Полонистический бюллетень

Человек

28.12.2019

dr Switłana Bajdacka

Po ukończeniu studiów na Uniwersytecie  i uzyskaniu stopnia magistra filologii polskiej podjęła studia doktoranckie po ukończeniu których  w roku 2011 obroniła pracę doktorską „Gatunek podróży literackiej w twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego”, uzyskując stopień doktora nauk filologicznych. Pracuje na stanowisku asystenta katedry polonistyki. Jest autorką ponad 30 publikacji naukowych, w tym monografii „Жанр подорожі у творчості Юзефа Ігнація Крашевського : монографія // Київські полоністичні студії. – Том XXІХ. – Вінниця, ПП «ТД «Едельвейс і К», 2016. – 175 с. 

W kręgu zainteresowań badawczych znajdują się literatura dokumentalna, kulturologia lingwistyczna, glottodydaktyka, badania kontrastywne.

Wybrane publikacje:

1.Еміграційна проблематика у наративному дискурсі Юзефа Ігнація Крашевського//Київські полоністичні студії: мат.Міжнар.наук.конф., м.Київ, 23-25 травня 2018.  – Т.ХХХV- К.Талком, 2019. – С.56-62 (http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/26795/1/Rozinkevych_Polonistuchni_Stud_2019.pdf ).

2.Роман Юзефа Ігнація Крашевського "Чарівний ліхтар" як текст культури українського народу // Київські полоністичні студії. -xx 2016. - Т. 28. - С. 24-31 (www.irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe?..v)

Informacje

Электронный адрес:
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах