Polish Studies Newsletter

Job offer

Added on: 20.07.2019
Deadline for submitting applications: 16.08.2019

Adiunkta w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych na Wydziale Filologicznym

Cities/towns:
Katowice
Fields:
literaturoznawstwo

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych na Wydziale Filologicznym z zatrudnieniem od 1.10.2019 do 30.09.2020

Do konkursu mogą przystąpić osoby o nienagannej postawie etycznej, spełniające warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 30.08.2018 r., poz. 1668) oraz niżej wymienione wymagania kwalifikacyjne.

Wymagania kwalifikacyjne:
1. Stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie kulturoznawstwo lub literaturoznawstwo.
2. Dorobek naukowy poświadczony publikacjami w monografiach o zasięgu międzynarodowym, krajowym lub w czasopismach punktowanych w zakresie:
 komunikacji audiowizualnej,
 humanistyki cyfrowej.
3. Czynny udział w życiu naukowym, przejawiający się w udziale w konferencjach, organizacji konferencji, redagowaniu monografii wieloautorskich, uczestnictwie w sieciach naukowych, grupach badawczych, radach naukowych.
4. Doświadczenie w dydaktyce akademickiej w zakresie prowadzenia zajęć z komunikacji medialnej, audiowizualności, interfejsów w kulturze.
5. Działalność organizacyjna i promocyjna (współpraca ze studentami, kołami naukowymi, współpraca międzyuczelniana, współpraca ze środowiskiem regionalnym, popularyzacja wiedzy).
6. Pisemna rekomendacja dotychczasowego przełożonego lub opiekuna naukowego (jeśli kandydat nie jest pracownikiem uczelni).
7. Pozytywna opinia bezpośredniego przełożonego o kwalifikacjach i predyspozycjach do pracy dydaktycznej, jeżeli kandydat jest pracownikiem uczelni.

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o zatrudnienie, zgłoszenie do konkursu (oznaczone kodem konkursu).
2. CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej.
3. Kwestionariusz osobowy.
4. Kopie posiadanych dyplomów: magistra, doktora.
5. Spis publikacji, w tym po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.
6. Informacje o udziale w konferencjach i sympozjach naukowych.
7. Informacja o działalności dydaktycznej.
8. Kopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji.
9. Oświadczenie, zgodne z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 30.08.2018 r., poz. 1668).
10. Oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia Uniwersytet Śląski w Katowicach będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art.120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 30.08.2018 r., poz. 1668).
11. Klauzula informacyjna RODO dla kandydatów do pracy (do ściągnięcia ze strony: http://www.pracownik.us.edu.pl/druki, druk nr 2)

Informacja:
Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w okresie nie dłuższym niż dwa miesiące od daty ogłoszenia konkursu. 

Kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym zatrudnia rektor, na wniosek dziekana wydziału, zaopiniowany przez radę wydziału. Zatrudnienie może nastąpić w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony lub określony. Pierwsze zatrudnienie w Uniwersytecie Śląskim następuje na czas określony.

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w/wym. dokumentów w zamkniętej kopercie opatrzonej kodem konkursu: adiunkt_INoKiSI w Sekretariacie Dziekana (nr pok. 113), Wydział Filologiczny, pl. Sejmu Śląskiego 1, 40-032 Katowice – do dnia
16 sierpnia 2019 r.

W okresie 1.08.2019 do 16.08.2019 proszę składać dokumenty drogą pocztową
(decyduje data stempla pocztowego) z uwagi na przerwę urlopową.

Information

Added on:
20 July 2019; 00:43 (Sylwia Pikula)
Edited on:
20 July 2019; 00:43 (Sylwia Pikula)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.