Polish Studies Newsletter

Scholarship/grant

Joseph Conrad w towarzystwie synów Borysa i Johna oraz wydawcy Jamesa B. Pinkera | Biblioteka Narodowa
Added on: 07.11.2022
Deadline for submitting applications: 20.11.2022

Joseph Conrad Fellowship

Sponsor/organiser:

Instytut De Republica zaprasza do składania wniosków w Programie stypendialnym. Program jest skierowany do studentów, młodych naukowców i twórców z całej Polski, w szczególności realizujących przedsięwzięcia w dziedzinie: filozofii, socjologii, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, politologii i historii Polski. Uczestnikami mogą być osoby, które nie ukończyły 35 lat.

W ramach Programu przewiduje się wsparcie finansowe, organizację cyklu wykładów i seminariów, zajęcia w szkole letniej, publikację tekstów opracowanych w czasie trwania Programu w Wydawnictwie Instytutu De Republica.

Program będzie realizowany w okresie od dnia 1 grudnia 2022 roku do dnia 31 października 2023 roku.

Głównym tematem roku akademickiego 2022/2023 będzie: WIEK XIX I NOWOCZESNA FORMA POLSKA. 

W trakcie dwóch semestrów będziemy eksplorować następujące obszary tematyczne:

  1. CIAŁA POLSKI ROZEBRANEJ. O otchłani, którą były zabory, oraz ścieżkach, którymi polska kultura próbowała się z niej wydostać. Będziemy poszukiwać odpowiedzi na pytania: Czy Konstytucja 3 maja otworzyła jedną z takich ścieżek? Czy powstania narodowe były wyrazem świadomości otchłannej? Czy literatura romantyczna była samopoznaniem? I co to w ogóle znaczy: rozebrana Polska? Mamy niejasne przekonanie, czym jest polski duch – ale czym jest polskie ciało? Jak się z nim komunikuje, jak się je kontroluje i chroni?
  2. FANTAZMATY MIASTA I WSI. O dwóch bohaterach wieku XIX: mieście i wsi, czy raczej – wyobrażeniach, jakie o nich wytworzyliśmy. Miasto jako przestrzeń historii – krajobraz rozpędzonej techniki, scena życia społecznego, architektoniczna makieta nowoczesności. Z kolei wieś, ponownie odkryta przez historię ludową, jest przestrzenią, gdzie realne i fantastyczne miesza się bardziej niż kiedykolwiek. Czym tak naprawdę jest polska wieś, kto ją zamieszkuje i kto o niej opowiada?
  3. LABORATORIUM POLSKIEJ DUSZY. Czyli jak wymyślano nową formę polską. Jak Paryż, Rzym i inne miasta Europy stały się laboratoriami, w których twórcy emigracyjni eksperymentowali z polską duszą? Czego pragnęli się pozbyć, a co ocalić? O jakiej przyszłości marzyli? Czym w takiej perspektywie była nowoczesność: traumą czy terapią?
  4. WIDMA I UPIORY NOWOCZESNOŚCI. Czyli o tym, co nowoczesność wyparła. Jakich żywiołów modernizacja nie zdołała opanować, jakich obszarów ludzkiego doświadczenia nie potrafiła nazwać i opowiedzieć? Wyruszymy w poszukiwanie widm i upiorów, które projekt nowoczesności skrywał, o których milczał, a gdy je odkrywał – reagował na nie lękiem albo przemocą.

W ramach Programu zostaną przeprowadzone spotkania i zajęcia:

  • cykl 12 spotkań, w tym 6 seminariów (przeznaczonych wyłącznie dla uczestników Programu) i 6 wykładów (otwartych dla wszystkich zainteresowanych),
  • zajęcia w szkole letniej (przeznaczone dla uczestników Programu).

Wykładowców, prowadzących seminaria, moderatorów spotkań oraz tutorów zaangażowanych w szkołę letnią, wskazuje Instytut De Republica.

W ramach Programu każdy uczestnik realizuje własny projekt badawczy, w dziedzinie objętej Programem, którego zwieńczeniem będzie pisemne autorskie opracowanie. Opracowanie, po uzyskaniu pozytywnej recenzji, może zostać opublikowane w Wydawnictwie Instytutu De Republica, na podstawie odrębnej umowy określającej między innymi wynagrodzenie dla uczestnika w kwocie nie wyższej niż 2.250,00 zł brutto oraz warunki przeniesienia na Instytut De Republica, w ramach tego wynagrodzenia, autorskich praw majątkowych do utworu.

  1. Uczestnik Programu otrzyma wsparcie finansowe w postaci stypendium, na okres trwania Programu, nie dłużej jednak niż na okres uczestnictwa w Programie, 
    w przypadku rezygnacji lub innych zdarzeń losowych.
  2. Stypendium będzie wypłacane co miesiąc w wysokości brutto 1200,00 zł, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez uczestnika Programu, do 10 dnia następnego miesiąca.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej Instytutu de Republica.

Information

Added on:
7 November 2022; 19:52 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
7 November 2022; 19:52 (Piotr Bordzoł)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.