Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 13.12.2019
Data dodania: 07.11.2019

Media w przestrzeni społecznej - przestrzeń społeczna w mediach

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Bielsko-Biala
Grupy docelowe:
Studenci, Doktoranci, Samodzielni Pracownicy Naukowi, Doktorzy

Wydział Zarządzania i Transportu, Katedra Nauk Ekonomicznych i Społecznych oraz Wydział Humanistyczno-Społeczny, Katedra Polonistyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, Katedra Socjologii i Historii Wojskowości Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni oraz Wydział Humanistyczny, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zapraszają na jubileuszową X edycję cyklicznej, ogólnopolskiej konferencji medialnej pt. "Media w przestrzeni społecznej - przestrzeń społeczna w mediach".

Konferencja odbywa się pod patronatem czasopisma naukowego ATH „Media i Społeczeństwo”.

Tematyka konferencji:

Media obecne są we wszystkich obszarach życia, kształtując otaczającą nas rzeczywistość, ale też stanowiąc jej odbicie. W przestrzeni mediów rozwija się przedsiębiorczość, promowane są rozmaite style życia, kształtują się relacje społeczne. Media intensywnie wkraczają też w naszą codzienność, obecne są w niej w różnych odmianach i formach. Podejmowane  rozważania dotyczyć  będą  dwóch  głównych  zagadnień,  z  jednej  strony obecności  mediów  w  przestrzeni  społecznej,  z  drugiej  obrazu przestrzeni  społecznej w mediach.

Media w przestrzeni społecznej

Smartfon z dostępem do sieci w ręku użytkownika/konsumenta mediów stał się, z jednej strony  obrazem,  który  towarzyszy  nam codziennie,  z  drugiej  naszym  osobistym doświadczeniem.  Niejako  symbolem  naszych  czasów. Współczesny człowiek żyje w społeczeństwie nasyconym mediami lub, jak twierdzą niektórzy, wręcz nimi przesyconym. Wybór zarówno środka przekazu, jak i oferty medialnej determinują zwłaszcza wiek i płeć użytkowników mediów. Media pomagają nam przygotować się do wyjścia ze sfery prywatnej w  sferę  publiczną.  Najczęściej  związaną  z  miejscem  pracy.  Także  relaks i   czas   wolny podporządkowane są ofercie medialnej dostępnej niemal zawsze i wszędzie, dzięki nowym technologiom komunikacyjno-informacyjnym. Proces konwergencji i digitalizacji oraz dostęp do  szerokopasmowego  Internetu  sprawiły,  że  media,  z  jednej  strony  stały  się  atrybutem codzienności  w  przestrzeni  prywatnej  człowieka,  z  drugiej  coraz  „zachłanniej”  wkraczają w przestrzeń publiczną podporządkowując ją swojej logice funkcjonowania.Przestrzeń społeczna w mediachWspółcześnie badacze zajmujący się naukami społecznymi rozpatrują przestrzeń społeczną w dwóch aspektach –realnym i wirtualnym.Ponieważ przestrzeń wirtualna staje się w coraz większym stopniu rzeczywista, a więc realna, przeciwstawianie jej przestrzeni realnej staje się coraz  mniej  oczywiste,  a  nawet  coraz  mniej  logiczne.  Konwergencja  przestrzeni  „realnej” i wirtualnej unaocznia relacyjność przestrzeni społecznej, fakt ten zdaje się coraz częściej funkcjonować w socjologii.

Zapraszamy  wszystkich  zainteresowanych  dowłączenia  się  w  dyskusję  nad  tytułowymi kwestiami, poszukiwania odpowiedzi na nurtujące nas pytania i zadawania kolejnych.


IInformacje organizacyjne i opłaty:

Prosimy o przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia na adres: kpiatek@ath.bielsko.pl do 22.11.2019 r.

O akceptacji lub odrzuceniu zgłoszenia Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego powiadomi drogą mailową najpóźniej do dnia 25 listopada 2019 r.

Do 6 grudnia 2019 r. należy wnieść opłatę konferencyjną:

  • 300 PLN (pracownicy naukowi, dydaktyczni oraz pozostali uczestnicy, którzy nie  są doktorantami lub studentami).  

