Polish Studies Bulletin

Job offer

Added on: 23.08.2018
Deadline for submitting applications: 07.09.2018

Specjalista ds. naukowych

Instytucja:
Cities/towns:
Vienna
Fields:
językoznawstwo, literaturoznawstwo

Oferujemy:


- zatrudnienie w ramach delegowania od 1 listopada 2018 r. (1. stanowisko) oraz od 1 stycznia 2019 r. (2. stanowisko)
- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę zawartej na prawie polskim, na 3-miesięczny okres próbny, a po jego upływie zastrzegamy możliwość 3 krotnego przedłużenia umowy o pracę na czas określony do 33 miesięcy
- mieszkanie służbowe w Stacji PAN w ramach użyczenia

 


Wymagania:
 wykształcenie wyższe lub doktorat z nauk humanistycznych (ze szczególnym uwzględnieniem historii, językoznawstwa i literaturoznawstwa, historii sztuki, nauk politycznych),
 zainteresowanie dla pracy naukowej i związanej z organizacją nauki,
 mile widziany dorobek naukowy w okresie studiów i po studiach,
 mile widziana znajomość środowiska naukowego w Polsce i Austrii,
 znajomość języka: biegła znajomość niemieckiego w mowie i piśmie; dobra znajomość angielskiego w mowie i piśmie,
 doświadczenie w redakcji tekstów naukowych w zakresie nauk humanistycznych,
 mile widziana umiejętność obsługi programów graficznych i mediów społecznościowych,
 mile widziane doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o granty polskie i europejskie,
 doświadczenie w organizowaniu wydarzeń i promocji nauki,
 mile widziane doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów badawczych,
 umiejętność pracy w zespole,
 umiejętność dobrej organizacji pracy,


Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
 klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia
 kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe,
umiejętności językowe
 kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia
 życiorys naukowy kandydata
 przykładowy plan organizacji konferencji naukowej
 listę zorganizowanych do tej pory wydarzeń promujących naukę


Prosimy o zamieszczenie dodatkowej klauzuli o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez PAN Stację Naukową w Wiedniu oraz przez Polską Akademię Nauk z siedzibą w Warszawie w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko specjalisty”

Informujemy, że:


1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Polska Akademia Nauk Stacja w Wiedniu, ul. Boerhaavegasse 25, +43 1 7135929, e-mail:office@viennapan.org, jako rekrutujący, natomiast jako przyszły pracodawca Polska Akademia Nauk, Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa tel. +48 22 182 61 03, e-mail: akademia@pan.pl


2. dane kontaktowe administratora bezpieczeństwa informacji są następujące PAN Stacja Naukowa w Wiedni - office@viennapan.org; Polska Akademia Nauk - iod@pan.pl


3. podanie danych o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm., dalej: KP) jest wymogiem ustawowym, w pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne;


4. przetwarzanie podanych danych osobowych w zakresie o którym mowa w art. 221 § Kodeksu pracy, odbywać się będzie na tej podstawie. Jeśli wysyłasz do nas więcej danych osobowych niż wskazane w ww. przepisie, przetwarzamy również te dane na podstawie wyrażonej zgody w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego kandydatów na pracowników PAN Stacji w Wiedniu/PAN;


5. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez 1 miesiąc od momentu
zakończenia rekrutacji, nie dłużej niż do 31.12.2018 r.


6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PAN Stację w Wiedniu/PAN. Ponadto osobie przysługuje prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO;


7. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;


8. w każdej chwili masz prawo wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie w jakim jej udzieliłeś/udzieliłaś.

Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.
Zgłoszenia z klauzulą należy przesyłać w wersji elektronicznej na adres: office@viennapan.org z dopiskiem w temacie „Wiedeń PAN – specjalista 1” do dnia 7 września 2018 r. oraz z dopiskiem w temacie „Wiedeń PAN – specjalista 2” do dnia 5 października 2018 r.


Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi Kandydatami.
Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami odbędą się w Warszawie lub w siedzibie PAN Stacji Naukowej w Wiedniu we wrześniu 2018 r (stanowisko 1) oraz w październiku (stanowisko 2). Przejazd na koszt kandydata, nocleg w siedzibie Stacji.
Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, zostaną o tym poinformowane, a aplikacje zostaną komisyjnie zniszczone/usunięte nie później niż 31.12.2018 roku. Praca dla wybranego kandydata będzie jego jedynym miejscem pracy. 

Information

See also

03.11.2019

Specjalista ds. danych badawczych – Redaktor metadanych

Zadania/Rola w zespole • Wyszukiwanie i opracowywanie informacji dot. Otwartej Nauki i Otwartych Danych Badawczych • Przygotowywanie działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych dotyczących otwartych danych badawczych • Opracowywanie zasobów danych badawczych i sprawdzanie pod względem zgodności ze standardami metadanych odpowiednich dla poszczególnych zasobów • Współpraca z naukowcami tworzącymi treści naukowe na uczelni • Współpraca zespołów badawczych w tworzeniu Planów Zarządzania Danymi

03.11.2019

Starszy wykładowca

I. Wymagania dodatkowe: Od kandydata na stanowisko starszego wykładowcy wymaga się: 1. Posiadania stopnia naukowego doktora z zakresu językoznawstwa oraz wykształcenia z zakresu filologii polskiej oraz filozofii. 2. Władania językiem polskim. 3. Przy przyjęciu preferowane będą osoby, które zadeklarują PWSZ jako pierwsze miejsce pracy.  

22.06.2017

Adiunkt Zakładzie Informatologii w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa na Wydziale Humanistycznym UMCS

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) oraz w Statucie UMCS z dnia 14 czerwca 2006 r. ze zm.

07.11.2019

Koordynator Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: organizowanie i przeprowadzanie konkursów na finansowanie badań podstawowych; organizowanie prac Zespołów Ekspertów; analiza pod względem formalnym wniosków złożonych w konkursach; ocena rzetelności i bezstronności opinii przygotowanych przez ekspertów; przedkładanie Dyrektorowi NCN do zatwierdzenia list rankingowych przygotowanych przez Zespoły Ekspertów; współpraca z polskimi i zagranicznymi naukowcami; udział w działaniach NCN obejmujących współpracę międzynarodową; prowadzenie działalności upowszechniającej informacje o konkursach NCN; prowadzenie szkoleń dla wnioskodawców; współpraca z Radą NCN; realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora NCN.           Wymagane dokumenty: CV i list motywacyjny; wykaz osiągnięć naukowych, w tym informacje na temat udziału w realizacji projektów badawczych; skan dokumentów potwierdzających wykształcenie, w tym posiadanie stopnia naukowego lub tytułu naukowego; skan dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje; skan podpisanych odręcznie oświadczeń: o niekaralności za umyślne przestępstwo i przestępstwo skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wzory oświadczeń dostępne są na stronie www.ncn.gov.pl/BIP w zakładce „Oferty pracy”.      

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.