Polish Studies Bulletin

Research project

Added on: 18.12.2016

Przestrzenie Henryka Sienkiewicza

Institutions:
Instytut Książki (Co-operating institution) | The Institute of Literary Research PAN (Lead institution)
Fields:
Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka
Deadline:
1.06.2016-31.12.2016

Kolekcja Dekady Sienkiewicza powstała w ramach projektu "Dekady Henryka Sienkiewicza – kolekcja cyfrowa na platformie Nowa Panorama Literatury Polskiej" (numer umowy 8 /S/IK/2016) finansowanego przez Instytut Książki.

Kolekcja wykorzystuje materiał z wydanej przez wydawnictwo PIW książki Henryk Sienkiewicz: kalendarz życia i twórczości (autor Julian Krzyżanowski; uzup. i oprac. Maria Bokszczanin, Warszawa 2012).

O Sienkiewczu międzynarodowym

Kolekcja Sienkiewicz międzynarodowy powstała w ramach projektu "Henryk Sienkiewicz i powieść polska XIX wieku – perspektywa zagraniczna. Spotkanie literaturoznawcze w przestrzeni cyfrowej" (nr10/S/IK/2016) finansowanego przez Instytut Książki.

Information

Funding:
Projekt wybrany w konkursie ofert Instytutu Książki.
Contact:
nplp@ibl.waw.pl

See also

08.04.2015

Redefiniowanie filologii

Celem projektu jest przygotowanie trzytomowej antologii współczesnej refleksji nad filologią w Rosji, Francji i Stanach Zjednoczonych oraz reinterpretacja osiągnięć polskiej szkoły edytorstwa naukowego (Zofia Stefanowska i Zbigniew Goliński). Zespół grantowy będzie pracować nad wybranymi zagadnieniami związanymi z tekstologią oraz interpretacją i edycją tekstów różnych epok literackich, co pozwoli na zintegrowanie działań badaczy dotychczas zwykle pracujących oddzielnie i według różnych założeń metodologicznych. Dzięki projektowi stanie się możliwe sformułowanie zasad edycji tekstu uwzględniających współczesne szerokie rozumienie pojęcia tekst oraz dynamikę tekstu literackiego i nowe techniki publikacji. Poza planowanymi dziesięcioma publikacjami projekt przyniesie efekt w postaci skonsolidowania środowiska młodych uczonych, dobrze przygotowanych do dialogu z najnowszymi tendencjami filologicznymi na świecie i do pracy nad tekstem i filologiczną lekturą dzieła literackiego.

08.04.2015

Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności

Projekt poświęcony jest problematyce sensualności rozumianej jako historycznie zmienny zbiór form reprezentacji ludzkich zmysłów (np. wzrok, słuch, smak, dotyk, węch, ciało). Celem badawczym projektu jest przedstawienie sensualności w szerokim kontekście kulturowym (np. literatura, język, sztuka, filozofia, kultura ludowa, historia, teatr) oraz różnorodnych zagadnień związanych z poszczególnymi zmysłami. Tematem projektu jest sensualność w kulturze polskiej (w przyszłości jego zakres będzie poszerzany), w związku z czym konteksty innych kultur narodowych są w nim przedstawiane jedynie jako punkty odniesienia lub w perspektywie komparatystycznej. Projekt jest realizowany on-line w formie witryny pełniącej funkcję multimedialnej internetowej encyklopedii tematycznej. Więcej: http://sensualnosc.ibl.waw.pl/pl/informacje-o-projekcie/

05.08.2016

Pamiętniki i listy polskich autorów z Ziem Zabranych (Litwa, Białoruś, Ukraina) w latach 1795-1918

Projekt Pamiętniki i Listy polskich autorów z Ziem Zabranych (Litwa, Białoruś, Ukraina) w latach 1795-1918 zakłada przeprowadzenie szerokiej kwerendy w archiwach i bibliotekach Polski, Rosji, Litwy, Białorusi, Łotwy, Ukrainy i Francji, której celem będzie odnalezienie i zinwentaryzowanie  znajdujących się tam pamiętników i listów polskich autorów.

13.09.2018

Etyka biblijna: synteza biblijnych koncepcji moralnych

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.