Polish Studies Bulletin

Job offer

Added on: 09.10.2017
Deadline for submitting applications: 18.10.2017

Profesor nadzwyczajny w Zakładzie Teorii i Historii Kultury w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych na Wydziale Filologicznym

Cities/towns:
Katowice
Fields:
literaturoznawstwo

Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Teorii i Historii Kultury w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych na Wydziale Filologicznym

Do konkursu mogą przystąpić osoby o nienagannej postawie etycznej, które spełniają warunki określone w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.) i które mogą spełnić niżej wymienione wymagania kwalifikacyjne:

Kandydat powinien posiadać:

 Tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych.

 Dorobek naukowy w zakresie historii kultury europejskiej/ polskiej, w tym publikacje uwzględniające antropologiczną interpretację tekstów zastanych i wywołanych.

 Dorobek dydaktyczny w zakresie prowadzenia konwersatoriów, wykładów, prac dyplomowych/doktorskich z antropologicznej interpretacji dziejów kultury europejskiej, w tym także historii kultury polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem dawnych form savoir-vivre oraz obyczajów XIX i XX wieku, a także dorobek dydaktyczny z zakresu wiedzy o kulturze współczesnej, w tym wiedzy o literaturze i kulturze popularnej, oraz sposobach reklamy współczesnej kultury polskiej.

 Doświadczenie w zakresie popularyzacji kultury polskiej w kraju i zagranicą lub w zakresie współpracy z akademickimi i pozaakademickimi instytucjami życia kulturalnego, zezwalające na wdrażanie w toku nauczania kompetencji praktycznych.

 Informacja o uczestnictwie w życiu naukowym, przejawiającym się w wygłaszaniu referatów, udziale w dyskusji na konferencjach i sympozjach naukowych, recenzowaniu publikacji oraz prac doktorskich i habilitacyjnych, a także w organizowaniu spotkań naukowych, przygotowywaniu publikacji pod względem naukowym i edytorskim.

 Materiały poświadczające przygotowanie kandydata do prowadzenia interdyscyplinarnych badań humanistycznych.  Znaczące osiągnięcia w zakresie kształcenia kadry naukowej.

 Znaczące osiągnięcia w pracy dydaktycznej i organizacyjnej.

 Plan działań naukowych, w tym składanych lub planowanych do złożenia wniosków o granty.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o zatrudnienie / zgłoszenie do konkursu,

2. CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia,

3. Kwestionariusz osobowy,

4. Kopie dyplomów: mgr, dr oraz dr hab. oraz dokumentu o nadaniu tytułu naukowego profesora (proszę zabrać ze sobą oryginały celem uwierzytelnienia kopii),

5. Spis publikacji, w tym po uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz ze szczególnym uwzględnieniem tytułu naukowego,

6. Informacje o udziale w konferencjach oraz o działalności organizacyjnej,

7. Informacje o działalności dydaktycznej oraz o osiągnięciach w zakresie kształcenia kadry naukowej,

8. Kopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji,

9. Oświadczenie, zgodne z art. 109 ust. 1 – ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym,

10. Oświadczenie, że Uniwersytet Śląski będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy (art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym),

11. Oświadczenie kandydata upoważniające wybraną podstawową jednostkę organizacyjną uczelni do zaliczania go do minimum kadrowego kierunku na studia pierwszego i drugiego stopnia lub na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim.

Informacja: Konkurs powinien być zakończony nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty ogłoszenia.

Konkurs rozstrzyga rada wydziału.

Kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym zatrudnia rektor, na wniosek dziekana wydziału, zaopiniowany przez radę wydziału.

Zatrudnienie może nastąpić w ramach umowy o pracę na czas określony, nie dłuższy niż jeden rok akademicki. Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w/w dokumentów w Dziekanacie Wydziału Filologicznego w Katowicach, Plac Sejmu Śląskiego 1, pok. 113, nr faksu: 32 2009 233 do dnia 18.10.2017 r.

Information

See also

06.05.2016

Nabór wniosków w ramach programu Kadra Kultury na staże w instytucjach kultury

Od 27 maja 2016 r. do 13 czerwca 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach programu Kadra Kultury na staże w instytucjach kultury. Konkurs adresowany jest do studentów, którzy uczęszczają na studia artystyczne lub humanistyczne związane z kulturą. Zgodnie z regulaminem konkursu udział w programie stażowym Kurs na Kulturę mogą brać osoby, które spełniają następujące warunki:

22.11.2016

Profesor nadzwyczajny w Zakładzie Kultury Polskiej w Instytucie Kulturoznawstwa

R E K T O R UNIWERSYTETU MARII CURIE SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Kultury Polskiej w Instytucie Kulturoznawstwa na Wydziale Humanistycznym UMCS

19.07.2017

Specjalista w Dziale Wystaw i Projekcji Narodowego Centrum Kultury Filmowej

„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Specjalista w Dziale Wystaw i Projekcji Narodowego Centrum Kultury Filmowej w wymiarze 1 etatu

18.04.2016

Wykładowca w Instytucie Filologii Polskiej w Zakładzie Języka Polskiego

Kandydat powinien posiadać: 1. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwo – specjalność językoznawstwo polskie; 2. Udokumentowany dorobek naukowy z zakresu językoznawstwa, w szczególności z zakresu pragmalingwistyki, kultury języka; 3. Znaczące doświadczenie dydaktyczne i organizacyjne oraz znaczący dorobek w zakresie redagowania podręczników i skryptów dla studentów; 4. Udokumentowany, co najmniej 10-letni staż pracy dydaktycznej w szkolnictwie wyższym; 5. Bardzo wysoką ocenę dotychczasowej pracy dydaktycznej w szkolnictwie wyższym.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.