Polish Studies Newsletter

Journal issue no.

Added on: 11.06.2018
Linguistics

„Rozprawy Komisji Językowej”. Tom LXIV

Journals:
Publishing house::
ISSN:
0076-0390

W 2017 roku ukazał się kolejny, sześćdziesiąty czwarty, tom „Rozpraw Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego”. Zamieszczone w nim zostały 24 artykuły autorstwa językoznawców z Polski oraz z zagranicy (Słowacji, Rosji, Ukrainy i Białorusi).

Tematyka artykułów dotyczy przede wszystkim dialektologii, przy czym obiektem rozważań są zarówno gwary polskie (w tym gwary polskie na terenie Rosji, Białorusi i Litwie), jak też gwary słowackie i ukraińskie. Szczegółowe zagadnienia podejmowane przez autorów to m.in. słowotwórstwo gwarowe, nazwy pożywienia w gwarach, status gwar dawniej i współcześnie, elementy gwarowe w nazwach własnych. Oprócz tego w tomie znalazły się artykuły podejmujące problematykę z zakresu języka folkloru, historii języków słowiańskich, a także pragmatyki językowej.

List of contents

Natalia Ananiewa, Nazwy potraw w polskich gwarach na Litwie, Białorusi i Syberii wobec przemian cywilizacyjnych.

Culinary Lexis in Polish dialects of Lithuania, Belorussia and Siberia against the background of civilizational changes.

Jerzy Białomyzy, Analiza językowa komentarzy redakcyjnych publikowanych w „Nowinach Sokólskich” pod kątem zróżnicowanego odbioru zawartych w nich implikatur.

Linguistic analysis of editorial staff’s comments featured in “Nowiny Sokólskie” from the perspective of varied approaches towards their implicatures.

Julia Dudášová-Kriššáková, Slovenské nárečia ako základ pre výskum najstarších dejín slovenského jazyka z metodologického hľadiska.

Slovak dialects as a basis for research into the early history of Slovak from the methodological viewpoint.

Izabela Ejsmunt-Wieczorek, Polisemia werbalna w gwarach.

Verbal polysemy in dialects.

Beata Gala-Milczarek, Kilka uwag na temat zjawiska wielokategorialności rzeczownikowych derywatów gwarowych o charakterze czynnościowym.

A few comments on the phenomenon of the combining of categories of dialectal substantival derivatives which contain functional character.

Joanna Getka, Prosta mowa w tekstach o charakterze religijnym XVIII wieku („Czyn jerejskogo nastawljenija”, Poczajów 1776).

„Prosta mova” in texts of religious nature from XVIII ct. („Чинъ Іерейскаго наставленїя”, Pochayev 1776).

Irena Jaros, Różne oblicza tautologii słowotwórczej w polskich gwarach.

Various forms of derivational tautology in Polish dialects.

Anna Kostecka-Sadowa, Funkcjonowanie zapożyczeń wschodniosłowiańskich w świadomości użytkowników gwar z Małopolski południowo-wschodniej na przykładzie przysłówków.

Functioning of East Slavonic borrowings in the user awareness of Polish south-eastern local dialects on the example of adverbs.

Joanna Kozioł, Niestandardowy rozwój semantyczny tak zwanych rzeczowników ilościowych w gwarach polskich. Zarys problematyki.

Non-standard semantic development of nouns so-called “quantitative nouns” in Polish local dialects. An outline of the issues.

Halina Kurek, Funkcja gwary w tekście.

The function of a local dialect in a text.

Ewelina Lechocka, Nazwy gatunków drzew i krzewów oraz ich derywaty w pieśniach ludowych z Warmii i Mazur.

Names of species of trees and shrubs and the derivatives in folk songs from Warmia and Masuria.

Magdalena Lipińska, Prototyp polskiego przysłowia komicznego w rozumieniu młodzieży z początku XXI wieku.

Prototype of Polish comic proverb as understood by the youth of the early twenty-first century.

Renata Marciniak-Firadza, „Dukawka”, „gulgot”, „sepioł”…, czyli jak w gwarach małopolsko-mazowieckiego pogranicza językowego nazywa się człowieka, który się jąka, bełkocze czy sepleni.

“Dukawka”, “gulgot”, “sepioł”…, it means how in local dialects of the Małopolska--Mazovian linguistic borderland people who stutter, sputter or lisp are named.

Błażej Osowski, O statusie i zasięgu gwary w osiemnastowiecznej Polsce (na przykładzie nazw orczyka w wielkopolskich inwentarzach dóbr szlacheckich).

About the status and scope of the dialect in 18th century Poland (the case of whippletree’s names in stock lists of the nobility from Greater Poland).

Liubou Padporynava, Zmiany semantyki morfemu rdzeniowego „*myša” i zmiany motywacji zachodniosłowiańskich fitonimów dialektalnych.

The changes in semantics of root morpheme “*myša” and the changes in motivation of West Slavic dialectal phytonyms.

Halina Pelcowa, Gwara w kontakcie – gwara w konflikcie.

Dialect in contact – dialect in conflict.

Lidia Przymuszała, Kulinaria we frazeologii śląskiej.

The cooking in Silesian phraseology.

Agnieszka Raszewska-Klimas, Elementy gwarowe w historycznych nazwiskach mieszkańców ziemi piotrkowskiej.

The elements of local dialect in historical surnames of Piotrkow’s residents.

Aleksandra Serafin, Obraz Józefa w polskich kolędach i pastorałkach (na przykładzie tekstów zebranych przez ks. Michała M. Mioduszewskiego).

The portrait of St. Joseph in Polish Christmas carols and pastorals (based on texts collected by a priest Michał M. Mioduszewski).

Sergiej Skorwid, „Nu… pr˙ivet peredavajta, co tu tak˙e Mazur˙i, Polak’i luterany su…” Jeszcze raz o „polszczyźnie okolic Krasnojarska” na tle innych przesiedleńczych gwar słowiańskich w Rosji.

“Well... greet everybody and tell that such Masures, Polish Lutherans live here...”. Once again about “Polish language in the area of Krasnoyarsk” against the background of other Slavic immigrant dialects in Russia.

Krystyna Szcześniak, Zagubione w przekładzie.

Lost in translation.

Anna Tyrpa, Polska i Polacy w zwierciadle gwarowym.

Poland and the Poles reflected in local dialects.

Bogusław Wyderka, O stylizacji gwarowej dyskusyjnie (na materiale wybranych utworów współczesnej prozy polskiej).

Discussion about the dialectical stylization (on the basis of selected modern Polish prose).

Микола ВЕРБОВИЙ, Із спостережень над особливостями лексики, що пов’язана з традиційним харчуванням, у говірках Криворіжжя.

From the observations of the peculiarities of lexicon which are the traditional meals in the dialects of Kryvyi Rih region.

Information

Added on:
11 June 2018; 16:01 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
11 June 2018; 16:01 (Piotr Bordzoł)

Recently added issues


See also

15.02.2020
Literature studies

Dzieciństwo. Literatura i Kultura | 1(2) | 2019

Journal issue title: Dzieciństwo w tłumaczeniu. Teksty kultury dla młodych odbiorców w przekładzie międzyjęzykowym/Tom 1 Nr 2 (2019):

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru czasopisma naukowego „Dzieciństwo. Literatura i Kultura”, półrocznika wydawanego na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego:https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/dlk/issue/view/33. Temat wydania to Dzieciństwo w tłumaczeniu. Teksty kultury dla młodych odbiorców w przekładzie międzyjęzykowym, a w środku można znaleźć trzynaście artykułów autorstwa polskich i zagranicznych badaczy oraz badaczek.

02.07.2023
Literature studies

Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo | (13 (16)) | 2023

Journal issue title: Zaniedbane tropy

Serdecznie zapraszamy do lektury nowego numeru pt. Zaniedbane tropy. Zawiera on artykuły poświęcone tym figurom retorycznym, które nie doczekały się do tej pory należytych badań, a których opis często ogranicza się do mniej lub bardziej rozbudowanych informacji w podręcznikach. Z kolei w dziale Pożytki filologiczne dominuje Karol Irzykowski. W 150. rocznicę urodzin wielkiego krytyka przybliżamy jego działalność międzywojenną.

16.07.2019
Literature History

Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie | 14(2) | 2018

Journal issue title: Edytorstwo tekstów dawnych

Artykuły zawarte w tym numerze „Sztuki Edycji” pokazują zarówno osiągnięcia współczesnego edytorstwa literatury dawnej, jak i próby podejmowania pracy na tych obszarach, które od dawna czekają na uzupełnienie, weryfikację czy choćby zainteresowanie.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.