Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 13.12.2019
Added on: 07.11.2019

Media w przestrzeni społecznej - przestrzeń społeczna w mediach

Type of the event:
Conference
City or town:
Bielsko-Biala
Target groups:
Students, PhD Students, Independent academics, Doctors

Wydział Zarządzania i Transportu, Katedra Nauk Ekonomicznych i Społecznych oraz Wydział Humanistyczno-Społeczny, Katedra Polonistyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, Katedra Socjologii i Historii Wojskowości Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni oraz Wydział Humanistyczny, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zapraszają na jubileuszową X edycję cyklicznej, ogólnopolskiej konferencji medialnej pt. "Media w przestrzeni społecznej - przestrzeń społeczna w mediach".

Konferencja odbywa się pod patronatem czasopisma naukowego ATH „Media i Społeczeństwo”.

Tematyka konferencji:

Media obecne są we wszystkich obszarach życia, kształtując otaczającą nas rzeczywistość, ale też stanowiąc jej odbicie. W przestrzeni mediów rozwija się przedsiębiorczość, promowane są rozmaite style życia, kształtują się relacje społeczne. Media intensywnie wkraczają też w naszą codzienność, obecne są w niej w różnych odmianach i formach. Podejmowane  rozważania dotyczyć  będą  dwóch  głównych  zagadnień,  z  jednej  strony obecności  mediów  w  przestrzeni  społecznej,  z  drugiej  obrazu przestrzeni  społecznej w mediach.

Media w przestrzeni społecznej

Smartfon z dostępem do sieci w ręku użytkownika/konsumenta mediów stał się, z jednej strony  obrazem,  który  towarzyszy  nam codziennie,  z  drugiej  naszym  osobistym doświadczeniem.  Niejako  symbolem  naszych  czasów. Współczesny człowiek żyje w społeczeństwie nasyconym mediami lub, jak twierdzą niektórzy, wręcz nimi przesyconym. Wybór zarówno środka przekazu, jak i oferty medialnej determinują zwłaszcza wiek i płeć użytkowników mediów. Media pomagają nam przygotować się do wyjścia ze sfery prywatnej w  sferę  publiczną.  Najczęściej  związaną  z  miejscem  pracy.  Także  relaks i   czas   wolny podporządkowane są ofercie medialnej dostępnej niemal zawsze i wszędzie, dzięki nowym technologiom komunikacyjno-informacyjnym. Proces konwergencji i digitalizacji oraz dostęp do  szerokopasmowego  Internetu  sprawiły,  że  media,  z  jednej  strony  stały  się  atrybutem codzienności  w  przestrzeni  prywatnej  człowieka,  z  drugiej  coraz  „zachłanniej”  wkraczają w przestrzeń publiczną podporządkowując ją swojej logice funkcjonowania.Przestrzeń społeczna w mediachWspółcześnie badacze zajmujący się naukami społecznymi rozpatrują przestrzeń społeczną w dwóch aspektach –realnym i wirtualnym.Ponieważ przestrzeń wirtualna staje się w coraz większym stopniu rzeczywista, a więc realna, przeciwstawianie jej przestrzeni realnej staje się coraz  mniej  oczywiste,  a  nawet  coraz  mniej  logiczne.  Konwergencja  przestrzeni  „realnej” i wirtualnej unaocznia relacyjność przestrzeni społecznej, fakt ten zdaje się coraz częściej funkcjonować w socjologii.

Zapraszamy  wszystkich  zainteresowanych  dowłączenia  się  w  dyskusję  nad  tytułowymi kwestiami, poszukiwania odpowiedzi na nurtujące nas pytania i zadawania kolejnych.


IInformacje organizacyjne i opłaty:

Prosimy o przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia na adres: kpiatek@ath.bielsko.pl do 22.11.2019 r.

O akceptacji lub odrzuceniu zgłoszenia Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego powiadomi drogą mailową najpóźniej do dnia 25 listopada 2019 r.

Do 6 grudnia 2019 r. należy wnieść opłatę konferencyjną:

  • 300 PLN (pracownicy naukowi, dydaktyczni oraz pozostali uczestnicy, którzy nie  są doktorantami lub studentami).  

W  ramach opłaty zapewniamy obiad i napoje w trakcie trwania  onferencji, druk  artykułu  (pod  warunkiem  uzyskania pozytywnych   recenzji) w punktowanym czasopiśmie naukowym „Media i Społeczeństwo” (aktualnie  20  pkt. MNiSW)  lub monografii  zbiorowej (punktowane  Wydawnictwo  Naukowe  ATH) oraz egzemplarz autorskipublikacji.

  • 150 PLN (doktoranci  i studenci).

W ramach opłaty zapewniamy obiad i napoje  w  trakcie trwania  konferencji,  druk  artykułu  (pod  warunkiem  uzyskania  pozytywnych recenzji) w punktowanym czasopiśmie naukowym  „Media i Społeczeństwo” lub monografii zbiorowej oraz egzemplarz autorski publikacji.

  • 250 PLN (wszyscy). Druk artykułu  (pod  warunkiem  uzyskania  pozytywnych  recenzji)w punktowanym czasopiśmie naukowym  „Media i Społeczeństwo” lub monografii zbiorowej oraz egzemplarz autorski publikacji.

Wpłat należy dokonywać na konto:
Bank Polska Kasa Opieki S.A. (skrót handlowy Bank Pekao S.A.)
Nr rachunku: 73 1240 4142 1111 0010 5457 2831
Tytułem: Konferencja medialna 2019 „Przestrzenie medialne”+ imię i nazwisko uczestnika

UWAGA! Wpłaty można dokonywać dopiero po akceptacji zgłoszenia.  

W  przypadku nieobecności uczestnika na konferencji, nieterminowego złożenia artykułu lub odrzucenia artykułu w procedurze recenzyjnej opłata nie będzie zwracana.

Program konferencji opublikowany zostanie do 9 grudnia 2019 r.

Przewidziany czas wystąpienia to 15 minut.

Artykuł powinien  zostać  przesłany  na  adres kpiatek@ath.bielsko.pl (lub p.baldys@amw.gdynia.pl) w  nieprzekraczalnym  terminie  do 29 lutego 2020 roku.

Warunkiem druku artykułu w półroczniku „Media i Społeczeństwo” lub monografii zbiorowej jest terminowe złożenie tekstu przygotowanego zgodnie z wytycznymi zawartymi na stronie czasopisma naukowego „Media i Społeczeństwo” (www.mediaispoleczenstwo.ath.bielsko.pl) oraz uzyskanie pozytywnych recenzji wewnętrznych i zewnętrznych.

Publikacje planowane są na lata 2020 i 2021.

Bieżące informacje na temat konferencji zamieszczane będą na stronie: http://konferencjamedia.ath.bielsko.pl/.


Kalendarium konferencji:

  • 22 listopada 2019 r. - ostateczny termin przesłania wypełnionej karty zgłoszenia
  • 25 listopada 2019 r. - ostateczny termin akceptacji lub odrzucenia zgłoszenia
  • 6 grudnia 2019 r. - ostateczny termin wniesienia opłaty konferencyjnej
  • 9 grudnia 2019 r. - ogłoszenie programu konferencji
  • 13 grudnia 2019 r. - konferencja
  • 29 lutego 2020 r. - ostateczny termin przesłania artykułu

Komitet naukowy

Przewodniczący komitetu naukowego: prof. ATH dr hab. Marek Bernacki

Członkowie:
prof. ATH dr hab. Jan Burzyński - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
prof. dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
prof. UJK dr hab. Olga Dąbrowska-Cendrowska - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
prof. ATH dr hab. Mirosław Dzień - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
prof. UJ dr hab. Ryszard Filas - Uniwersytet Jagielloński
dr Anna Foltyniak-Pękala - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
dr hab. Katarzyna Gajlewicz-Korab - Uniwersytet Warszawski
prof. AMW dr hab. Bogusław Gogol - Akademia  Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni 
prof. ATH dr hab. Ireneusz Jeziorski - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
prof. dr hab. Maciej Kawka - Uniwersytet Jagielloński
prof. AMW dr hab. Jerzy Kojkoł - Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
prof. ATH dr hab. Michał Kopczyk - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
prof. AMW  dr  hab.  Iwona  Pietkiewicz –Akademia  Marynarki  Wojennej  im.  Bohaterów Westerplatte w Gdyni
prof. UKSW dr hab. Monika Przybysz - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
prof. UŚ dr hab. Marek Rembierz - Uniwersytet Śląski
prof. UG dr hab. Anna Ryłko-Kurpiewska - Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. Tomasz Stępień - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Komitet organizacyjny:

