Polish Studies Bulletin

Job offer

Added on: 20.07.2019
Deadline for submitting applications: 01.08.2019

ASYSTENT (w ramach posiadanego etatu) w Zakładzie Historii Kulturowej w Instytucie Studiów Międzykulturowych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Cities/towns:
Kraków
Fields:
literaturoznawstwo

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA (w ramach posiadanego etatu) w Zakładzie Historii Kulturowej w Instytucie Studiów Międzykulturowych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych w zakresie literaturoznawstwa.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:
- posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
- przygotowały wyróżniającą się pracę magisterską potwierdzoną opinią opiekuna naukowego lub rozprawę doktorską potwierdzoną wysoką oceną,
- przedłożyły pozytywną opinię kierownika zakładu/katedry lub opiekuna naukowego o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego,


oraz:
 - posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie literaturoznawstwa,
 - posiadanie tytułu zawodowego magistra w zakresie kulturoznawstwa,
 - czynny udział w życiu naukowym krajowym i międzynarodowym,
 - posiadanie dorobku naukowego w zakresie literaturoznawstwa i kulturoznawstwa,
 - doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć z literaturoznawstwa i kulturoznawstwa,
 - biegła znajomość języka angielskiego i języka niemieckiego,
 - nienaganna postawa etyczna.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć osobiście w Dziekanacie Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, Kraków, ul. Gołębia 24, pok. 44, w godz. 8.00 – 14.00 następujące dokumenty:
1) podanie,
2) życiorys,
3) kwestionariusz osobowy,
4) odpis dyplomu magisterskiego lub doktorskiego,
5) ewentualny wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),
6) informację o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych,
7) formularz ostatniej okresowej oceny, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,
8) opinię kierownika zakładu lub opiekuna naukowego o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego (z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał) oraz o działalności naukowej kandydata,
9) oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
10) oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
11) oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych.
12) informację o przetwarzaniu danych osobowych.

Termin rozpoczęcia konkursu: 1. 07. 2019 r.
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 1. 08. 2019 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 10. 09. 2019 r.
Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań.
Druki można pobrać na stronie Uniwersytetu Jagiellońskiego:
http://www.dso.uj.edu.pl/druki-do-pobrania/dokumenty-dla-kandydatow-pracownikow

Information

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.