Полонистический бюллетень

Образовательное предложение

Заявки принимаются до:

Neurologopedia - studia podyplomowe

Учреждение:
Город:
Rzeszów
Вид предложения:
послевузовское обучение

Informujemy, że prowadzimy nabór na V edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych NEUROLOGOPEDIA. Studia zostaną uruchomione od początku semestru letniego, tj. od lutego 2018 r., jeśli zbierze sie grupa min. 30 osób (limit miejsc: 45). Kandydaci na studia składają komplet dokumentów w Sekretariacie Instytutu Filologii Polskiej UR (ul. Rejtana 16 c, p. 135, 35-959 Rzeszów). Rekrutacja potrwa do końca grudnia. Kandydaci do 10.01.2018 r.  otrzymają decyzję o przyjęciu na studia.

Komplet wymaganych dokumentów można składać osobiście lub przesłać pocztą.

Komplet dokumentów powinien zawierać:

Obligatoryjnie:

 • Podanie,
 • Dwa zdjęcia (do indeksu i do teczek osobowych),
 • Kserokopia dowodu osobistego,
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich,
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów logopedycznych.

Dokumenty dodatkowe (nieobowiązkowe):

 • CV z uwzględnieniem pracy w zawodzie logopedy,
 • Zaświadczenie od pracodawcy o pracy w zawodzie logopedy,
 • Zaświadczenia o ukończonych kursach specjalistycznych, studiach, warsztatach doskonalących itp.
 • Wykaz publikacji.

Jeśli wpłynie więcej podań, niż wynosi limit miejsc (45), o przyjęciu kandydatów na studia zdecyduje komisja, w skład której wchodzi kierownik studiów, zastępca kierownika i dwóch neurologopedów. Ocenią oni kandydatów na podstawie złożonych dokumentów i przyznają punkty:

Kryterium

 • Dyplom ukończenia studiów logopedycznych obejmujących min. 600 godzin dydaktycznych - 10 p. 2
 • Dyplom ukończenia studiów logopedycznych obejmujących mniej niż 600 godzin dydaktycznych - 5 p.
 • Każdy poświadczony rok pracy w zawodzie logopedy  - 1 p.
 • Ukończone kursy, warsztaty, studia 1-3 p. za każde zdarzenie*
 • Publikacje logopedyczne (artykuły, scenariusze zajęć, materiały terapeutyczne itp.) 1-5 p. za każdą publikację*
 • Publikacja zwarta z zakresu logopedii (książka autorska)   10 p. 
 • Inne (np. prowadzenie szkoleń dla logopedów, działalność w organizacjach logopedycznych itp.) 1-5 p. za każde zdarzenie*

* O liczbie punktów decyduje komisja, w zależności od wagi zdarzenia

Komisja stworzy listę rankingową kandydatów, którzy przyjmowani będą na studia w kolejności miejsc zajętych na tej liście. Osoby przyjęte na studia zostaną o tym poinformowane listownie w terminie do dwóch tygodni po zakończeniu terminu składania dokumentów. Wraz z decyzją o przyjęciu otrzymują oni informację o pierwszym zjeździe. Osoby, które nie zostały przyjęte, również otrzymują informację w terminie do dwóch tygodni po zakończeniu terminu składania dokumentów; będą przy tym informowane, ile punktów otrzymały i które miejsce zajmują na liście rezerwowej.

Информация

Стоимость обучения:
Informacja: logopedia.ur@wp.pl
Продолжительность обучения:
dwa semesetry
Дата размещения:
24 октября 2016; 18:39 (Wojciech Maryjka)
Дата правки:
24 мая 2017; 18:04 (Olga )

Смотреть также

24.05.2017

Logopedia - studia podyplomowe

Studia są kierowane przede wszystkim do absolwentów kierunków nauczycielskich i pedagogicznych (filologii polskiej, nauczania początkowego, pedagogiki, psychologii) oraz do wszystkich, którzy chcieliby uzyskać uprawnienia do pracy w zawodzie logopedy; Słuchaczami studiów nie mogą być osoby z wadami wymowy i nieprawidłową budową aparatu artykulacyjnego.   W czasie studiów słuchacz będzie zdobywał wiedzę teoretyczną i praktyczną z czterech zakresów: 1. językoznawstwa (w szczególności fonetyki i kultury słowa), 2. psychologii i pedagogiki, 3. anatomii i neurologii 4. terapii zaburzeń mowy.   Student będzie odbywał praktyki. Studia kończą się obroną pracy dyplomowej. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z oceną ogólną oraz wykazem wszystkich zaliczonych przedmiotów i praktyk.   Rozpoczęcie studiów planowane jest na wrzesień 2017.Rekrutację na studia podyplomowe prowadzi Sekretariat Instytutu Filologii Polskiej UR (ul. Rejtana 16 c, p. 135). Można już składać podania na IX edycję studiów (rok akademicki 2017/18) Komplet wymaganych dokumentów można składać osobiście lub przesłać pocztą. Rekrutacja jest prowadzona do wyczerpania limitu miejsc. Limit ten wynosi 80 osób. Studia zostaną uruchomione, jeśli zgłosi się minimum 35 osób.

06.09.2016

Wiedza o kulturze

Studia skierowane są do nauczycieli lub osób posiadających uprawnienia pedagogiczne i ukończone studia magisterskie o profilu humanistycznym. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, konwersatoriów i ćwiczeń z wykorzystaniem e-learningu. Studia realizowane w oparciu o nowoczesne platformy do prowadzenia zajęć przez Internet, co umożliwia studentom kształcenie się w domu bez konieczności, częstego przyjeżdżania na uczelnie (ponad 2/3 wszystkich zajęć realizowanych będzie on-line).

24.10.2016

"Nauczanie języka polskiego jako obcego" z dofinansowaniem Podkarpackiego Kuratora Oświaty

Zapraszamy na II edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych kwalifikacyjnych: nauczanie języka polskiego jako obcego do Instytutu Filologii Polskiej Wydziału Filologicznego UR. Rozpoczęcie II edycji studiów odbędzie się w październiku 2016 r., zakończenie we wrześniu 2017 r.

05.09.2016

Studia Podyplomowe "Nauczanie języka polskiego jako obcego"

Celem Studiów Podyplomowych "Nauczanie języka polskiego jako obcego" jest przygotowanie do nauczania języka polskiego jako obcego w szkole na każdym etapie nauczania (zależnie od wstępnych kwalifikacji posiadanych przez słuchaczy studiów), a także do nauczania języka polskiego jako obcego na kursach dla cudzoziemców (w tym migrantów). 

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах