Полонистический бюллетень

Номер журнала

Дата размещения: 15.11.2018
Литературоведение

Журнал:
(8(11)) 2018
Издательство:
ISSN:
2084-6045

Содержание

CZĘŚĆ ANGLOJĘZYCZNA:  POINTS OF VIEW

[PUNKTY WIDZENIA]

Redakcja naukowa: Joanna Jeziorska-Haładyj i Witold Sadowski

Od Redakcji

Jiří Hrabal, Point of View: On the Narratological and Ideological Aspects of the Concept

[Punkt widzenia: narratologiczne i ideologiczne aspekty pojęcia]

Darin Tenev, Point of View and the Modalities of Narrative

[Punkt widzenia a modalności narracyjne]

Joanna Jeziorska-Haładyj, Second-Person Narratives in Non-Fiction

[Narracja drugoosobowa w niefikcji]

Magdalena Horodecka, Between Testimony and Irony: Points of View in Chernobyl Prayer”. A Chronicle of the Future” by Swietlana Alexievich

[Między świadectwem a ironią: punkty widzenia w „Czarnobylskiej modlitwie. Kronice przyszłości” Swietłany Aleksijewicz]

Przemysław Pietrzak, Points of View and the Daily Press at the Turn of the 19th and

20th Centuries

[Punkt widzenia a prasa codzienna na przełomie XIX I XX wieku]

Jan Tlustý, To See Oneself Through the Eyes of Others and Through the Eyes of Books:

Perspective in Bohumil Hrabal’s Autobiographical Texts

[Przeglądać się w innych i w książkach: punkt widzenia w prozie autobiograficznej Bohumila Hrabala]

Robert Kusek, In and Out, or the Memoir’s Many Points of View

[Na zewnątrz i wewnątrz. Wielość punktów widzenia w pamiętniku]

Zuzana Fonioková, Tellers and Experiencers in Autobiographical Narratives:

Focalization in Peeling the Onion” by Günter Grass and The Liars’ Club” by Mary Karr

 [„Ja” opowiadające i „ja” przeżywające w narracjach autobiograficznych – fokalizacja w „Przy obieraniu cebuli” Güntera Grassa i „The Liars’ Club” Mary Karr]

Zofia Mitosek, The Point of View (in Four Ways)

[Punkt widzenia (w czterech odsłonach)]

Agnieszka Łaszczuk, Point of View in Translation: Edgar Allan Poe’s The Cask of

Amontillado” Translated into Polish

[Punkt widzenia w przekładzie: „The Cask of Amontillado” Edgara Allana Poego w polskich tłumaczeniach]

Magda Nabiałek, On the Zero Viewpoint in Drama [O zerowym punkcie widzenia w dramacie]

INDEKS OSÓB

INFORMACJE O AUTORACH

INFORMACJE DLA AUTORÓW

 

CZĘŚĆ POLSKOJĘZYCZNA: BIBLIOTEKI

Od Redakcji

POŻYTKI FILOLOGICZNE

Kamelia Spassova, Dual codes: Text within a Text in Lotman and Kristeva

(Podwójne kodowanie: Tekst w tekście według Łotmana i Kristevej)

Katarzyna Pietruczuk, Tzetzes’ source of information on the Foundation on the Alexandrian Library

(Źródło informacji Tzetzesa o założeniu Biblioteki Aleksandryjskiej)

Aneta Mazur, Stefania Chłędowska – zapomniana nowelistka

Beata Górska-Szkop, Przestrzenie zdziwienia w tekstach podróżniczych Michała Tyszkiewicza i Józefa Ignacego Kraszewskiego

Olga Płaszczewska, „No haber salido de mi biblioteca”. Notatka z lektury „Sławy (La fama)” J.L. Borgesa

BIBLIOTEKI

FIGURA BIBLIOTEKARZA

Jarosław Ławski, Ironia i nihilizm. Figura bibliotekarza w „Posłuchaniu u Lucypera” Józefa Sękowskiego

ZWIEDZANIE BIBLIOTEKI - PISANIE BIBLIOTEKI

Magdalena Bąk, Książki się czyta, a biblioteki zwiedza. Adolf Pawiński i portugalskie księgozbiory

Marta M. Kacprzak, Między nauką a biblioteką? Profesor Józef Przyborowski, bibliotekarz Biblioteki Ordynacji Zamojskiej, i jego publikacje o dawnej literaturze i książce

Dorota Kielak, Biblioteka-uniwersytet. Zakład Narodowy im. Ossolińskich we wspomnieniach Stanisława Wasylewskiego

WYMYŚLANIE BIBLIOTEKI

Anita Całek, Fantastyczne biblioteki widmowe. Od fikcyjnych książek do pozatekstowych artefaktów

Jerzy Paszek, Biblioteka Blooma

PRZYBLIŻENIA. SENSY BIBLIOTEK

Dawid Maria Osiński, Biblioteka jako przestrzeń poznania

Joanna Królak, „Wykształcony wbrew swej woli” - motyw biblioteki w „Zbyt głośnej samotności” Bohumila Hrabala

Karolina Ćwiek-Rogalska, O znaczeniach biblioteki w Adelheid Vladimíra Körnera. Studium przypadku

INDEKS OSÓB

INFORMACJE O AUTORACH

INFORMACJE DLA  AUTORÓW

Информация

Дата размещения:
15 ноября 2018; 20:21 (Piotr Bordzoł)
Дата правки:
15 ноября 2018; 20:21 (Piotr Bordzoł)
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах