Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 11.04.2016 - 12.04.2016
Added on: 14.09.2015

Literatura współczesna i najnowsza w edukacji polonistycznej. Analizy i (re)interpretacje

Type of the event:
Conference
City or town:
Rzeszów

Zakład Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego, Instytut Filologii Polskiej oraz Uniwersytet Rzeszowski zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej organizowanej w Rzeszowie w dniach 11–12 kwietnia 2016 r.:

Literatura współczesna i najnowsza  w edukacji polonistycznej.  Analizy i (re)interpretacje

 

Przedmiotem  refleksji pragniemy uczynić problemy literackiego  kanonu  (szkolnego i uniwersyteckiego) oraz rozważania o literaturze tworzonej  po 1939 i 1989 roku –  ze szczególnym uwzględnieniem tekstów literackich obecnych w edukacji polonistycznej szkół średnich. Zależy nam  zarówno na przedstawieniu analiz i interpretacji tych utworów literatury współczesnej i najnowszej, które znalazły się w podstawie programowej, jak i na omówieniu dzieł z różnych przyczyn pozostających poza kanonem.

Nauczyciele poloniści wciąż odczuwają brak opracowań utworów, które przed rokiem 1989 w lekturze szkolnej były pomijane, dlatego zamierzamy powrócić do problematyki literatury współczesnej „źle obecnej w szkole”. Chcemy także zachęcić do nowych odczytań tytułów i zjawisk literackich zadomowionych w praktyce dydaktycznej, lecz wymagających reinterpretacji lub dopowiedzeń. 

Ważnym powodem konferencji jest również dyskusja o obecności/nieobecności literatury ostatnich dekad w szkolnej edukacji polonistycznej, zatem interesują nas szczególnie studia i szkice o wartościowych artystycznie utworach najnowszych, które mogłyby się znaleźć wśród lektur licealistów. 

 Proponujemy uczestnikom, by przygotowywane wystąpienia uwzględniały następujące zagadnienia: 

  • kanon współczesności jako narzędzie historyka literatury i dydaktyka; 
  • analiza i interpretacja dzieł literatury polskiej tworzonej w kraju i na emigracji po   1939 roku;
  • arcydzieła literatury europejskiej i światowej XX-XXI wieku;
  • reinterpretacje „starych” lektur szkolnych;
  • książki uznane za wydarzenia literackie ostatnich dekad;
  • filiacje i spory z tradycją w literaturze pięknej – współczesnej i najnowszej; 
  • szkolne spotkania z nową i najnowszą prozą, poezją i dramatem; - problematyka aksjologiczna w lekturach szkolnych;
  • analizy językowo-stylistyczne literatury współczesnej i najnowszej;
  • badania nad odbiorem literatury współczesnej i najnowszej przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

Pozostajemy otwarci na inne propozycje. 

Zapraszamy do udziału w konferencji dydaktyków literatury i języka polskiego, literaturoznawców oraz językoznawców, a także liczymy na aktywne uczestnictwo nauczycieli polonistów.   Na zgłoszenia propozycji wystąpień (formularz w załączeniu) oczekujemy do 15 grudnia 2015 roku. Adresy do korespondencji: e.mazur@univ.rzeszow.pl lub karolinakrzyszton@gmail.com.

Zgłoszenia można również przesyłać pocztą tradycyjną na adres: Zakład Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego, ul. Rejtana 16C,  35-959 Rzeszów (z dopiskiem: „Literatura współczesna i najnowsza”).

Zastrzegamy sobie prawo wyboru tematów spośród nadesłanych propozycji. Informację o zaakceptowaniu wystąpienia prześlemy do 10 stycznia 2016 roku.

Planujemy wydanie monografii, będącej zbiorem analiz i interpretacji. Opłata konferencyjna dla referentów wynosi 480 zł. W jej ramach zapewniamy Państwu dwa noclegi i wyżywienie. Opłatę konferencyjną prosimy uiścić na konto: PBS Oddział Rzeszów 48 8642 1126 2012 1119 9353 0001 z dopiskiem: „Literatura współczesna i najnowsza”.

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.