W  ramach opłaty zapewniamy obiad i napoje w trakcie trwania  onferencji, druk  artykułu  (pod  warunkiem  uzyskania pozytywnych   recenzji) w punktowanym czasopiśmie naukowym „Media i Społeczeństwo” (aktualnie  20  pkt. MNiSW)  lub monografii  zbiorowej (punktowane  Wydawnictwo  Naukowe  ATH) oraz egzemplarz autorskipublikacji.

  • 150 PLN (doktoranci  i studenci).

W ramach opłaty zapewniamy obiad i napoje  w  trakcie trwania  konferencji,  druk  artykułu  (pod  warunkiem  uzyskania  pozytywnych recenzji) w punktowanym czasopiśmie naukowym  „Media i Społeczeństwo” lub monografii zbiorowej oraz egzemplarz autorski publikacji.

  • 250 PLN (wszyscy). Druk artykułu  (pod  warunkiem  uzyskania  pozytywnych  recenzji)w punktowanym czasopiśmie naukowym  „Media i Społeczeństwo” lub monografii zbiorowej oraz egzemplarz autorski publikacji.

Wpłat należy dokonywać na konto:
Bank Polska Kasa Opieki S.A. (skrót handlowy Bank Pekao S.A.)
Nr rachunku: 73 1240 4142 1111 0010 5457 2831
Tytułem: Konferencja medialna 2019 „Przestrzenie medialne”+ imię i nazwisko uczestnika

UWAGA! Wpłaty można dokonywać dopiero po akceptacji zgłoszenia.  

W  przypadku nieobecności uczestnika na konferencji, nieterminowego złożenia artykułu lub odrzucenia artykułu w procedurze recenzyjnej opłata nie będzie zwracana.

Program konferencji opublikowany zostanie do 9 grudnia 2019 r.

Przewidziany czas wystąpienia to 15 minut.

Artykuł powinien  zostać  przesłany  na  adres kpiatek@ath.bielsko.pl (lub p.baldys@amw.gdynia.pl) w  nieprzekraczalnym  terminie  do 29 lutego 2020 roku.

Warunkiem druku artykułu w półroczniku „Media i Społeczeństwo” lub monografii zbiorowej jest terminowe złożenie tekstu przygotowanego zgodnie z wytycznymi zawartymi na stronie czasopisma naukowego „Media i Społeczeństwo” (www.mediaispoleczenstwo.ath.bielsko.pl) oraz uzyskanie pozytywnych recenzji wewnętrznych i zewnętrznych.

Publikacje planowane są na lata 2020 i 2021.

Bieżące informacje na temat konferencji zamieszczane będą na stronie: http://konferencjamedia.ath.bielsko.pl/.


Kalendarium konferencji:

  • 22 listopada 2019 r. - ostateczny termin przesłania wypełnionej karty zgłoszenia
  • 25 listopada 2019 r. - ostateczny termin akceptacji lub odrzucenia zgłoszenia
  • 6 grudnia 2019 r. - ostateczny termin wniesienia opłaty konferencyjnej
  • 9 grudnia 2019 r. - ogłoszenie programu konferencji
  • 13 grudnia 2019 r. - konferencja
  • 29 lutego 2020 r. - ostateczny termin przesłania artykułu

Komitet naukowy

Przewodniczący komitetu naukowego: prof. ATH dr hab. Marek Bernacki

Członkowie:
prof. ATH dr hab. Jan Burzyński - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
prof. dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
prof. UJK dr hab. Olga Dąbrowska-Cendrowska - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
prof. ATH dr hab. Mirosław Dzień - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
prof. UJ dr hab. Ryszard Filas - Uniwersytet Jagielloński
dr Anna Foltyniak-Pękala - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
dr hab. Katarzyna Gajlewicz-Korab - Uniwersytet Warszawski
prof. AMW dr hab. Bogusław Gogol - Akademia  Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni 
prof. ATH dr hab. Ireneusz Jeziorski - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
prof. dr hab. Maciej Kawka - Uniwersytet Jagielloński
prof. AMW dr hab. Jerzy Kojkoł - Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
prof. ATH dr hab. Michał Kopczyk - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
prof. AMW  dr  hab.  Iwona  Pietkiewicz –Akademia  Marynarki  Wojennej  im.  Bohaterów Westerplatte w Gdyni
prof. UKSW dr hab. Monika Przybysz - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
prof. UŚ dr hab. Marek Rembierz - Uniwersytet Śląski
prof. UG dr hab. Anna Ryłko-Kurpiewska - Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. Tomasz Stępień - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Komitet organizacyjny:

