, na trzy lata, w pełnym wymiarze czasu pracy. UNIWERSYTET NIE ZAPEWNIA MIESZKANIA

Warszawa, dnia 17 marca 2017 r. 

Źródło:http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2017_03/feb057a7551a5add33469094f7664f01.pdf

 

Information

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.