Polish Studies Bulletin

Job offer

Added on: 04.05.2017
Deadline for submitting applications: 15.05.2017

Adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej

Cities/towns:
Poznań
Fields:
językoznawstwo
Announced on:
04.05.2017

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Instytucie Filologii Polskiej

Wymagane kwalifikacje kandydatów

1. Stopień doktora nauk humanistycznych z zakresu językoznawstwa polonistycznego.

2. Udokumentowane doświadczenie w dydaktyce akademickiej.

3. Kompetencje merytoryczne i gotowość do prowadzenia zajęć w zakresie: nauki (wiedzy) o współczesnym języku polskim, wiedzy o historycznym języku polskim (także na tle innych języków słowiańskich), leksykologii, leksykografii i bibliografii językoznawczych, kultury języka polskiego oraz współczesnej dialektologii i etnolingwistyki – na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia.

4. Udokumentowany dorobek naukowy w zakresie językoznawstwa polonistycznego.

5. Doświadczenie w popularyzowaniu wiedzy o języku polskim (publikacje popularnonaukowe, odczyty i prelekcje dla niespecjalistów, udział w różnego typu przedsięwzięciach popularnonaukowych).

. Biegła, udokumentowana, znajomość co najmniej jednego języka kongresowego.

7. Gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych w siedzibach jednostek, z którymi Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adma Mickiewicza w Poznaniu prowadzi wspólne kierunki studiów.

Konkurs będzie się składał z dwóch etapów:

a. Etap I: weryfikacja na podstawie analizy przesłanych dokumentów

b. Etap II: rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami wyłonionymi w pierwszym etapie

 

W uzasadnionych sytuacjach komisja zastrzega sobie prawo wystąpienia o dodatkowe zewnętrzne recenzje dorobku kandydatów.

Wymagane dokumenty:

a) podanie kandydata wraz z listem motywacyjnym, kierowane do Prorektora ds. kadry i rozwoju uczelni (na podaniu należy dopisać: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami),

b) życiorys,

c) kwestinariusz osobowy,

d) odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora, ewentualnie kopie innych dyplomów,

e) informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym, w tym: lista publikacji, kopie wszystkich publikacji naukowych w dwóch kompletach (włącznie z dwoma egzemplarzami rozprawy doktorskiej, o ile nie została ona opublikowana), dokumenty poświadczające doświadczenie dydaktyczne w zakresie językoznawstwa (rodzaj i wymiar prowadzonych zajęć), dokumenty poświadczające doświadczenie w popularyzowaniu wiedzy o języku polskim (publikacje popularno-naukowe, odczyty dla niespecjalistów i czynny udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach popularno-naukowych)

f) dokument poświadczający biegłą znajomość co najmniej jednego języka kongresowego,

g) opinia przełożonego,

h) oświadczenie, że UAM będzie podstwowym/dodatkowym miejscem pracy,

i) oświadczenie o gotowości do prowadzenia zajęć dydaktycznych w siedzibach jednostek, z którymi IFP UAM prowadzi wspólne kierunki studiów

j) ewentualnie inne uzasadnienia,

k) fotografia,

l) świadectwa pracy.

Dokumenty konkursowe oznaczone numerem referencyjnym należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu (adres: ul. Fredry 10, 61-701 Poznań).

 

Źródło: http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2017_04/a405dd871cf114525080cd401deb87f1.pdf

Information

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.