Polish Studies Newsletter

Scholarship/grant

Zdj. Pew Nguyen z Pexels | Pexels
Added on: 13.01.2022
Deadline for submitting applications: 31.03.2022

Stypendia DigiHum

City/Town:
Sofia
Target groups:
Independent academics, Doctors

Program stypendialny „Relevance of the Humanities in the Digital Age” (DigiHum), opracowany wspólnie przez Centre for Advanced Study Sofia i New Europe College Bucharest, przy finansowym wsparciu Fundacji Porticus, ma na celu wydobycie potencjału humanistyki i wskazanie jej funkcji poznawczych.

Program uwzględnia szeroki zakres tematów związanych z naukami humanistycznymi i społecznymi, pod warunkiem, że łączą się one ze współczesnymi debatami na temat kondycji ludzkiej, wynikającymi z postępu technologicznego i „cyfrowej nowoczesności”.

Stypendia DigiHum trwają od pięciu do dziewięciu miesięcy.

Oferowane są naukowcom z tytułem doktora spoza Bułgarii. 

Stypendyści otrzymują:

- miesięczne stypendium w wysokości 850 euro (podlega 10% podatku dochodowego) na pokrycie kosztów utrzymania związanych z pobytem w Sofii;

- zakwaterowanie w Sofii, składające się z pomieszczeń mieszkalnych i pracy. Stypendyści będą mieli również bezpłatny dostęp do biblioteki CAS oraz zasobów/baz danych elektronicznych;

- zasiłek na podróż, ubezpieczenie i wizę (do 850 euro);

- wyjazd badawczy za granicę (do 1500 euro);

- zwrot kosztów badań (do 100 Euro na miesiąc).

Kandydaci mogą składać wnioski na okres:

  • 1 października 2022 – 28 lutego 2023 (semestr zimowy)
  • 1 marca 2023 – 31 lipca 2023 (semestr letni)
  • 1 października 2022 – 31 lipca 2023 (pełny rok akademicki, dziewięć miesięcy)

Czas trwania stażu powinien być dobrze uzasadniony szczegółowym planem badawczym i opisem propozycji.

Wybrani stypendyści będą brać udział w cyklicznych seminariach stypendialnych i innych wydarzeniach naukowych organizowanych przez Centrum (warsztaty, konferencje, wykłady itp.) oraz prezentować swój projekt na wykładach lub seminariach. Wyniki ich pracy zostaną podsumowane w pracy (w języku angielskim).

Kandydaci muszą:

  • posiadać obywatelstwo inne niż bułgarskie;
  • posiadać tytuł doktora nauk humanistycznych lub społecznych;
  • posiadać międzynarodowe doświadczenie badawcze (udział w projektach i konferencjach recenzowanych) oraz publikacje w recenzowanych wydaniach naukowych;
  • posługiwać się językiem angielskim.

Wszystkie dokumenty aplikacyjne należy przedstawić w języku angielskim i przesłać na adres e-mail dimov@cas.bg z dopiskiem tematu „DigiHum Fellowships”.

Wyboru dokona międzynarodowa Rada Akademicka CAS na podstawie oceny potencjału kandydata w odniesieniu do etapu jego kariery i jakości proponowanego projektu. Zakwalifikowani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę on-line pod koniec czerwca 2022 roku. Wyniki zostaną ogłoszone w lipcu 2021 roku drogą mailową oraz na stronie instytutu: https://cas.bg. Członkowie Rady Naukowej CAS nie ujawniają kandydatom swoich raportów oceniających.

Rada Akademicka zastrzega sobie prawo, w przypadku równorzędnych kandydatur, do przyznania pierwszeństwa kandydatom, którzy nie byli stypendystami CAS w ciągu ostatnich 5 lat lub otrzymali już dwa stypendia CAS.

Information

Added on:
13 January 2022; 11:33 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
13 January 2022; 11:34 (Piotr Bordzoł)

See also

29.08.2017

Bawaria - stypendium na studia podyplomowe i doktoranckie

21.09.2016

Max Weber Programme - staże post-doc w naukach humanistycznych i społecznych

Do 25 października 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach staży podoktorskich Max Weber Programme. Program adresowany jest do młodych naukowców, którzy nie wcześniej niż pięć lat temu uzyskali stopień doktora w dziedzinie nauk humanistycznych oraz społecznych. Osoby zakwalifikowane do udziału w programie, będą mogły odbyć trwający od 12 do 24 miesięcy staż w European University Institute we Florencji. W ramach przyznanego stypendium organizatorzy zapewniają stypendyście następujące świadczenia:   stypendium do 2 000 euro miesięcznie; dodatkowe świadczenie w wysokości 300 euro miesięcznie, jeśli stypendysta przyjeżdża na staż z partnerem; dodatkowe świadczenie w wysokości 200 euro miesięcznie na każde dziecko, z którym stypendysta przyjeżdża na staż; pokrycie kosztów podróży do 1 200 euro. http://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/Fellowships/MaxWeberFellowships/Index.aspx

31.10.2021

Stypendia Fundacji Kościuszkowskiej

Program stypendialny Fundacji Kościuszkowskiej umożliwia polskim naukowcom realizację projektów badawczych, artystycznych lub studyjnych w akredytowanych uczelniach w Stanach Zjednoczonych.

16.07.2021

Gaude Polonia 2022

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosił nabór w konkursie o stypendia w obszarze twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami dla obywateli Białorusi, Ukrainy lub innego państwa Europy Środkowo-Wschodniej.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.