Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 07.11.2016 g.09:00 - 08.11.2016
Added on: 30.04.2016

Medium w mediach. Tekst literacki w przekazach pośrednich przełomu XX i XXI wieku

Type of the event:
Conference
City or town:
Gorzów Wielkopolski
Konferencja "Medium w mediach. Tekst literacki w przekazach pośrednich przełomu XX i XXI wieku", która odbędzie się w dniach 7-8 XI 2016 w Gorzowie Wielkopolskim, projektowana jest jako kontynuacja dwóch cykli konferencyjnych "Literatura w mediach. Media w literaturze" oraz "Język i literatura w świecie ponowoczesnym". Tegoroczną konferencję organizuje Wydział Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża we współpracy z Instytutem Slawistyki Polskiej Akademii Nauk oraz Telewizją Polską S.A. Oddział w Gorzowie Wielkopolskim.

Celem konferencji "Medium w mediach. Tekst literacki w przekazach pośrednich przełomu XX i XXI wieku" jest spotkanie literaturoznawców, językoznawców, kulturoznawców, medioznawców oraz przedstawicieli innych dyscyplin, których przedmiotem zainteresowania są sposoby przedstawiania drukowanych utworów literackich w przekazach pośrednich, m.in. ikonicznych, audialnych, audiowizualnych, hipertekstowych.

Proponujemy rozważania nad tematem w dwóch aspektach:

a) funkcjonowanie tekstu literackiego prymarnie drukowanego w innych przekaźnikach;

b) sposoby prezentacji tekstu literackiego w mediach (dyskurs o tekście literackim w mediach: recenzje, opinie, komentarze, portale  fanów utworu etc.).

Jesteśmy też otwarci na Państwa koncepcje ujęcia problematyki konferencyjnej. Zakładamy, że materialnym efektem spotkania będzie zbiorowy tom monograficzny, w którym ukazane zostaną nowe aspekty związane z komunikacją literacką w czasach współczesnych. Opłata konferencyjna, obejmująca zakwaterowanie, wyżywienie i druk tomu pokonferencyjnego, wynosi 350 zł.

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń do dnia 16 IX 2016 roku wraz z abstraktem (do 1000 znaków). 

Rada Naukowa konferencji                                                                                      Przewodniczący

prof. dr hab. Wojciech Burszta                                                                                 prof. dr hab. Franciszek Pilarczyk

prof. dr hab. Sylwester Dworacki                                                                              prof. dr hab. Bogdan Walczak  

prof. dr hab. Maryla Hopfinger

prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

prof. dr hab. Ewa Wiegandt

prof. dr hab. Seweryna Wysłouch

 

Organizatorzy                                                                     

dr hab. Agnieszka Niekrewicz (tel. 695 667 448; aniekrewicz@pwsz.pl)                     

dr Katarzyna Taborska (tel. 608 739 000; katarzynataborska@wp.pl)                                  

mgr Wojciech Kuska (tel. 605 605 873; wojtekkuska@wp.pl)

Information

Application deadline for speakers:
16.09.2016 00:00

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.