Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 06.06.2019 - 07.06.2019
Дата размещения: 17.02.2019

Inflantczycy. Łotewsko-polskie związki literackie, językowe i kulturowe w XIX I XX wieku / Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Начало событияВид события:
Конференция

Akademia Technologiczna w Rēzekne, Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód" Uniwersytetu w Białymstoku, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego mają zaszczyt zaprosić  na Międzynarodową Konferencję Naukową, która odbędzie się w Rēzekne w dniach 6-7 czerwca 2019 roku w Akademii Technologicznej w Rēzekne.

Planujemy dwa panele tematyczne: literaturoznawczo-kulturoznawczy i językoznawczy.

PLAN SESJI:

Dzień I – obrady plenarne (lub w sekcjach).

Dzień II – zwiedzanie Rēzekne (Rzeżycy).

Zagadnienia badawcze Konferencji:

 • Łotewsko-polskie interferencje literackie, językowe i kulturowe.
 • Pisarze polscy na ziemiach dzisiejszej Łotwy (Inflanty, Kurlandia).
 • Obraz Polaka w literaturze łotewskiej i Łotysza w literaturze polskiej.
 • Językowe konteksty polsko-łotewskie.
 • Wyobrażenia Łotwy i Łotyszy w kulturze polskiej.
 • Twórczość i biografia Stefanii Ulanowskiej.
 • Polki-pisarki z ziem łotewskich.
 • Czasopisma polskie na ziemiach północno-wschodnich (dzisiejsza Łotwa, Litwa).
 • Litewskie i estońskie konteksty kultury Inflant.
 • Przemiany obrazu kultury łotewskiej w polskich badaniach od XIX do XXI wieku.

Języki Konferencji: polski, łotewski, rosyjski, angielski, języki konferencyjne.

Przewidujemy wpisowe w wysokości 100 euro [dla uczestników z Łotwy, Litwy, Estonii i krajów wschodnioeuropejskich: 10 euro]. Wpisowe pokrywa koszty:

 • druku monografii pokonferencyjnej;
 • uroczystej kolacji i kateringu;
 • transportu i przewodnika w czasie drugiego dnia sesji.

Wpisowe nie pokrywa: kosztów podróży na Łotwę, noclegów i dodatkowego wyżywienia.

Organizatorzy zaproponują niedrogie hotele w miejscu obrad i pomogą w rezerwacji noclegów.

Wydanie monografii pokonferencyjnej (punktowanej, recenzowanej) planujemy w 2020 roku.

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 10 marca 2019 roku. Prosimy je nadsyłać na adresy mailowe: jlawski8@gmail.com lub:     dorota.rembiszewska@wp.pl.

Zapraszamy do udziału w Konferencji!

Dr hab. Dorota Rembiszewska, prof. IS PAN          Prof. Jarosław Ławski

[Instytut Slawistyki PAN]                                          [KBF „Wschód – Zachód” UwB]

Dr Robert Szymula                                                  Dyr. Jolanta Gadek

[UwB, Białystok]                                                      [Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego]

(informacja Organizatorów)


Технологическая академия в Резекне Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija Кафедра филологических исследований „Восток – Запад” Университета в Белостоке Институт славяноведения Польской академии наук Подлясская библиотека им. Лукаша Гурницкого имеют честь пригласить на Международную научную конференцию ИНФЛЯНТЦЫ ЛАТЫШСКО-ПОЛЬСКИЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ, ЯЗЫКОВЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ В XIX И XX ВЕКАХ.

Конференция состоится в Резекне 6-7 июня 2019 года в Технологической академии в Резекне

У нас у планах две тематические секции: секция литературоведение и культурология и секция языкознание.

ПЛАН СЕССИИ:

I день I - пленарные заседания (или секции).

II день - посещение Резекне (Режицы).

Проблемное поле конференции:

 • Латышско-польские литературные, языковые и культурные взаимовлияния.
 • Польские писатели на территории сегодняшней Латвии (Инфлянты, Курляндия).
 • Изображение поляка в латышской литературе и латыша в польской литературе.
 • Польско-латышские языковые контексты.
 • Изображения Латвии и латышей в польской культуре.
 • Творчество и биография Стефании Улановской.
 • Польки-писательницы с латышских земель.
 • Польские журналы на северо-восточных землях (современная Латвия, Литва).
 •  Литовские и эстонские культурные контексты Инфлянтов.
 • Трансформации образа латышской культуры в польских исследованиях с XIX по XXI век.

Приглашаем в Резекне!

Рабочие конференции: польский, латышский, русский, английский, языки конференции.

Предполагаем вступительный взнос в размере 100 евро [для участников из Латвии, Литвы, Эстонии и восточноевропейских стран: 10 евро]. Организационный взнос вмещает:

 • печать монографии после конференции;
 • торжественный ужин и кофейные перерывы;
 • транспорт и помощь гида в течение второго дня сессии.

Организационный взнос не включает: проезда в Латвию, проживания и дополнительного питания.

Организаторы будут предлагать недорогие отели на месте проведения конференции и помощь в бронировании проживания.

Мы планируем опубликовать монографию после конференции в 2020 году (все статьи подвергаются процедуре рецензирования и получают баллы согласно правилам Министерства науки и высшего образования).

