Polish Studies Bulletin

Job offer

Added on: 20.03.2018
Deadline for submitting applications: 19.04.2018

Adiunkt w Zakładzie Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX wieku

Cities/towns:
Warszawa
Fields:
literaturoznawstwo

DZIEKAN WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO OGŁASZA KONKURS

na stanowisko adiunkta w INSTYTUCIE LITERATURY POLSKIEJ

w Zakładzie Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX wieku

 

WARUNKI KONKURSU:

– stopień doktora w zakresie literaturoznawstwa;

– wykształcenie w zakresie drugiej dyscypliny humanistycznej – filozofii;

– znaczący dorobek naukowy w zakresie ujmowanej kulturowo historii literatury drugiej połowy XIX wieku, umożliwiający prowadzenie badań, skoncentrowanych na następujących zagadnieniach: związki literatury i filozofii; przemiany krytyki literackiej; poezja modernistyczna; konteksty europejskie literatury polskiej;

– doświadczenia związane z udziałem w roli wykonawcy w kilku grantach zróżnicowanych pod względem typu i zakresu badań; – praktyczna, poświadczona osiągnięciami naukowymi lub redakcyjnymi znajomość dwóch języków obcych;

– w zakresie dydaktyki wymagane jest, poświadczone dotychczasową praktyką, połączenie kompetencji historyka literatury i teoretyka literatury;

– Uniwersytet Warszawski będzie podstawowym miejscem pracy osoby zatrudnionej w wyniku postępowania konkursowego.

 

KANDYDACI POWINNI ZŁOŻYĆ:

1. Podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora z dopiskiem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.),

2. życiorys naukowy,

3. odpis dyplomu doktora,

4. kwestionariusz osobowy,

5. opinię z poprzedniego miejsca pracy,

6. wykaz publikacji.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW UPŁYWA Z DNIEM 19 kwietnia 2018 r.

Oferty na konkurs należy zgłaszać osobiście lub wysyłać pocztą na adres podany niżej.

 

ADRES: Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa

 

Komisja Konkursowa rozstrzygnie konkurs zgodnie z Zarządzeniem nr 18 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 7 marca 2016 r. i regulaminem obowiązującym na Wydziale Polonistyki UW.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to 15 maja 2018 r., zainteresowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub elektronicznie o jego wyniku.

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania w sprawie zatrudnienia w formie umowy o pracę, na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy.

UNIWERSYTET NIE ZAPEWNIA MIESZKANIA

Information

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.