Полонистический бюллетень

Вакансия

Дата размещения: 23.08.2018
Заявки принимаются до: 07.09.2018

Specjalista ds. naukowych

Instytucja:
Местность:
Vienna
Области:
językoznawstwo, literaturoznawstwo

Oferujemy:


- zatrudnienie w ramach delegowania od 1 listopada 2018 r. (1. stanowisko) oraz od 1 stycznia 2019 r. (2. stanowisko)
- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę zawartej na prawie polskim, na 3-miesięczny okres próbny, a po jego upływie zastrzegamy możliwość 3 krotnego przedłużenia umowy o pracę na czas określony do 33 miesięcy
- mieszkanie służbowe w Stacji PAN w ramach użyczenia

 


Wymagania:
 wykształcenie wyższe lub doktorat z nauk humanistycznych (ze szczególnym uwzględnieniem historii, językoznawstwa i literaturoznawstwa, historii sztuki, nauk politycznych),
 zainteresowanie dla pracy naukowej i związanej z organizacją nauki,
 mile widziany dorobek naukowy w okresie studiów i po studiach,
 mile widziana znajomość środowiska naukowego w Polsce i Austrii,
 znajomość języka: biegła znajomość niemieckiego w mowie i piśmie; dobra znajomość angielskiego w mowie i piśmie,
 doświadczenie w redakcji tekstów naukowych w zakresie nauk humanistycznych,
 mile widziana umiejętność obsługi programów graficznych i mediów społecznościowych,
 mile widziane doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o granty polskie i europejskie,
 doświadczenie w organizowaniu wydarzeń i promocji nauki,
 mile widziane doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów badawczych,
 umiejętność pracy w zespole,
 umiejętność dobrej organizacji pracy,


Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
 klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia
 kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe,
umiejętności językowe
 kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia
 życiorys naukowy kandydata
 przykładowy plan organizacji konferencji naukowej
 listę zorganizowanych do tej pory wydarzeń promujących naukę


Prosimy o zamieszczenie dodatkowej klauzuli o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez PAN Stację Naukową w Wiedniu oraz przez Polską Akademię Nauk z siedzibą w Warszawie w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko specjalisty”

Informujemy, że:


1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Polska Akademia Nauk Stacja w Wiedniu, ul. Boerhaavegasse 25, +43 1 7135929, e-mail:office@viennapan.org, jako rekrutujący, natomiast jako przyszły pracodawca Polska Akademia Nauk, Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa tel. +48 22 182 61 03, e-mail: akademia@pan.pl


2. dane kontaktowe administratora bezpieczeństwa informacji są następujące PAN Stacja Naukowa w Wiedni - office@viennapan.org; Polska Akademia Nauk - iod@pan.pl


3. podanie danych o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm., dalej: KP) jest wymogiem ustawowym, w pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne;


4. przetwarzanie podanych danych osobowych w zakresie o którym mowa w art. 221 § Kodeksu pracy, odbywać się będzie na tej podstawie. Jeśli wysyłasz do nas więcej danych osobowych niż wskazane w ww. przepisie, przetwarzamy również te dane na podstawie wyrażonej zgody w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego kandydatów na pracowników PAN Stacji w Wiedniu/PAN;


5. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez 1 miesiąc od momentu
zakończenia rekrutacji, nie dłużej niż do 31.12.2018 r.


6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PAN Stację w Wiedniu/PAN. Ponadto osobie przysługuje prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO;


7. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;


8. w każdej chwili masz prawo wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie w jakim jej udzieliłeś/udzieliłaś.

Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.
Zgłoszenia z klauzulą należy przesyłać w wersji elektronicznej na adres: office@viennapan.org z dopiskiem w temacie „Wiedeń PAN – specjalista 1” do dnia 7 września 2018 r. oraz z dopiskiem w temacie „Wiedeń PAN – specjalista 2” do dnia 5 października 2018 r.


Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi Kandydatami.
Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami odbędą się w Warszawie lub w siedzibie PAN Stacji Naukowej w Wiedniu we wrześniu 2018 r (stanowisko 1) oraz w październiku (stanowisko 2). Przejazd na koszt kandydata, nocleg w siedzibie Stacji.
Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, zostaną o tym poinformowane, a aplikacje zostaną komisyjnie zniszczone/usunięte nie później niż 31.12.2018 roku. Praca dla wybranego kandydata będzie jego jedynym miejscem pracy. 

Информация

Смотреть также

03.11.2019

Specjalista ds. danych badawczych – Redaktor metadanych

Zadania/Rola w zespole • Wyszukiwanie i opracowywanie informacji dot. Otwartej Nauki i Otwartych Danych Badawczych • Przygotowywanie działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych dotyczących otwartych danych badawczych • Opracowywanie zasobów danych badawczych i sprawdzanie pod względem zgodności ze standardami metadanych odpowiednich dla poszczególnych zasobów • Współpraca z naukowcami tworzącymi treści naukowe na uczelni • Współpraca zespołów badawczych w tworzeniu Planów Zarządzania Danymi

20.07.2019

Lektor języka polskiego dla obcokrajowców

Dyrektor Centrum Języków Obcych UG ogłasza konkurs otwarty na stanowisko lektora języka polskiego dla obcokrajowców

22.06.2020

Adiunkt w Katedrze Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego z Pracownią Logopedyczną

R E K T O R UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego z Pracownią Logopedyczną w Instytucie Filologii Polskiej na Wydziale Humanistycznym UMCS

26.11.2019

Adiunkt w Instytucie Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach

I. KRYTERIAMI KWALIFIKACYJNYMI KONKURSU SĄ:  - posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie językoznawstwo;  - opublikowany dorobek naukowy w zakresie językoznawstwa ze szczególnym uwzględnieniem genologii, gatunków dziennikarskich, języka, komunikacji, reklamy, prasoznawstwa, historii prasy, kreowania wizerunku w mediach, tekstu w mediach, stylu naukowego; - doświadczenie w działalności dydaktycznej na uczelni wyższej;  - dorobek organizacyjny; - merytoryczne przygotowanie do prowadzenia zajęć z zakresu języka i komunikacji w mediach oraz warsztatów redaktorskich; - udokumentowane doświadczenie reporterskie w mediach akademickich, publicznych i komercyjnych;  - doświadczenie w zakresie publikacji tekstów na portalach i blogach internetowych;  - dobra znajomość języka angielskiego i rosyjskiego;  - opinia kierownika katedry (zakładu) lub osoby posiadającej tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego o predyspozycjach do pracy badawczo-dydaktycznej.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах