Polish Studies Bulletin

Job offer

Added on: 09.02.2017
Deadline for submitting applications: 15.02.2017

Asystent w INSTYTUCIE JĘZYKA POLSKIEGO w Zakładzie Historii Języka Polskiego i Dialektologii

Cities/towns:
Warszawa
Fields:
językoznawstwo
Announced on:
09.02.2017

DZIEKAN WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO OGŁASZA KONKURS

na stanowisko asystenta w  INSTYTUCIE  JĘZYKA POLSKIEGO w Zakładzie Historii Języka Polskiego i Dialektologii

WARUNKI KONKURSU:

Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa.

Doświadczenie w pracy naukowo-badawczej, udokumentowane publikacjami naukowymi z zakresu leksykologii i leksykografii historycznej, historii języka polskiego i dialektologii, a także funkcjonowania języka polskiego poza granicami kraju.

Doświadczenie dydaktyczne w zakresie przedmiotów historycznojęzykowych takich, jak: gramatyka historyczna języka polskiego, historia języka polskiego, analiza tekstów staropolskich, wstęp do językoznawstwa historycznego, dialektologia, kontakty polszczyzny z innymi językami dawniej i dziś.

Poparty publikacjami naukowymi udział w projektach badawczych.

Udokumentowany udział w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni.

KANDYDACI POWINNI ZŁOŻYĆ:

1. Podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora z dopiskiem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.)

2. życiorys naukowy,

3. odpis dyplomu doktora

4. kwestionariusz osobowy,

5. opinię z poprzedniego miejsca pracy (opiekuna naukowego),

6. wykaz publikacji.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW UPŁYWA Z DNIEM 15 LUTEGO 2017 r.

Oferty na konkurs należy zgłaszać osobiście lub wysyłać pocztą na adres podany niżej.


ADRES: Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa
Komisja Konkursowa rozstrzygnie konkurs zgodnie z Zarządzeniem nr 18 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 7 marca 2016 r. i regulaminem obowiązującym na Wydziale Polonistyki UW.


Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to 14 marca 2017 r. Zainteresowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub elektronicznie o jego wynikach. Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania w sprawie zatrudnienia w formie umowy o pracę, na okres dwóch lat, w pełnym wymiarze czasu pracy.
UNIWERSYTET NIE ZAPEWNIA MIESZKANIA
Warszawa, dnia 17 stycznia 2017 r.

Information

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.