Polish Studies Newsletter

Person

19.12.2019

dr Julia Stefanyszyn

Fields: Metodyka i dydaktyka nauczania literatury i języka, glottodydaktyka, kultura języka, Językoznawstwo
Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa polskiego. Asystent w Katedrze Filologii Polskiej Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego imienia Iwana Franki.

Urodzona 14 czerwca 1983 roku w Nowojaworiwsku (obwód lwowski, Ukraina).

2005 r. – dyplom magistra filologii Uniwersytetu Lwowskiego w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa polskiego i ukraińskiego. 2009 – dyplom ukończenia Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego.

2016 – stopień naukowy doktora nauk humanistycznych z zakresu językoznawstwa polskiego. Rozprawę doktorską zatytułowaną „Innowacje frazeologiczne we współczesnej prozie polskiej” przygotowała pod kierunkiem prof. Ałły Krawczuk. Na Uniwersytecie Lwowskim uczy języka polskiego na różnych poziomach zaawansowania, prowadzi wykłady z morfologii, leksykologii, leksykografii polskiej.

Od 2018 roku – członkini zespołu egzaminatorów przy Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Zainteresowania naukowe koncentrują się głównie wokół frazeologii polskiej w ujęciu synchronicznym, m.in. na problemach funkcjonowania frazeologizmów w tekstach oraz zagadnieniach innowacyjności frazeologicznej. Doświadczenie zawodowe na stanowisku wykładowcy języka polskiego dla studentów polonistyki lwowskiej przyczyniło się do pojawienia się w zakresie zainteresowań naukowych także problematyki glottodydaktycznej. Na pograniczu badań frazeologicznych i glottodydaktycznych znajdują się m.in. prace naukowe poświęcone aspektom nauczania studentów ukraińskich frazeologii polskiej na różnych etapach przyswojenia przez nich polszczyzny. Autor i współautor 21 prac naukowych., m.in. artykułów:

- Funkcjonowanie innowacji frazeologicznych w utworze literackim (na materiale utworów Izabeli Sowy), [w:] Literatura, kultura i język polski w kontekstach i kontaktach światowych, red. M. Czermińska, K. Meller, P. Fliciński, Poznań 2007, s. 761–767;

- Frazeologizmy w polskiej prozie młodzieżowej. Problemy z recepcją odbiorcy ukraińskiego uczącego się polszczyzny, [w:] W poszukiwaniu nowych rozwiązań. Dydaktyka języka polskiego jako obcego u progu XXI wieku, red. W. Miodunka, A. Seretny, Kraków 2008, s. 143–149;

- Frazeologia w programie studiów polonistycznych na Uniwersytecie Lwowskim oraz w materiałach egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego, [w:] Język jako obcy: problemy certyfikacji według standardów europejskich, red. J. Tambor, A. Kravchuk, O. Antoniv, Lvov 2010, s. 136–143 (współautorstwo z Julią Sahatą);

- Po nitce do szczęścia… Polskość a wielokulturowość, inwencja a konwencja we frazeologii polskich nagłówków prasowych (aspekt glottodydaktyczny), [w:] Tożsamość na styku kultur, red. I. Masojć, H. Sokołowska, Vilnius 2011, s. 495–506;

- Inwencja a konwencja we frazeologii odmiany artystycznej współczesnej polszczyzny, [w:] Rozprawy komisji językowej. T. LIX, red. S. Gala, Łódź 2013, s. 33–43.

Publikacje dostępne w wolnym dostępie (open access):

Frazeologia polskich młodzieżowych tekstów literackich w nauczaniu Ukraińców

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow-r2010-t17/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow-r2010-t17-s439-445/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow-r2010-t17-s439-445.pdf

Inwencja i konwencja we frazeologii odmiany artystycznej współczesnej polszczyzny

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-540a5b5a-8a81-4867-a2ed-a4beaf2bf215

Informacje

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.