Polish Studies Newsletter
Projects per page:
Sort by:

Promoted

Recently added

05.11.2017

Elzenbergowie. Trzy pokolenia twórców kultury, nauki, historii

Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka Uniwersytet w Białymstoku

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki: 2013/11/B/HS2/02546, konkurs OPUS 6.

05.11.2017

Literatura polsko-tatarska po 1918 roku

Teoria literatury, historia myśli literaturoznawczej, metody i orientacje badań literacko-kulturowych, antropologia literatury, komparatystyka i translatologia literacko-kulturowa | Studia edytorsko-filologiczne, słownikowo-encyklopedyczne, dokumentacyjno-bibliograficzne | Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka Uniwersytet w Białymstoku

Grant Narodowego Centrum Nauki, Nr DEC-2012/07/B/HS2/00292

11.11.2015

Nowy regionalizm w badaniach literackich: tradycja i nowe orientacje

Teoria literatury, historia myśli literaturoznawczej, metody i orientacje badań literacko-kulturowych, antropologia literatury, komparatystyka i translatologia literacko-kulturowa Uniwersytet Wrocławski | Akademia Pomorska w Słupsku | Wydział Humanistyczny UZ | Instytut Filologii APS | Uniwersytet w Białymstoku | Uniwersytet Jagielloński | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Celem projektu jest rozpoznanie sytuacji regionalizmu w Polsce po 1989 roku i na tej podstawie opracowanie nowatorskiej, kompleksowej i interdyscyplinarnej koncepcji badań regionalnych. Jego głównym zadaniem jest rekonceptualizacja obszaru badawczego w perspektywie nowych orientacji w światowej humanistyce: badań antropologiczno-kulturowych, zwrotu topograficznego i związanej z nim geografii kulturowej, geopoetyki, etnopoetyki, komparatystyki, badań feministycznych i genderowych, a także problematyki pamięci zbiorowej i kulturowej czy postpamięci.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.