Biuletyn Polonistyczny

Oferta pracy

Data dodania: 09.10.2017
Termin nadsyłania zgłoszeń: 18.10.2017

Profesor nadzwyczajny w Zakładzie Teorii i Historii Kultury w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych na Wydziale Filologicznym

Miejscowości:
Katowice
Dziedziny:
literaturoznawstwo

Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Teorii i Historii Kultury w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych na Wydziale Filologicznym

Do konkursu mogą przystąpić osoby o nienagannej postawie etycznej, które spełniają warunki określone w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.) i które mogą spełnić niżej wymienione wymagania kwalifikacyjne:

Kandydat powinien posiadać:

 Tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych.

 Dorobek naukowy w zakresie historii kultury europejskiej/ polskiej, w tym publikacje uwzględniające antropologiczną interpretację tekstów zastanych i wywołanych.

 Dorobek dydaktyczny w zakresie prowadzenia konwersatoriów, wykładów, prac dyplomowych/doktorskich z antropologicznej interpretacji dziejów kultury europejskiej, w tym także historii kultury polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem dawnych form savoir-vivre oraz obyczajów XIX i XX wieku, a także dorobek dydaktyczny z zakresu wiedzy o kulturze współczesnej, w tym wiedzy o literaturze i kulturze popularnej, oraz sposobach reklamy współczesnej kultury polskiej.

 Doświadczenie w zakresie popularyzacji kultury polskiej w kraju i zagranicą lub w zakresie współpracy z akademickimi i pozaakademickimi instytucjami życia kulturalnego, zezwalające na wdrażanie w toku nauczania kompetencji praktycznych.

 Informacja o uczestnictwie w życiu naukowym, przejawiającym się w wygłaszaniu referatów, udziale w dyskusji na konferencjach i sympozjach naukowych, recenzowaniu publikacji oraz prac doktorskich i habilitacyjnych, a także w organizowaniu spotkań naukowych, przygotowywaniu publikacji pod względem naukowym i edytorskim.

 Materiały poświadczające przygotowanie kandydata do prowadzenia interdyscyplinarnych badań humanistycznych.  Znaczące osiągnięcia w zakresie kształcenia kadry naukowej.

 Znaczące osiągnięcia w pracy dydaktycznej i organizacyjnej.

 Plan działań naukowych, w tym składanych lub planowanych do złożenia wniosków o granty.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o zatrudnienie / zgłoszenie do konkursu,

2. CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia,

3. Kwestionariusz osobowy,

4. Kopie dyplomów: mgr, dr oraz dr hab. oraz dokumentu o nadaniu tytułu naukowego profesora (proszę zabrać ze sobą oryginały celem uwierzytelnienia kopii),

5. Spis publikacji, w tym po uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz ze szczególnym uwzględnieniem tytułu naukowego,

6. Informacje o udziale w konferencjach oraz o działalności organizacyjnej,

7. Informacje o działalności dydaktycznej oraz o osiągnięciach w zakresie kształcenia kadry naukowej,

8. Kopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji,

9. Oświadczenie, zgodne z art. 109 ust. 1 – ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym,

10. Oświadczenie, że Uniwersytet Śląski będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy (art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym),

11. Oświadczenie kandydata upoważniające wybraną podstawową jednostkę organizacyjną uczelni do zaliczania go do minimum kadrowego kierunku na studia pierwszego i drugiego stopnia lub na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim.

Informacja: Konkurs powinien być zakończony nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty ogłoszenia.

Konkurs rozstrzyga rada wydziału.

Kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym zatrudnia rektor, na wniosek dziekana wydziału, zaopiniowany przez radę wydziału.

Zatrudnienie może nastąpić w ramach umowy o pracę na czas określony, nie dłuższy niż jeden rok akademicki. Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w/w dokumentów w Dziekanacie Wydziału Filologicznego w Katowicach, Plac Sejmu Śląskiego 1, pok. 113, nr faksu: 32 2009 233 do dnia 18.10.2017 r.

Informacje

Data dodania:
9 października 2017; 22:45 (Sylwia Pikula)
Data edycji:
9 października 2017; 22:45 (Sylwia Pikula)
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.