Полонистический бюллетень

Стипендия

Zdj. Suzy Hazelwood | Pexels
Дата размещения: 04.12.2022
Заявки принимаются до: 12.12.2022

Fulbright Slavic Award

Доннатор/организатор:

Fulbright Slavic Award to stypendium dydaktyczne przeznaczone dla osób zatrudnionych w polskich instytucjach szkolnictwa wyższego, których zainteresowania naukowe związane są z kulturą (literaturą, mediami, sztuką) lub historią, polityką, ekonomią Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej. 

Stypendium jest skierowane również do osób ze znajomością realiów (literatury, sztuki, historii) USA, chcących upowszechniać wiedzę o Polsce wśród amerykańskich studentów i studentek. Stypendium umożliwia prowadzenie zajęć dydaktycznych na jednym z dwóch uniwersytetów współpracujących z Polsko-Amerykańską Komisją Fulbrighta: University of Illinois w Chicago (UIC) oraz The Ohio State University w Columbus (OSU). Ostateczny układ i tematyka kursów będą uzgodnione wspólnie przez wykładowców oraz instytucje goszczące.

Stypendia oferowane są na 4 miesiące. Planowana liczba stypendiów: 2 (po jednym stypendium w każdej uczelni współpracującej z Komisją w ramach programu Fulbright Slavic Award).

Fundatorzy poszukują przede wszystkim:

 • Osób z przemyślanymi, merytorycznymi pomysłami na projekty dydaktyczne poparte aktywnością w środowisku akademickim, dotychczasowymi osiągnięciami naukowymi i publikacjami;
 • Osób ciekawych świata i otwartych na nowe doświadczenia naukowe i pozaakademickie;
 • Osób gotowych reprezentować polską naukę i kulturę w USA;
 • Badaczy i dydaktyków na każdym etapie kariery po uzyskaniu stopniu doktora;
 • Osób reprezentujących wszelkie dyscypliny nauki objęte programem.

Zwracają uwagę, że stypendystami zostają osoby z różnych regionów i miast Polski, mniejszości czy środowisk defaworyzowanych. Ważne są też: realne zainteresowanie Stanami Zjednoczonymi i umiejętności językowe, pozwalające na pełne skorzystanie z pobytu i swobodny kontakt ze studentami i kadrą akademicką uczelni goszczącej. 

O udział w programie mogą ubiegać się osoby, które:

 • Posiadają polskie obywatelstwo i nie posiadają podwójnego polskiego i amerykańskiego obywatelstwa lub karty stałego pobytu w USA (zielonej karty).
 • Posiadają co najmniej stopień naukowy doktora.
 • Są pracownikami działających w Polsce: uczelni, federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych, instytutów badawczych, międzynarodowych instytutów naukowych, Centrum Łukasiewicz i instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, Polskiej Akademii Umiejętności i innych podmiotów prowadzących głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.
 • Wykazują się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.
 • Spełniają wymogi formalne wizy J Research Scholar.
 • Nie przebywają w USA w czasie składania wniosku o stypendium, a ich całkowity pobyt w USA w ciągu ostatnich 6 lat poprzedzających złożenie aplikacji jest krótszy niż 5 lat. Preferowani są kandydaci, którzy w ciągu ostatnich 5 lat przebywali w USA krócej niż 9 miesięcy.

Stypendium przeznaczone jest w pierwszej kolejności na pokrycie kosztów utrzymania stypendysty. Wysokość miesięcznego stypendium jest zgodna ze stawkami Institute of International Education (IIE) i zależy od lokalizacji instytucji goszczącej: 3800 USD miesięcznie dla University of Illinois w Chicago (UIC) oraz 3000 USD miesięcznie dla Ohio State University w Columbus (OSU).

Część środków wypłacana jest przez Komisję, część przez uczelnię goszczącą. Środki wypłacane przez Komisję nie podlegają opodatkowaniu. Środki wypłacane przez uczelnię są wypłacane na podstawie osobnych umów i podlegają opodatkowaniu w USA. Istnieje możliwość ubiegania się o zwrot kosztów poniesionych w ramach podatku zapłaconego w USA do kwoty wskazanej w umowie stypendialnej (Komisja może zwrócić ww. koszty po zakończonym stypendium pod warunkiem otrzymania odpowiedniej dokumentacji od stypendysty).

Stypendium obejmuje również:

 • Ryczałt na pokrycie kosztów podróży stypendysty do i z USA (1500 USD).
 • Jednorazowy dodatek na przeprowadzkę oraz zagospodarowanie w USA (1300 USD).
 • Miesięczny dodatek na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu, zakup pomocy naukowo-dydaktycznych lub udział w konferencjach (300 USD).
 • Dodatek na pokrycie kosztów utrzymania rodziny (250 USD miesięcznie na każdego członka rodziny) oraz ryczałt na pokrycie kosztów podróży rodziny do i z USA (1500 USD dla każdego członka rodziny), jeśli towarzyszy stypendyście przez minimum 80% pobytu w USA. Chęć wyjazdu z rodziną musi zostać zgłoszona w formularzu zgłoszeniowym.

Harmonogram

28 września 2022
Ogłoszenie naboru do programu Fulbright Slavic Award 2023-24

12 grudnia 2022
Zakończenie procesu składania wniosków o stypendium na rok akademicki 2023/24 . Akceptujemy wnioski złożone do godziny 16:00 czasu polskiego ostatniego dnia naboru.

28 luty–1 marca 2023
Rozmowy z wybranymi kandydatami przeprowadzone przez Komisję Selekcyjną

Marzec–Maj 2023
Zatwierdzenie osób nominowanych do stypendium przez Radę Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta oraz Fulbright Foreign Scholarship Board w USA.

Publikacja wyników naboru na stronie internetowej Komisji

Spotkanie informacyjne dla stypendystów przed wyjazdem do USA. Wydarzenie odbędzie się online lub stacjonarnie w Warszawie (w zależności od sytuacji epidemicznej)

Maj–Grudzień 2023
Planowana realizacja projektu mentoringowego.

Styczeń 2024 
Wyjazd do USA

Stypendium jest finansowane przez amerykański Departament Stanu, polskie Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz instytucje goszczące.

Szczegółowe informacje dotyczące wniosku i procedury konkursowej dostępne są na stronie fundatora: https://fulbright.edu.pl/slavic-award/

Информация

Ключевые слова:
Дата размещения:
4 декабря 2022; 18:15 (Piotr Bordzoł)
Дата правки:
4 декабря 2022; 18:15 (Piotr Bordzoł)

Смотреть также

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах