Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 20.10.2016 - 21.10.2016
Дата размещения: 08.07.2016

Dydaktyki języków narodowych w Europie Środkowej. Metodyka i komparatystyka

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
Kraków

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego

Instytutu Filologii Polskiej

serdecznie zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej "Dydaktyki języków narodowych w Europie Środkowej. Metodyka i komparatystyka".

Celem konferencji jest porównanie celów i sposobów nauczania języków narodowych w Europie Środkowej. Obiektem analiz, badań i dyskusji chcemy uczynić miejsce języków i kultur narodowych w edukacji humanistycznej w naszych krajach. Badania proponujemy osadzić w kontekście globalnych przemian ekonomiczno-społecznych oraz narastającej mediatyzacji kultury, rozmywających wszelką, także językową i mentalną, lokalność.

Dla zbudowania komparatystycznego ujęcia środkowoeuropejskich modeli edukacji humanistycznej prosimy o analityczne omówienie w wystąpieniach co najmniej jednej kwestii, spośród wskazanych w poniższych punktach:

1. Obowiązujące dokumenty oświatowe (np. struktura podstawy programowej, koncepcje edukacyjne dotyczące języka i literatury wpisane w podstawę programową; standardy egzaminacyjne; programy nauczania; relacje między tymi dokumentami).

2. Dominujące koncepcje kształcenia kulturowo-literackiego (np. elementy teorii literatury, teorii interpretacji; historia literatury w szkole; kanon lekturowy; realizacje podręcznikowe; metody kształcenia literackiego).

3. Dominujące koncepcje kształcenia kulturowo-językowego (np. elementy teorii języka; teoria języka a praktyka językowa; nauka gramatyki a nabywanie kompetencji komunikacyjnej; realizacje podręcznikowe; metody kształcenia językowego).

4. Tożsamość narodowa i „małe ojczyzny” w kształceniu humanistycznym (np. obecność kultury i języka regionu w curriculum; literackie mapowanie obszarów małych ojczyzn; mniejszości językowe i kulturowe).

5. Ranga języka narodowego wobec narastającej dominacji angielszczyzny (np. pozycja języków narodowych w testach kompetencyjnych i egzaminach maturalnych; wymagania rekrutacyjne uczelni wyższych w zakresie języka narodowego; polityka edukacyjna państwa wobec języka narodowego).

6. Struktura egzaminów końcowych (np. założenia, cele, typy egzaminów z języka państwowego/narodowego; polityczne lub kulturowo-społeczne konteksty zmian egzaminów; egzaminy zewnętrzne jako element systemu edukacji; rodzaj i skala zjawiska „uczenia pod egzamin”).

7. Współczesne problemy i dyskusje nad kształtem edukacji w języku narodowym (np. kwestia listy lektur; urynkowienie wiedzy humanistycznej; odpodmiotowienie kontaktu z literaturą i sztuką; zmiany w systemie edukacji po wejściu do EU; krytyka lub akceptacja wdrażanych modeli).

Języki konferencji: polski, angielski.

Harmonogram konferencji i podziały sekcji będą odpowiednio grupować tematykę wystąpień, umożliwiając uczestnikom porównanie ujęć wybranych problemów analizowanych w kontekście dydaktyk poszczególnych krajów.

Na czas konferencji w październiku 2016 roku zostanie wydany zestaw streszczeń wystąpień, a pełne teksty konferencyjne ukażą się w czasopiśmie „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae” w wersji polskiej oraz angielskiej.

Konferencja odbędzie się w dniach 20-21 października w Krakowie, w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej.

Kolegium Organizacyjne:

dr hab. prof. UP Marek Pieniążek

dr hab. prof. UP Zofia Budrewicz

dr Marta Szymańska

Ważne daty:

  • Nadsyłanie abstraktów (do 1200 znaków): 30.05.2016r. (włącznie).
  • Powiadomienie o akceptacji: 30.06.2016r. (informacja dotycząca opłat przesłania zostanie po akceptacji propozycji wystąpienia)
  • Daty konferencji: 20-21.10.2016r.

Planujemy trzy rodzaje wystąpień:

a) Plenarne - możliwe wystąpienia zespołowe (40 min.)

b) Referat (20 min.).

e) Wystąpienie wirtualne

Autorzy, którzy nie mogą przybyć na konferencję osobiście, mogą nadesłać  wideoprezentację lub prezentację w programie  PowerPoint (możliwość ta jest limitowana).

Opłata konferencyjna:

Wystąpienie plenarne, referat – 400 zł

Wystąpienie wirtualne – 200 zł

Opłata obejmuje druk publikacji, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiady oraz bankiet powitalny.

Szczegółowe dane na temat konferencji (propozycje hoteli, dojazd, numer konta itd.) zostaną przesłane e-mailem do Autorów zakwalifikowanych wystąpień.

Publikacja:

  • Teksty zaakceptowane przez recenzentów zostaną opublikowane w „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae” ISBN 2082-0909.
  • Szczegółowe wytyczne dla autorów dotyczące redakcji tekstów zostaną przesłane e-mailem.

Osoba do kontaktu: Marta Szymańska (marta.szymanska@post.pl)

Информация

Подача заявок для докладчиков до:
30.05.2016 21:30
Дата размещенияСкачать:
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах