Polish Studies Bulletin

Job offer

Added on: 22.11.2016
Deadline for submitting applications: 30.11.2016

Profesor nadzwyczajny w Zakładzie Kultury Polskiej w Instytucie Kulturoznawstwa

Cities/towns:
Lublin
Fields:
językoznawstwo
Announced on:
22.11.2016

R E K T O R UNIWERSYTETU MARII CURIE SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Kultury Polskiej w Instytucie Kulturoznawstwa na Wydziale Humanistycznym UMCS

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 r. (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) oraz w Statucie UMCS.

I. KRYTERIAMI KWALIFIKACYJNYMI KONKURSU SĄ:

- posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa polskiego; -istotny dorobek naukowy uzyskany po wszczęciu postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w zakresie językoznawstwa, w szczególności w zakresie problematyki językoznawstwa antropologicznego; kultury tradycyjnej, regionalnej, współczesnej; folklorystyki oraz ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego;

- udział w rozwoju kadry naukowej, a w szczególności: sprawowanie funkcji promotora w co najmniej jednym przewodzie doktorskim lub jednego wniosku o projekt finansowany przez NCN, NPRH, NCBiR albo inne instytucje centralne lub międzynarodowe lub recenzowanie co najmniej jednego artykułu z listy JCR lub ERIH lub recenzowanie książki/monografii naukowej;

- posiadanie osiągnięć dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć na kierunkach Kulturoznawstwo oraz Technologie cyfrowe w animacji kultury, w tym promotorstwo prac dyplomowych lub udział w opracowaniu programów kształcenia, albo opublikowanie podręcznika akademickiego;

- wykazywanie starań o środki zewnętrzne na działalność naukowo-dydaktyczną, a w szczególności wnioskowanie lub realizacja przynajmniej jednego wniosku o sfinansowanie projektu badawczego skierowanego do NCN, NPRH, NCBiR albo innych instytucji centralnych lub międzynarodowych;

- wykazywanie aktywności organizacyjnej, w tym koordynacja działań dydaktycznych, konferencyjnych i edytorskich; - doświadczenie w pracy dydaktycznej na uczelni wyższej;

- aktualna opinia lub list rekomendacyjny (co najmniej jeden) napisany przez osobę posiadającą tytuł naukowy;

- bardzo dobra znajomość języka polskiego. II. ZGŁOSZENIE NA KONKURS POWINNO ZAWIERAĆ:

- podanie skierowane do JM Rektora UMCS;

- odpis (ksero) dyplomu doktora habilitowanego;

- kwestionariusz osobowy oraz życiorys lub CV;

- wykaz publikacji naukowych;

- wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych, wychowawczych i organizacyjnych;

- aktualna opinia lub list rekomendacyjny (co najmniej jeden) napisany przez osobę posiadającą tytuł naukowy;

- oświadczenie o niekaralności, zgodnie z art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.);

- oświadczenie o podstawowym miejscu pracy;

- oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.);

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb ustalania uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego oraz do prowadzenia kierunkach Kulturoznawstwo i Technologie cyfrowe w animacji kultury w przypadku wygrania konkursu.

III. WARUNKI ZATRUDNIENIA:

- zatrudnienie od 1 lutego 2017 r. na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w podstawowym miejscu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy.

IV. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Dziekanat Wydziału Humanistycznego, pok. 034 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a, 20-031 Lublin

Termin składania dokumentów upływa w dniu 30 listopada 2016 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 6 grudnia 2016 r. Uniwersytet nie zapewnia mieszkania. Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy. Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor. Lublin, dnia 27 października 2016 r.

Information

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.