Polish Studies Newsletter

Job offer

Added on: 22.06.2020
Deadline for submitting applications: 17.07.2020

Asystent (językoznawstwo)

Cities/towns:
Kraków
Fields:
językoznawstwo

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta (w zakresie językoznawstwa) w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Historii Języka i Dialektologii na Wydziale Polonistyki.

REKTOR
Uniwersytetu Jagiellońskiego
ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Historii Języka i Dialektologii na Wydziale Polonistyki
w zakresie językoznawstwa

 

 


Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 166 Statutu UJ i odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:


1. posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;
2. wykazują predyspozycje do pracy badawczej;
3. posiadają przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej – wymóg ten nie dotyczy kandydatów na stanowiska w grupie pracowników badawczych.

 


Dodatkowe wymagania:
4. wysoko oceniona praca magisterska lub doktorska,
5. aktywny udział w życiu naukowym,
6. dorobek publikacyjny w zakresie zgodnym z profilem badań katedry ze szczególnym uwzględnieniem badań nad folklorem dziecięcym,
7. konspekt rozprawy habilitacyjnej,
8. doświadczenie dydaktyczne umożliwiające prowadzenie zajęć ze studentami, m.in. z historii języka, dialektologii, kultury języka, leksykologii i leksykografii, scsu,
9. pozytywna opinia opiekuna naukowego.


Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w Dziekanacie Wydziału Polonistyki UJ, Kraków, ul. Gołębia 16, pok. 45 następujące dokumenty:


1. podanie,
2. życiorys,
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4. odpis dyplomu magisterskiego lub doktorskiego – jeżeli kandydat posiada,
5. informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym kandydata,
6. ewentualny wykaz publikacji,
7. informację o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych,
8. formularz ostatniej okresowej oceny, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,
9. opinię kierownika zakładu lub opiekuna naukowego o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego (z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał) oraz działalności naukowej kandydata,
10. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
11. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
12. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ,
13. informację o przetwarzaniu danych osobowych.

Termin rozpoczęcia konkursu: 17 czerwca 2020 r.
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 17 lipca 2020 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 30 września 2020 r.


Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań.
Druki oświadczeń można pobrać na stronie: http://www.dso.uj.edu.pl/druki-do-pobrania/dokumenty-dlakandydatow-pracownikow 

Information

Added on:
22 June 2020; 12:14 (Sylwia Pikula)
Edited on:
22 June 2020; 12:14 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.