Polish Studies Bulletin

Job offer

Added on: 03.03.2019
Deadline for submitting applications: 04.03.2019

Pracownik naukowy typu post-doc w projekcie Początki języka polskiego i kultury religijnej w świetle średniowiecznych apokryfów Nowego Testamentu. Uniwersalne narzędzie do badań polskich tekstów apokryficznych

Cities/towns:
Poznań
Fields:
językoznawstwo

Wymagane kwalifikacje:
a. stopień naukowy doktora w zakresie językoznawstwa polskiego (językoznawstwo historyczne);
b. udokumentowane publikacjami doświadczenie w badaniu średniowiecznych tekstów polskich i zagadnienia ich edycji
c. wiedza z zakresu średniowiecznej łaciny oraz paleografii;
d. doświadczenie w realizowaniu projektów badawczych dotyczących polszczyzny dawnej;
e. jako dodatkowy atut: doświadczenie w organizacji konferencji naukowych i redagowaniu tekstów naukowych; 
f. znajomość języków obcych: języka angielskiego, dobrze widziana znajomość języka niemieckiego.

 

Ponadto kandydat musi spełniać warunki NCN do zatrudnienia na stanowisku post-doc, zob. www.ncn.gov.pl

Opis zadań:
Osoba na stanowisku post-doc będzie odpowiedzialna m.in. za:
– przygotowanie transkrypcji tekstów staropolskich apokryfów nowotestamentalnych;
– wszechstronną analizę materiału (zestawienie miejsc paralelnych, analizę sposobów wykorzystania źródeł; analizę leksykalną i gramatyczną);
– współorganizację dwóch konferencji naukowych i współredakcję monografii;
– weryfikację internetowej bazy danych pod kątem kompletności;
– prezentację wyników projektu w publikacjach naukowych i podczas krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.

Typ konkursu NCN: SONATA BIS – HS
Termin składania ofert: 4 marca 2019, 00:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:
umowa o pracę – cały etat: od 1 kwietnia 2019 r. (48 miesięcy)

Dodatkowe informacje:
Forma składania ofert: dziekanat Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, ul. Fredry 10, Poznań, pokój 56 (także DW mailem na adres kierownika projektu: dorroj@amu.edu.pl).

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o złożenie następujących dokumentów:
a. kopia dyplomu lub zaświadczenie o ukończeniu studiów doktoranckich i uzyskaniu kwalifikacji trzeciego stopnia;
b. list motywacyjny (500-700 słów);
c. życiorys (CV);
d. wykaz publikacji naukowych;
e. wykaz innych osiągnięć naukowych i organizacyjnych, w tym:
- nagrody krajowe i międzynarodowe;
- uczestnictwo w projektach badawczych (z wyszczególnieniem źródła finansowania, sprawowanych funkcji i zrealizowanych zadań),
- uczestnictwo w konferencjach naukowych z referatem,
- wykaz zorganizowanych konferencji (fakt organizacji/współorganizacji konferencji winien być potwierdzony przez jednostkę organizującą wydarzenie, np. zakład naukowy, instytut),
- oświadczenie, że w wypadku wygrania konkursu UAM będzie podstawowym miejscem zatrudnienia.

W zgłoszeniu prosimy zawrzeć następujące klauzula: (http://pracownicy.amu.edu.pl/kategorie/kadry-bhp-sprawy-socjalne-zwiazki-zawodowe/kadry/oferty-pracy/klauzule-rodo/klauzula-informacyjna-dla-kandydatow-do-pracy-wraz-ze-zgoda): 

1. „Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych innych niż wskazane w art. 221 Kodeksu Pracy (imię, imiona i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; adres do korespondencji; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia), zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji”.

2. W przypadku wygrania konkursu oświadczam, że Instytut Filologii Polskiej UAM będzie moim podstawowym miejscem pracy oraz że w okresie zatrudnienia w IFP UAM będę corocznie składać deklarację zgody na zaliczenie mnie do liczby osób, która będzie uwzględniana przy przyznawaniu środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego Instytutu w ramach prowadzonej działalności statutowej.
Oświadczam również, że w okresie zatrudnienia w projekcie nie będę pobierać innego wynagrodzenia w żadnej formie ze środków NCN oraz nie będę pobierać innego wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę u jakiegokolwiek pracodawcy (w tym pracodawcy posiadającego siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej)”.

Komisja Konkursowa dokona oceny kandydatów na podstawie złożonych dokumentów. Komisja może dodatkowo wezwać kandydata na rozmowę kwalifikacyjną celem sprawdzenia jego umiejętności w zakresie analizy językoznawczej polskich tekstów średniowiecznych. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do 20 marca 2019 roku.

Information

Added on:
3 March 2019; 21:20 (Sylwia Pikula)
Edited on:
3 March 2019; 21:31 (Sylwia Pikula)

See also

25.10.2020

Post-doc (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Wymagania: Wymagane kwalifikacje: a. stopień naukowy doktora w zakresie językoznawstwa polskiego (preferowane językoznawstwo historyczne); b. doświadczenie w badaniu dawnych tekstów polskich; c. umiejętność czytania rękopisów i starodruków; d. doświadczenie w realizowaniu projektów badawczych dotyczących polszczyzny dawnej; e. jako dodatkowy atut: doświadczenie w organizacji konferencji naukowych; f. znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym samodzielne czytanie literatury naukowej.  

03.03.2019

Post-doc* w zakresie literaturoznawstwa

Prorektor ds. nauki UwB ogłasza konkurs w ramach programu RID na stanowisko post-doc* w zakresie literaturoznawstwa na czas określony od 01.04.2019 do 31.12.2020

27.09.2018

Doktorant w Instytucie Filologii Polskiej UAM

Wymagania: • Status studenta studiów III stopnia (tzn. studiów doktoranckich) na wydziale prowadzącycym studia polonistyczne (w momencie rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie). • Temat planowanego doktoratu z zakresu historii języka polskiego związany z tematyką grantu (krótki opis dostępny tutaj: https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?s=12985). • Doświadczenie w odczytywaniu rękopisów i starodruków (staropolskich). • Znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego w stopniu umożliwiającym samodzielne czytanie literatury naukowej i wygłaszanie prelekcji naukowych. • Umiejętność pracy zespołowej oraz zaangażowanie w badania naukowe. • Jako dodatkowy atut: -  doświadczenie w organizacji konferencji naukowych i redagowaniu tekstów naukowych;  -  wiedza z zakresu średniowiecznej łaciny oraz paleografii (udokumentowana np. spisem publikacji, realizowanym programem studiów, udziałem w warsztatach naukowych); o- doświadczenie w pracy z korpusami.

01.05.2019

Post-doc w zakresie językoznawstwa na czas określony od 01.06.2019 do 31.12.2020

Do konkursu przystąpić mogą osoby spełniające następujące kryteria kwalifikacyjne: 1. posiadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo, 2. prowadzenie badań w zakresie językoznawstwa polskiego, w szczególności: stylistyki historycznej języka polskiego, zagadnień języka osobniczego, leksyki doby średnio- i nowopolskiej; 3. posiadanie udokumentowanego dorobku naukowego w zakresie konkursu

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.