Przewodnicząca: dr Katarzyna Piątek - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, kpiatek@ath.bielsko.pl

Sekretarze:
dr Patrycja Bałdys - Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, p.baldys@amw.gdynia.pl
mgr Przemysław Ciszek - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, przemysław.ciszek@ujk.edu.pl
dr Joanna Wróblewska-Jachna - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, jjachna@ath.bielsko.pl

Członkowie:
lic. Zofia Czarnota (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
mgr Paweł Dzierza (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
mgr Jolanta Kowalska (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
mgr Paulina Żmijowska (Uniwersytet Ostrawski)

Informacje

Adres:
Kampus Akademii Techniczno-Humanistycznej, ul. Willowa 2, Budynek L, 43-309 Bielsko-Biała
Data zgłaszania prelegentów:
22.11.2019
Opłata:
150 - 300 zł
Słowa kluczowe:

Zobacz także

30.04.2016

Medium w mediach. Tekst literacki w przekazach pośrednich przełomu XX i XXI wieku

Konferencja "Medium w mediach. Tekst literacki w przekazach pośrednich przełomu XX i XXI wieku", która odbędzie się w dniach 7-8 XI 2016 w Gorzowie Wielkopolskim, projektowana jest jako kontynuacja dwóch cykli konferencyjnych "Literatura w mediach. Media w literaturze" oraz "Język i literatura w świecie ponowoczesnym". Tegoroczną konferencję organizuje Wydział Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża we współpracy z Instytutem Slawistyki Polskiej Akademii Nauk oraz Telewizją Polską S.A. Oddział w Gorzowie Wielkopolskim. Celem konferencji "Medium w mediach. Tekst literacki w przekazach pośrednich przełomu XX i XXI wieku" jest spotkanie literaturoznawców, językoznawców, kulturoznawców, medioznawców oraz przedstawicieli innych dyscyplin, których przedmiotem zainteresowania są sposoby przedstawiania drukowanych utworów literackich w przekazach pośrednich, m.in. ikonicznych, audialnych, audiowizualnych, hipertekstowych.

01.05.2017

Konteksty medialne w edukacji humanistycznej

Miejsce konferencji: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli – ODN w Oświęcimiu, ul. J. Bema 4

14.04.2016

Czas – Przestrzeń – Czasoprzestrzeń / V Konferencja Interdyscyplinarna

Miejsce konferencji: UKSW, Campus Dewajtis, Warszawa, ul. Dewajtis 5

23.06.2020

Publiczna (częściowo zdalna) obrona pracy doktorskiej mgr Grzegorza Sierockiego

Komisja Doktorska Instytutu Filologii Akademii Pomorskiej w Słupsku podaje do wiadomości, że dnia 10 lipca 2020 r., o godz. 12.00, w sali 50, ul. Arciszewskiego 22 a (Słupsk) odbędzie się  publiczna obrona pracy doktorskiej Mgr Grzegorza Sierockiego TYTUŁ ROZPRAWY: W głąb żydowskiego świata skazanego na Zagładę.,,Chleb rzucony umarłym”Bogdana Wojdowskiego oraz ,,Spowiedź ”Calka Perechodnika PROMOTOR: dr hab. Tadeusz Sucharski, prof. AP   - Akademia Pomorska Słupsk RECENZENCI: dr hab. Dariusz Sikorski, prof. UG - Uniwersytet Gdański                          prof. zw. dr hab. Jarosław Ławski - Uniwersytet w Białymstoku  

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.