Biuletyn Polonistyczny

Oferta pracy

Data dodania: 22.05.2017
Termin nadsyłania zgłoszeń: 05.06.2017

Adiunkt w INSTYTUCIE POLONISTYKI STOSOWANEJ

Miejscowości:
Warszawa
Dziedziny:
literaturoznawstwo
Data ogłoszenia:
22.05.2017

DZIEKAN WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO OGŁASZA KONKURS na stanowisko adiunkta w INSTYTUCIE POLONISTYKI STOSOWANEJ w Zakładzie Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego

WARUNKI KONKURSU:

Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa.

Ukończone studia magisterskie na kierunku filologia polska ze specjalizacjami zawodowymi: animacja kultury oraz nauczanie języka polskiego.

Co najmniej 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu przedmiotów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela polonisty na II, III, i IV etapie edukacyjnym, w tym przynajmniej 1,5 roku w formie stażu pracy w uczelni wyższej.

10-letni staż pracy jako nauczyciel języka polskiego na IV etapie edukacyjnym.

Doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych z zakresu polskiej poezji XX i XXI wieku, komparatystyki literackiej, recepcji tekstu literackiego i tekstów kultury oraz metodyki języka polskiego poparte publikacjami naukowymi ( w tym co najmniej 1 monografia autorska).

Co najmniej 2-letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem do celów edukacyjnych oraz organizowaniu i prowadzeniu edukacji kulturalnej.

KANDYDACI POWINNI ZŁOŻYĆ:

1. Podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora z dopiskiem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.)

2. życiorys naukowy,

3. odpis dyplomu doktorskiego,

4. odpis dyplomu magisterskiego,

4. kwestionariusz osobowy,

5. opinię z poprzedniego miejsca pracy (opiekuna naukowego),

6. wykaz publikacji.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW UPŁYWA Z DNIEM 5 CZERWCA 2017 r.

Oferty na konkurs należy zgłaszać osobiście lub wysyłać pocztą na adres podany niżej.

ADRES: Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa Komisja Konkursowa rozstrzygnie konkurs zgodnie z Zarządzeniem nr 18 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 7 marca 2016 r. i regulaminem obowiązującym na Wydziale Polonistyki UW.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to 20 czerwca 2017 r.

Zainteresowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub elektronicznie o jego wynikach.

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania w sprawie zatrudnienia w formie umowy o pracę, na okres dwóch lat, w pełnym wymiarze czasu pracy z zastrzeżeniem, że Uniwersytet Warszawski stanowił będzie podstawowe miejsce pracy kandydata.

UNIWERSYTET NIE ZAPEWNIA MIESZKANIA Warszawa, dnia 16 maja 2017 r

Informacje

Data dodania:
22 maja 2017; 23:25 (Sylwia Pikula)
Data edycji:
22 maja 2017; 23:25 (Sylwia Pikula)
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.