Biuletyn Polonistyczny

Oferta pracy

Data dodania: 21.04.2020
Termin nadsyłania zgłoszeń: 03.05.2020

Asystent w Instytucie Literaturoznawstwa

Miejscowości:
Częstochowa
Dziedziny:
literaturoznawstwo

Dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko: asystenta w grupie stanowisk dydaktycznych, na I etacie na umowę o pracę w Instytucie Literaturoznawstwa w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie, w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.


Język wykładowy: polski
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie zastrzega sobie prawo zamknięcia przedmiotowego konkursu bez rozstrzygnięcia z przyczyn niezależnych od Uczelni m.in. w związku z małą liczbą studentów. Niezależnie od powyższego wygranie konkursu nie gwarantuje zawarcia umowy o pracę na stanowisku asystenta. O wyniku konkursu lub jego rozstrzygnięciu poinformujemy zainteresowanych.


Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art.113 oraz art.119 ust.1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018, 1668).

Na stanowisku asystenta w grupie pracowników dydaktycznych może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej tytuł doktora oraz kompetencje naukowe lub dydaktyczne mające znaczenie dla dyscypliny naukowej reprezentowanej przez pracownika oraz dydaktyki szkoły wyższej w zakresie kierunku, na którym pracownik będzie prowadził zajęcia.


Kandydat powinien mieć:
- stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwo;
- co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe pracy dydaktycznej w szkolnictwie wyższym;
- potwierdzone kompetencje do prowadzenia zajęć na kierunkach filologia polska oraz dziennikarstwo i kultura mediów (publikacje, doświadczenie zawodowe);
- potwierdzone działania na rzecz społeczności akademickiej i środowiska uniwersyteckiego (popularyzacja,
formy opieki nad studentami)

 


Wykaz wymaganych dokumentów (składanych w dwóch egzemplarzach):
- w treści oferty konkursowej należy podać numer konkursu: WHUM.111.6.2020
- podanie do Rektora o zatrudnienie na ww. stanowisku;
- kwestionariusz osobowy w przypadku zatrudnienia po raz pierwszy (zał. nr 3);
- odpis dyplomu doktora
- wykaz i dokumenty potwierdzające kompetencje naukowe w reprezentowanej dziedzinie (zał. nr 4)
- oświadczenie, że UJD będzie stanowić podstawowe miejsce pracy z dniem zatrudnienia (zał. nr 5)
- deklaracja o dziedzinie i dyscyplinie (zał. nr 6)
- deklaracja o wliczeniu do liczby N (zał. nr 7)
- oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z
pełni praw publicznych i o niekaralności (zał. nr 8)
- oświadczenie o udostępnieniu danych osobowych (zał. nr 9)
- dodatkowo premiowany będzie wykaz publikacji naukowych zaplanowanych do opublikowania
afiliowanych przez UJD (wraz z planowanym miejscem publikacji)


Podania w związku z konkursem proszę składać w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego UJD w
Częstochowie, ul. Armii Krajowej 36a, pok. 9 do dnia 03.V.2020 r. (za datę złożenia dokumentów uważa się
datę ich wpływu do Dziekanatu Wydziału Humanistycznego ).


W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania uczelni z powodu zapobiegania,
przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 można przesłać skany ww. dokumentacji na email:
whum@ujd.edu.pl.
Termin rozstrzygnięcia konkursu – maj 2020 rok.

Informacje

Słowa kluczowe:
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.