Ждем ваших заявок до 10 марта 2019 года. Заявки на участие в конференции просим выслать по адресам электронной почты: jlawski8@gmail.com    или:   dorota.rembiszewska@wp.pl

Приглашаем принять участие в конференции!

Научный комитет конференции

Dr hab. Dorota Rembiszewska, prof. IS PAN           Prof. Jarosław Ławski

[Instytut Slawistyki PAN]                                         [KBF „Wschód – Zachód” UwB]

Д-р наук Дорота Рембишевска,                              Проф. Япослав Лавски

проф. Института славяноведения ПАН                [Кафедра филологических

[Институт славяноведения ПАН]                          исследований „Восток – Запад” УвБ]

Dr Robert Szymula                                                    Dyr. Jolanta Gadek

[UwB, Białystok]                                                      [Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego]

Канд. наук Роберт Шимуля                                    Дир. Иоланта Гадек

[УвБ, Белосток]                                                        [Подлясская библиотека им. Л.

Гурницкого]

 

Информация

Подача заявок для докладчиков до:
10.03.2019 12:00
Оплата:
100 euro

Смотреть также

05.06.2016

Polska w pamiętnikach Pavla Korky z Korkyně, czyli o czeskim spojrzeniu na Rzeczpospolitą Obojga Narodów w relacjach podróżniczych i pamiętnikarskich II poł. XVI wieku

Katedra Historii Literatury Staropolskiej KUL zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Convivium w dniu 9 czerwca (czwartek) o godz. 14.30 w sali CTW 56. Naszym gościem będzie tym razem Pan Dr Michał Hanczakowski (Uniwersytet w Ołomuńcu), który wygłosi referat: Polska w pamiętnikach Pavla Korky z Korkyně, czyli o czeskim spojrzeniu na Rzeczpospolitą Obojga Narodów w relacjach podróżniczych i pamiętnikarskich II poł. XVI wieku. 

10.02.2018

Polsko-białoruskie związki literackie, historyczno-kulturowe

Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na kolejną edycję Międzynarodowej Konferencji „Polsko-białoruskie związki literackie, historyczno-kulturowe i językowe” poświęconej szeroko rozumianej problematyce związków bilateralnych na przestrzeni stuleci. Konferencja, podobnie jak poprzednie z tego cyklu, odbędzie się pod znakiem wspólnego polsko-białoruskiego dziedzictwa historyczno-kulturowego, związków literackich i językowych, czyli tego, co łączy nasze narody. Sąsiedztwo języków i kultur prowadzi do swoistego dialogu, przenikania się, integracji i w rezultacie powstawania nowych, odmiennych wartości. Z kolei zachowanie dziedzictwa przodków, kultywowanie tradycji buduje tożsamość kulturową społeczeństwa, na którą składa się spuścizna materialna przodków, a także wypracowane przez nich wzorce zachowań oraz nabyte wartości. Badacze z Polski i Białorusi oraz innych państw będą mogli zaprezentować najnowsze osiągnięcia podczas obrad plenarnych, a także podczas pracy w trzech sekcjach: literaturoznawczej, historyczno-kulturoznawczej i językoznawczej. Szczegóły na stronie: www.kb.uw.edu.pl Кафедра бларусістыкі Варшаўскага ўніверсітэта запрашае на чарговую Міжнародную канферэнцыю з цыкла “Польска – беларускія літаратурныя, гісторыка-культурныя і моўныя сувязі”, прысвечаную праблемам двухбаковых адносінаў, якія склаліся на працягу доўгіх стагоддзяў. Планаваная канферэнцыя, падобным чынам як і папярэднія з гэтага цыкла, адбудзецца пад знакам супольнай польска-беларускай гісторыка-культурнай спадчыны, літаратурных і моўных сувязяў, гэта значыць таго, што аб’ядноўвае нашыя народы. Моўнае і культурнае суседства вядзе да свайго роду дыялогу, узаемадзеяння, інтэграцыі і ў выніку да ўзнікання новых, адметных каштоўнасцяў. У сваю чаргу захаванне спадчыны продкаў, зберажэнне традыцый стварае культурную самабытнасць супольнасці, якая складаецца з матэрыяльнай спадчыны продкаў, а таксама выпрацаваных імі мадэляў паводзінаў і сістэмы каштоўнасцяў.. Даследчыкі з Польшчы, Беларусі і іншых краін будуць мець магчымасць прадставіць апошнія навуковыя дасягненні на пленарным пасяджэнні, а таксама падчас працы ў трох секцыях: літаратуразнаўчай, мовазнаўчай і гісторыка-культуразнаўчай. Падрабязней на сайце: www.kb.uw.edu.pl

22.10.2018

Polsko-białoruskie związki językowe, literackie i historyczno-kulturowe

Wydział Filologiczny Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku na Białorusi zaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukową pt. „Polsko-białoruskie związki językowe, literackie i historyczno-kulturowe”, zorganizowaną z okazji 220-lecia urodzin Adama Mickiewicza.

15.03.2017

Muzyka i opera w polsko-ukraińskim dialogu literackim i kulturalnym

Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Katedra Literatury Ukraińskiej Narodowego Odeskiego Uniwersytetu im. Illi Miecznikowa oraz Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego mają zaszczyt zaprosić na III Międzynarodową Konferencję Naukową z cyklu „Odessa i Morze Czarne. Polsko-ukraińskie związki kulturalne”.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах