Полонистический бюллетень

Статья / интервью

03.12.2018

Spotkanie polskiej diaspory naukowej w Oksfordzie

Kilkuset młodych naukowców – głównie z Wielkiej Brytanii, ale również z innych państw Starego Kontynentu, w tym z Polski – wzięło udział w 7. edycji konferencji Science: Polish Perspectives 2018 Oxford, która odbyła się w dniach 16-17 listopada w Oxfordzie. Spotkaniu, zorganizowanemu przez Polonium Foundation, przyświecała idea integrowania środowiska polskich naukowców za granicą oraz prognozowania potrzeb tej społeczności, jak również tworzenia skutecznego networkingu.

Bartosz Paszcza, prezes i współzałożyciel Polonium Foundation, udziela wywiadu TVP Polonia, fot. M. Rutczyński, Oxford 2018 | M. Rutczyński, PUNO

Zgromadzonych gości przywitała Marta Topor, współorganizatorka spotkania, prezentując dane dotyczące tegorocznej edycji Science: Polish Perspectives 2018 Oxford. Konferencję otworzyła oficjalnie zastępczyni szefa misji Ambasady Rzeczypospolitej w Londynie – Agnieszka Kowalska. Następnie głos zabrał prezes i współzałożyciel Polonium Foundation – Bartosz Paszcza. Fundacja jest inicjatorem odbywających się od 2012 konferencji Science: Polish Perspectives (SPP). Początkowo zjazdy polskich naukowców odbywały się wyłącznie w Oxfordzie, obecnie do grona gospodarzy SPP dołączyły również Cambridge oraz Berlin. Ponadto, fundacja podjęła wysiłek przygotowania obszernego raportu o polskiej diasporze naukowej, którego wyniki zostały zaprezentowane w kolejnym wystąpieniu.

Współzałożyciel Polonium Foundation, Rafał Mostowy, przedstawił podsumowanie badania „Niedostrzeżeni: Polska diaspora naukowa jako źródło kapitału społecznego" prowadzonego od października 2017 do października 2018 w środowisku 464 polskich naukowców pracujących poza granicami kraju (głównie: Wielka Brytania – 52,1%, Stany Zjednoczone – 12,8%, Niemcy – 12,4%). Większość respondentów (66%) to osoby zajmujące się pracą badawczą z dziedziny nauk przyrodniczych oraz medycznych. Autorów raportu interesowały głównie trzy aspekty życia respondentów: więzy z polską społecznością naukową w Polsce, potencjalne korzyści wynikające z kontaktu z polskimi naukowcami, a także stosunek do powrotu do kraju. Przy podejmowaniu decyzji o powrocie respondenci kierowali się głównie informacjami uzyskanymi od innych polskich naukowców lub dostępnymi w polskich uniwersytetach lub polskich instytucjach badawczych. Jeden na dwóch badanych deklarował, że nie planuje reemigracji. Chęć powrotu do kraju znacznie maleje wraz z czasem pobytu na emigracji, a po 8-10 latach większość respondentów deklarowała zdecydowany brak zamiaru powrotu do Polski. Jednocześnie, 94% badanych zna albo polskich naukowców pracujących za granicą, albo (87% respondentów) polskich naukowców pracujących w kraju. Większość tych kontaktów powstała na skutek współpracy zawodowej między członkami diaspory lub w rezultacie kontaktów między członkami diaspory oraz naukowcami w Polsce. Większość respondentów oceniła kontakty z polskimi naukowcami pracującymi w diasporze lub naukowcami w Polsce jako owocne, choć głównie na gruncie społecznym, nie ściśle zawodowym. Całość raportu dostępna jest na stronie internetowej Polonium Foundation (link poniżej).

Konferencja podzielna została na cztery sesje tematyczne: sztuczna inteligencja, biotechnologia, nauki przyrodnicze oraz nauki społeczne, w ramach których przez dwa dni zaprezentowano przeszło 20 wystąpień. Równolegle uczestnicy spotkania mieli możliwość partycypowania w jednym z czterech warsztatów: komercjalizacja projektów R&D w Polsce, grantowy proces aplikacyjny NAWA, storytelling w nauce oraz komunikacja wizualna w nauce. Konferencji towarzyszyła również sesja posterowa umiejscowiona w holu Said Business School University of Oxford. Szczegółowe informacje dotyczące wystąpień znaleźć można na stronie internetowej Polonium Foundation. Dwudniowe spotkanie zostało zwieńczone uroczystą, sobotnią kolacją w oxfordzkim Balliol College.

Konferencję wsparły liczne instytucje: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki.

Wśród partnerów pojawiły się zaś takie organizacje, jak: British Council, The Associationof TOP 500 Innovators, Polska Innowacyjna, Obywatele Nauki, Oxford University Polish Society, Cambridge University Polish Society, PLUGin Polish Innovation Diaspora, The Kosciuszko Foundation, Science PR, Federation of Polish Student Societies in the UK, Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie, Stowarzyszenie Techników Polskich, a także Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie.

Информация

Автор:
Monika Plata

____________________________________

Автор:
Опубликовал:
Justyna Gorzkowicz

Antropolog kulturowy ze specjalnością literaturoznawczą, krytyk artystyczny; kieruje Ośrodkiem Badań Dziedzictwa Emigracji Polskiej w Londynie

 

Дата размещения:
3 декабря 2018; 13:01 (Justyna Gorzkowicz)
Дата правки:
3 декабря 2018; 18:21 (Justyna Gorzkowicz)

Смотреть также

08.12.2022

Raport z badania potrzeb ukraińskich naukowców na emigracji

Maciej Maryl i Magdalena Wnuk z IBL PAN brali udział w pracach zespołu, który przeprowadził ankietę wśród ukraińskich naukowców i opublikował właśnie wnioski w raporcie Beyond Resilience: Professional Challenges, Preferences, and Plans of Ukrainian Researchers Abroad. Raport dostarcza informacji na temat wyzwań zawodowych i preferencji dotyczących wsparcia ukraińskich naukowców, którzy opuścili Ukrainę w następstwie rosyjskiej inwazji z 24 lutego 2022 roku. Wyniki badania mają służyć jako wskazówki do planowania programów wsparcia przez instytucje akademickie i finansujące. Przybliżają wiedzę o sytuacji ukraińskich naukowców, dostarczając informacji o ich profilu demograficznym, dyscyplinie i etapie kariery, a także o szczególnych wyzwaniach zawodowych i życiowych, z którymi się zmagają. W obliczu bardzo niepewnej sytuacji ukraińscy uczeni wykazują się dużą zaradnością i siłą tak w życiu osobistym, jak i zawodowym, jednocześnie troszcząc się o przyszłość swoich macierzystych instytucji i powojenną odbudowę ukraińskiego systemu nauki.

18.01.2024

Nowa strona internetowa EOSC Polska promuje polskie działania w otwartej nauce

Powstała nowa strona internetowa EOSC Polska, poświęcona promocji działań podejmowanych przez polskie podmioty w obszarze otwartej nauki. Projekt ten szczególnie akcentuje dobre praktyki w zarządzaniu danymi badawczymi oraz wdrażaniu Europejskiej Chmury Otwartej Nauki (EOSC) w Polsce. Na stronie będą prezentowane profile krajowych ekspertów, a także efekty projektów realizowanych przez polskie instytucje w ramach konkursów infraEOSC. To doskonała okazja, aby bliżej poznać osiągnięcia i zaangażowanie polskich naukowców w rozwijanie otwartej nauki.

01.03.2020

Teoria toponomastyki z Nagrodą Prezesa Rady Ministrów

Gala Nauki Polskiej, która odbyła się 19 lutego 2020 r. w Toruniu (wydarzenie było najważniejszą częścią obchodów Dnia Nauki Polskiej – nowego święta państwowego w Polsce), stała się okazją do wręczenia Nagród Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową, wdrożeniową lub artystyczną. Wśród lauretów Nagrody Premiera za wyróżnioną rozprawę doktorską znalazł się dr Wojciech Włoskowicz z Instytutu Języka Polskiego PAN.

02.04.2018

O nauce języka polskiego i studiowaniu polonistyki na Wschodnioeuropejskim Uniwersytecie Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku - rozmowa z dr hab. Swietłaną Suchariewą, dr Natalią Ciołyk i dr Anastazją Ołeksiuk

O nauce języka polskiego i studiowaniu polonistyki na Wschodnioeuropejskim Uniwersytecie Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku z dr hab. Swietłaną Suchariewą, dr Natalią Ciołyk i dr Anastazją Ołeksiuk podczas spotkania z cyklu "Tour de Polonistyka" 9 października 2017 r. rozmawiali Olga Zakolska, Przemysław Górecki i Piotr Bordzoł, redaktorzy „Biuletynu Polonistycznego”.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах