Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 20.10.2016 - 21.10.2016
Added on: 08.07.2016

Dydaktyki języków narodowych w Europie Środkowej. Metodyka i komparatystyka

Type of the event:
Conference
City or town:
Kraków

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego

Instytutu Filologii Polskiej

serdecznie zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej "Dydaktyki języków narodowych w Europie Środkowej. Metodyka i komparatystyka".

Celem konferencji jest porównanie celów i sposobów nauczania języków narodowych w Europie Środkowej. Obiektem analiz, badań i dyskusji chcemy uczynić miejsce języków i kultur narodowych w edukacji humanistycznej w naszych krajach. Badania proponujemy osadzić w kontekście globalnych przemian ekonomiczno-społecznych oraz narastającej mediatyzacji kultury, rozmywających wszelką, także językową i mentalną, lokalność.

Dla zbudowania komparatystycznego ujęcia środkowoeuropejskich modeli edukacji humanistycznej prosimy o analityczne omówienie w wystąpieniach co najmniej jednej kwestii, spośród wskazanych w poniższych punktach:

1. Obowiązujące dokumenty oświatowe (np. struktura podstawy programowej, koncepcje edukacyjne dotyczące języka i literatury wpisane w podstawę programową; standardy egzaminacyjne; programy nauczania; relacje między tymi dokumentami).

2. Dominujące koncepcje kształcenia kulturowo-literackiego (np. elementy teorii literatury, teorii interpretacji; historia literatury w szkole; kanon lekturowy; realizacje podręcznikowe; metody kształcenia literackiego).

3. Dominujące koncepcje kształcenia kulturowo-językowego (np. elementy teorii języka; teoria języka a praktyka językowa; nauka gramatyki a nabywanie kompetencji komunikacyjnej; realizacje podręcznikowe; metody kształcenia językowego).

4. Tożsamość narodowa i „małe ojczyzny” w kształceniu humanistycznym (np. obecność kultury i języka regionu w curriculum; literackie mapowanie obszarów małych ojczyzn; mniejszości językowe i kulturowe).

5. Ranga języka narodowego wobec narastającej dominacji angielszczyzny (np. pozycja języków narodowych w testach kompetencyjnych i egzaminach maturalnych; wymagania rekrutacyjne uczelni wyższych w zakresie języka narodowego; polityka edukacyjna państwa wobec języka narodowego).

6. Struktura egzaminów końcowych (np. założenia, cele, typy egzaminów z języka państwowego/narodowego; polityczne lub kulturowo-społeczne konteksty zmian egzaminów; egzaminy zewnętrzne jako element systemu edukacji; rodzaj i skala zjawiska „uczenia pod egzamin”).

7. Współczesne problemy i dyskusje nad kształtem edukacji w języku narodowym (np. kwestia listy lektur; urynkowienie wiedzy humanistycznej; odpodmiotowienie kontaktu z literaturą i sztuką; zmiany w systemie edukacji po wejściu do EU; krytyka lub akceptacja wdrażanych modeli).

Języki konferencji: polski, angielski.

Harmonogram konferencji i podziały sekcji będą odpowiednio grupować tematykę wystąpień, umożliwiając uczestnikom porównanie ujęć wybranych problemów analizowanych w kontekście dydaktyk poszczególnych krajów.

Na czas konferencji w październiku 2016 roku zostanie wydany zestaw streszczeń wystąpień, a pełne teksty konferencyjne ukażą się w czasopiśmie „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae” w wersji polskiej oraz angielskiej.

Konferencja odbędzie się w dniach 20-21 października w Krakowie, w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej.

Kolegium Organizacyjne:

dr hab. prof. UP Marek Pieniążek

dr hab. prof. UP Zofia Budrewicz

dr Marta Szymańska

Ważne daty:

  • Nadsyłanie abstraktów (do 1200 znaków): 30.05.2016r. (włącznie).
  • Powiadomienie o akceptacji: 30.06.2016r. (informacja dotycząca opłat przesłania zostanie po akceptacji propozycji wystąpienia)
  • Daty konferencji: 20-21.10.2016r.

Planujemy trzy rodzaje wystąpień:

a) Plenarne - możliwe wystąpienia zespołowe (40 min.)

b) Referat (20 min.).

e) Wystąpienie wirtualne

Autorzy, którzy nie mogą przybyć na konferencję osobiście, mogą nadesłać  wideoprezentację lub prezentację w programie  PowerPoint (możliwość ta jest limitowana).

Opłata konferencyjna:

Wystąpienie plenarne, referat – 400 zł

Wystąpienie wirtualne – 200 zł

Opłata obejmuje druk publikacji, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiady oraz bankiet powitalny.

Szczegółowe dane na temat konferencji (propozycje hoteli, dojazd, numer konta itd.) zostaną przesłane e-mailem do Autorów zakwalifikowanych wystąpień.

Publikacja:

  • Teksty zaakceptowane przez recenzentów zostaną opublikowane w „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae” ISBN 2082-0909.
  • Szczegółowe wytyczne dla autorów dotyczące redakcji tekstów zostaną przesłane e-mailem.

Osoba do kontaktu: Marta Szymańska (marta.szymanska@post.pl)

Information

Application deadline for speakers:
30.05.2016 21:30
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.