Polish Studies Newsletter

Person

07.10.2019

dr Irena Fedorowicz

Od 1994 r. zatrudniona w Katedrze Filologii Polskiej (obecnie Centrum Polonistycznym) Uniwersytetu Wileńskiego, od 2017 r.  jest docentem w tej placówce.

Zajmuje się literaturą polską XIX i początku XX w. oraz związkami polsko-litewskimi w tym okresie. 

Uczestniczyła m.in. w projektach badawczych: Jan Karłowicz jako animator życia naukowego i kulturalnego przełomu XIX i XX w.; Słownik polskiej krytyki 1764-1918.

Autorka monografii W służbie ziemi ojczystej. Czesław Jankowski w życiu kulturalnym Wilna lat 1905-1929 (Kraków 2005) i ponad 50 artykułów w pracach zbiorowych i czasopismach naukowych w Polsce i na Litwie, współredaktorka książek: Funkcjonowanie języków i literatur na Litwie. Litewsko-polskie związki naukowe i kulturowe (Wilno 2014), Pasaże Hulewicza (Kraków 2017), Czesław Jankowski (1857-1929) – między „tutejszością“ a europejskością (Wilno 2018).

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.