Polish Studies Newsletter

Job offer

Added on: 17.06.2019
Deadline for submitting applications: 03.07.2019

Asystent w Instytucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej na Wydziale Filologicznym

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Instytucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej na Wydziale Filologicznym

Do konkursu mogą przystąpić osoby o nienagannej postawie etycznej, spełniające warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 30.08.2018 r., poz. 1668) oraz niżej wymienione wymagania kwalifikacyjne.


Wymagania kwalifikacyjne:
1. posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie: językoznawstwo;
2. publikacje z zakresu lingwistyki dyskursu, lapsologii, kultury i rozwoju języka;
3. potwierdzone dokumentami kwalifikacje w zakresie logopedii;
4. opublikowana monografia autorska;
5. doświadczenie w redagowaniu prac zbiorowych;
6. doświadczenie w prowadzeniu zajęć specjalistycznych na poziomie uniwersyteckim z zakresu językoznawstwa, logopedii, emisji głosu;
7. doświadczenie w badaniach językowych i kompetencyjnych;
8. aktywność naukowa potwierdzona udziałem w ogólnopolskich i zagranicznych konferencjach naukowych;
9. udział w ogólnopolskich lub uczelnianych projektach badawczych;
10. aktywność w społeczności młodych pracowników nauki i/lub adeptów nauki np. organizowanie seminariów, konferencji, szkoleń, funkcje w studenckich kołach naukowych, współpraca z fundacjami uniwersyteckimi;
11. doświadczenie praktyczne w prowadzeniu treningów, warsztatów z zakresu emisji głosu, postaw autoprezentacyjnych;
12. współpraca z instytucjami oświatowymi, kulturalnymi, naukowymi w kraju lub poza jego granicami w zakresie określonym wymaganiami badawczymi;
13. pisemna rekomendacja dotychczasowego przełożonego lub opiekuna naukowego (jeśli kandydat nie jest pracownikiem uczelni)
14. pozytywna opinia bezpośredniego przełożonego o kwalifikacjach i predyspozycjach do pracy dydaktycznej, jeżeli kandydat jest pracownikiem uczelni.


Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o zatrudnienie, zgłoszenie do konkursu (oznaczone kodem konkursu).
2. CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej.
3. Kwestionariusz osobowy.
4. Kopie posiadanych dyplomów: magistra, doktora.
5. Spis publikacji, w tym po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.
6. Informacje o udziale w konferencjach i sympozjach naukowych.
7. Informacja o działalności dydaktycznej.
8. Kopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji.
9. Oświadczenie, zgodne z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 30.08.2018 r., poz. 1668).
10. Oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia Uniwersytet Śląski w Katowicach będzie
podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art.120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 30.08.2018 r., poz. 1668).
11. Klauzula informacyjna RODO dla kandydatów do pracy (do ściągnięcia ze strony: http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/prawo/zal20187104.pdf)


Informacja:
Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w okresie nie dłuższym niż dwa miesiące od daty ogłoszenia konkursu.

Kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym zatrudnia rektor, na wniosek dziekana wydziału, zaopiniowany przez radę wydziału. Zatrudnienie może nastąpić w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony lub określony. Pierwsze zatrudnienie w Uniwersytecie Śląskim następuje na czas określony.

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w/wym. dokumentów w zamkniętej kopercie opatrzonej kodem konkursu: asystent_IJP w Sekretariacie Dziekana (nr pok. 113), Wydział Filologiczny, pl. Sejmu Śląskiego 1, 40-032 Katowice – do dnia
3 lipca 2019 r.

Information

Added on:
17 June 2019; 09:43 (Sylwia Pikula)
Edited on:
17 June 2019; 09:43 (Sylwia Pikula)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.