Polish Studies Bulletin

Job offer

Added on: 21.04.2020
Deadline for submitting applications: 03.05.2020

Asystent w Instytucie Literaturoznawstwa

Cities/towns:
Częstochowa
Fields:
literaturoznawstwo

Dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko: asystenta w grupie stanowisk dydaktycznych, na I etacie na umowę o pracę w Instytucie Literaturoznawstwa w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie, w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.


Język wykładowy: polski
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie zastrzega sobie prawo zamknięcia przedmiotowego konkursu bez rozstrzygnięcia z przyczyn niezależnych od Uczelni m.in. w związku z małą liczbą studentów. Niezależnie od powyższego wygranie konkursu nie gwarantuje zawarcia umowy o pracę na stanowisku asystenta. O wyniku konkursu lub jego rozstrzygnięciu poinformujemy zainteresowanych.


Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art.113 oraz art.119 ust.1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018, 1668).

Na stanowisku asystenta w grupie pracowników dydaktycznych może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej tytuł doktora oraz kompetencje naukowe lub dydaktyczne mające znaczenie dla dyscypliny naukowej reprezentowanej przez pracownika oraz dydaktyki szkoły wyższej w zakresie kierunku, na którym pracownik będzie prowadził zajęcia.


Kandydat powinien mieć:
- stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwo;
- co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe pracy dydaktycznej w szkolnictwie wyższym;
- potwierdzone kompetencje do prowadzenia zajęć na kierunkach filologia polska oraz dziennikarstwo i kultura mediów (publikacje, doświadczenie zawodowe);
- potwierdzone działania na rzecz społeczności akademickiej i środowiska uniwersyteckiego (popularyzacja,
formy opieki nad studentami)

 


Wykaz wymaganych dokumentów (składanych w dwóch egzemplarzach):
- w treści oferty konkursowej należy podać numer konkursu: WHUM.111.6.2020
- podanie do Rektora o zatrudnienie na ww. stanowisku;
- kwestionariusz osobowy w przypadku zatrudnienia po raz pierwszy (zał. nr 3);
- odpis dyplomu doktora
- wykaz i dokumenty potwierdzające kompetencje naukowe w reprezentowanej dziedzinie (zał. nr 4)
- oświadczenie, że UJD będzie stanowić podstawowe miejsce pracy z dniem zatrudnienia (zał. nr 5)
- deklaracja o dziedzinie i dyscyplinie (zał. nr 6)
- deklaracja o wliczeniu do liczby N (zał. nr 7)
- oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z
pełni praw publicznych i o niekaralności (zał. nr 8)
- oświadczenie o udostępnieniu danych osobowych (zał. nr 9)
- dodatkowo premiowany będzie wykaz publikacji naukowych zaplanowanych do opublikowania
afiliowanych przez UJD (wraz z planowanym miejscem publikacji)


Podania w związku z konkursem proszę składać w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego UJD w
Częstochowie, ul. Armii Krajowej 36a, pok. 9 do dnia 03.V.2020 r. (za datę złożenia dokumentów uważa się
datę ich wpływu do Dziekanatu Wydziału Humanistycznego ).


W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania uczelni z powodu zapobiegania,
przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 można przesłać skany ww. dokumentacji na email:
whum@ujd.edu.pl.
Termin rozstrzygnięcia konkursu – maj 2020 rok.

Information

Key words:

See also

21.04.2020

Profesor

Dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko: profesora uczelni w grupie stanowisk badawczo-dydaktycznych, na I etacie na umowę o pracę w Instytucie Literaturoznawstwa w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie, w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.

20.07.2019

Asystent na czas określony W INSTYTUCIE POLONISTYKI STOSOWANEJ w Zakładzie Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego

DZIEKAN WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO OGŁASZA KONKURS na stanowisko asystenta na czas określony W INSTYTUCIE POLONISTYKI STOSOWANEJ w Zakładzie Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego

08.06.2020

Adiunkt w Katedrze Historii Literatury Staropolskiej

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Historii Literatury Staropolskiej na Wydziale Polonistyki w zakresie literaturoznawstwa

08.06.2020

Adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej Katedra Teorii i Antropologii Literatury

REKTOR Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na podstawie przepisów ustawy– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85) – zgodnie z art. 119 tejże ustawy oraz § 76 Statutu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie OGŁASZA KONKURS na stanowisko ADIUNKTA w Instytucie Filologii Polskiej Katedra Teorii i Antropologii Literatury w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.