Przewodnicząca: dr Katarzyna Piątek - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, kpiatek@ath.bielsko.pl

Sekretarze:
dr Patrycja Bałdys - Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, p.baldys@amw.gdynia.pl
mgr Przemysław Ciszek - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, przemysław.ciszek@ujk.edu.pl
dr Joanna Wróblewska-Jachna - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, jjachna@ath.bielsko.pl

Członkowie:
lic. Zofia Czarnota (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
mgr Paweł Dzierza (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
mgr Jolanta Kowalska (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
mgr Paulina Żmijowska (Uniwersytet Ostrawski)

Information

Address:
Kampus Akademii Techniczno-Humanistycznej, ul. Willowa 2, Budynek L, 43-309 Bielsko-Biała
Application deadline for speakers:
22.11.2019
Fee:
150 - 300 zł
Added on:
7 November 2019; 16:03 (Sylwia Pikula)
Edited on:
9 November 2019; 20:14 (Olga )

See also

01.05.2017

Konteksty medialne w edukacji humanistycznej

Miejsce konferencji: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli – ODN w Oświęcimiu, ul. J. Bema 4

30.04.2016

Medium w mediach. Tekst literacki w przekazach pośrednich przełomu XX i XXI wieku

Konferencja "Medium w mediach. Tekst literacki w przekazach pośrednich przełomu XX i XXI wieku", która odbędzie się w dniach 7-8 XI 2016 w Gorzowie Wielkopolskim, projektowana jest jako kontynuacja dwóch cykli konferencyjnych "Literatura w mediach. Media w literaturze" oraz "Język i literatura w świecie ponowoczesnym". Tegoroczną konferencję organizuje Wydział Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża we współpracy z Instytutem Slawistyki Polskiej Akademii Nauk oraz Telewizją Polską S.A. Oddział w Gorzowie Wielkopolskim. Celem konferencji "Medium w mediach. Tekst literacki w przekazach pośrednich przełomu XX i XXI wieku" jest spotkanie literaturoznawców, językoznawców, kulturoznawców, medioznawców oraz przedstawicieli innych dyscyplin, których przedmiotem zainteresowania są sposoby przedstawiania drukowanych utworów literackich w przekazach pośrednich, m.in. ikonicznych, audialnych, audiowizualnych, hipertekstowych.

14.04.2016

Czas – Przestrzeń – Czasoprzestrzeń / V Konferencja Interdyscyplinarna

Miejsce konferencji: UKSW, Campus Dewajtis, Warszawa, ul. Dewajtis 5

23.06.2020

Publiczna (częściowo zdalna) obrona pracy doktorskiej mgr Grzegorza Sierockiego

Komisja Doktorska Instytutu Filologii Akademii Pomorskiej w Słupsku podaje do wiadomości, że dnia 10 lipca 2020 r., o godz. 12.00, w sali 50, ul. Arciszewskiego 22 a (Słupsk) odbędzie się  publiczna obrona pracy doktorskiej Mgr Grzegorza Sierockiego TYTUŁ ROZPRAWY: W głąb żydowskiego świata skazanego na Zagładę.,,Chleb rzucony umarłym”Bogdana Wojdowskiego oraz ,,Spowiedź ”Calka Perechodnika PROMOTOR: dr hab. Tadeusz Sucharski, prof. AP   - Akademia Pomorska Słupsk RECENZENCI: dr hab. Dariusz Sikorski, prof. UG - Uniwersytet Gdański                          prof. zw. dr hab. Jarosław Ławski - Uniwersytet w Białymstoku  

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.