Polish Studies Bulletin

Job offer

Added on: 22.05.2017
Deadline for submitting applications: 05.06.2017

Adiunkt w INSTYTUCIE POLONISTYKI STOSOWANEJ

Cities/towns:
Warszawa
Fields:
literaturoznawstwo
Announced on:
22.05.2017

DZIEKAN WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO OGŁASZA KONKURS na stanowisko adiunkta w INSTYTUCIE POLONISTYKI STOSOWANEJ w Zakładzie Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego

WARUNKI KONKURSU:

Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa.

Ukończone studia magisterskie na kierunku filologia polska ze specjalizacjami zawodowymi: animacja kultury oraz nauczanie języka polskiego.

Co najmniej 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu przedmiotów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela polonisty na II, III, i IV etapie edukacyjnym, w tym przynajmniej 1,5 roku w formie stażu pracy w uczelni wyższej.

10-letni staż pracy jako nauczyciel języka polskiego na IV etapie edukacyjnym.

Doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych z zakresu polskiej poezji XX i XXI wieku, komparatystyki literackiej, recepcji tekstu literackiego i tekstów kultury oraz metodyki języka polskiego poparte publikacjami naukowymi ( w tym co najmniej 1 monografia autorska).

Co najmniej 2-letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem do celów edukacyjnych oraz organizowaniu i prowadzeniu edukacji kulturalnej.

KANDYDACI POWINNI ZŁOŻYĆ:

1. Podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora z dopiskiem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.)

2. życiorys naukowy,

3. odpis dyplomu doktorskiego,

4. odpis dyplomu magisterskiego,

4. kwestionariusz osobowy,

5. opinię z poprzedniego miejsca pracy (opiekuna naukowego),

6. wykaz publikacji.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW UPŁYWA Z DNIEM 5 CZERWCA 2017 r.

Oferty na konkurs należy zgłaszać osobiście lub wysyłać pocztą na adres podany niżej.

ADRES: Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa Komisja Konkursowa rozstrzygnie konkurs zgodnie z Zarządzeniem nr 18 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 7 marca 2016 r. i regulaminem obowiązującym na Wydziale Polonistyki UW.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to 20 czerwca 2017 r.

Zainteresowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub elektronicznie o jego wynikach.

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania w sprawie zatrudnienia w formie umowy o pracę, na okres dwóch lat, w pełnym wymiarze czasu pracy z zastrzeżeniem, że Uniwersytet Warszawski stanowił będzie podstawowe miejsce pracy kandydata.

UNIWERSYTET NIE ZAPEWNIA MIESZKANIA Warszawa, dnia 16 maja 2017 r

Information

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.