Polish Studies Bulletin

Job offer

Added on: 21.07.2017
Deadline for submitting applications: 19.08.2017

Starszy wykładowca w Instytucie Neofilologii

Cities/towns:
Zielona Góra
Fields:
językoznawstwo
Announced on:
21.07.2017

Badania eksperymentalne systemów intonacyjnych języków słowiańskich w ujęciu konfrontatywnym: język rosyjski, białoruski i polski. Wdrożenie badań eksperymentalnych do procesu dydaktycznego celem kształtowania kompetencji komunikacyjnej, wyrobienia poprawnych nawyków intonacyjnych języka rosyjskiego u przyszłych pracowników biznesu oraz tłumaczy, kształcenia świadomości lingwistycznej z zakresu intonacji języków słowiańskich.

Wymagane kwalifikacje:

1. Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych z zakresu językoznawstwa.

2. Zakres badań naukowych: - fonologia suprasegmentalna w ujęciu konfrontatywnym rosyjsko-białorusko-polskim (badania eksperymentalne), - akcent języka rosyjskiego i białoruskiego, - prozodyczne cechy języka rosyjskiego, białoruskiego i polskiego.

3. Doświadczenie dydaktyczne na stanowisku nauczyciela akademickiego (minimum 25 lat praktyki w zawodzie nauczyciela akademickiego). Doświadczenie w prowadzeniu zajęć na różnych etapach kształcenia akademickiego (studia pierwszego i drugiego stopnia, prowadzenie ćwiczeń, konwersatoriów).

Wykaz wymaganych dokumentów

- deklaracja przystąpienia do konkursu,

- podanie o zatrudnienie skierowanym do JM Rektora

- życiorys zawodowy i kwestionariusz osobowy ze zdjęciem,

- dyplom ukończenia studiów wyższych i dyplom doktorski,

- opinia samodzielnego pracownika naukowego,

- opis dokonań naukowych i organizacyjnych,

- oświadczenie kandydata o akceptacji warunków konkursu wraz z deklaracją, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Zielonogórski będzie podstawowym miejscem pracy,

- udokumentowany dorobek w postaci publikacji i opracowań dydaktycznych,

- inne informacje, które kandydat uzna za wskazane. 

Źródło: http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2017_07/80e065d19386e318daf2b710495a5467.pdf

Information

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.