Polish Studies Newsletter

Scholarship/grant

Zdj. Suzy Hazelwood | Pexels
Added on: 04.12.2022
Deadline for submitting applications: 12.12.2022

Fulbright Slavic Award

Fulbright Slavic Award to stypendium dydaktyczne przeznaczone dla osób zatrudnionych w polskich instytucjach szkolnictwa wyższego, których zainteresowania naukowe związane są z kulturą (literaturą, mediami, sztuką) lub historią, polityką, ekonomią Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej. 

Stypendium jest skierowane również do osób ze znajomością realiów (literatury, sztuki, historii) USA, chcących upowszechniać wiedzę o Polsce wśród amerykańskich studentów i studentek. Stypendium umożliwia prowadzenie zajęć dydaktycznych na jednym z dwóch uniwersytetów współpracujących z Polsko-Amerykańską Komisją Fulbrighta: University of Illinois w Chicago (UIC) oraz The Ohio State University w Columbus (OSU). Ostateczny układ i tematyka kursów będą uzgodnione wspólnie przez wykładowców oraz instytucje goszczące.

Stypendia oferowane są na 4 miesiące. Planowana liczba stypendiów: 2 (po jednym stypendium w każdej uczelni współpracującej z Komisją w ramach programu Fulbright Slavic Award).

Fundatorzy poszukują przede wszystkim:

 • Osób z przemyślanymi, merytorycznymi pomysłami na projekty dydaktyczne poparte aktywnością w środowisku akademickim, dotychczasowymi osiągnięciami naukowymi i publikacjami;
 • Osób ciekawych świata i otwartych na nowe doświadczenia naukowe i pozaakademickie;
 • Osób gotowych reprezentować polską naukę i kulturę w USA;
 • Badaczy i dydaktyków na każdym etapie kariery po uzyskaniu stopniu doktora;
 • Osób reprezentujących wszelkie dyscypliny nauki objęte programem.

Zwracają uwagę, że stypendystami zostają osoby z różnych regionów i miast Polski, mniejszości czy środowisk defaworyzowanych. Ważne są też: realne zainteresowanie Stanami Zjednoczonymi i umiejętności językowe, pozwalające na pełne skorzystanie z pobytu i swobodny kontakt ze studentami i kadrą akademicką uczelni goszczącej. 

O udział w programie mogą ubiegać się osoby, które:

 • Posiadają polskie obywatelstwo i nie posiadają podwójnego polskiego i amerykańskiego obywatelstwa lub karty stałego pobytu w USA (zielonej karty).
 • Posiadają co najmniej stopień naukowy doktora.
 • Są pracownikami działających w Polsce: uczelni, federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych, instytutów badawczych, międzynarodowych instytutów naukowych, Centrum Łukasiewicz i instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, Polskiej Akademii Umiejętności i innych podmiotów prowadzących głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.
 • Wykazują się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.
 • Spełniają wymogi formalne wizy J Research Scholar.
 • Nie przebywają w USA w czasie składania wniosku o stypendium, a ich całkowity pobyt w USA w ciągu ostatnich 6 lat poprzedzających złożenie aplikacji jest krótszy niż 5 lat. Preferowani są kandydaci, którzy w ciągu ostatnich 5 lat przebywali w USA krócej niż 9 miesięcy.

Stypendium przeznaczone jest w pierwszej kolejności na pokrycie kosztów utrzymania stypendysty. Wysokość miesięcznego stypendium jest zgodna ze stawkami Institute of International Education (IIE) i zależy od lokalizacji instytucji goszczącej: 3800 USD miesięcznie dla University of Illinois w Chicago (UIC) oraz 3000 USD miesięcznie dla Ohio State University w Columbus (OSU).

Część środków wypłacana jest przez Komisję, część przez uczelnię goszczącą. Środki wypłacane przez Komisję nie podlegają opodatkowaniu. Środki wypłacane przez uczelnię są wypłacane na podstawie osobnych umów i podlegają opodatkowaniu w USA. Istnieje możliwość ubiegania się o zwrot kosztów poniesionych w ramach podatku zapłaconego w USA do kwoty wskazanej w umowie stypendialnej (Komisja może zwrócić ww. koszty po zakończonym stypendium pod warunkiem otrzymania odpowiedniej dokumentacji od stypendysty).

Stypendium obejmuje również:

 • Ryczałt na pokrycie kosztów podróży stypendysty do i z USA (1500 USD).
 • Jednorazowy dodatek na przeprowadzkę oraz zagospodarowanie w USA (1300 USD).
 • Miesięczny dodatek na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu, zakup pomocy naukowo-dydaktycznych lub udział w konferencjach (300 USD).
 • Dodatek na pokrycie kosztów utrzymania rodziny (250 USD miesięcznie na każdego członka rodziny) oraz ryczałt na pokrycie kosztów podróży rodziny do i z USA (1500 USD dla każdego członka rodziny), jeśli towarzyszy stypendyście przez minimum 80% pobytu w USA. Chęć wyjazdu z rodziną musi zostać zgłoszona w formularzu zgłoszeniowym.

Harmonogram

28 września 2022
Ogłoszenie naboru do programu Fulbright Slavic Award 2023-24

12 grudnia 2022
Zakończenie procesu składania wniosków o stypendium na rok akademicki 2023/24 . Akceptujemy wnioski złożone do godziny 16:00 czasu polskiego ostatniego dnia naboru.

28 luty–1 marca 2023
Rozmowy z wybranymi kandydatami przeprowadzone przez Komisję Selekcyjną

Marzec–Maj 2023
Zatwierdzenie osób nominowanych do stypendium przez Radę Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta oraz Fulbright Foreign Scholarship Board w USA.

Publikacja wyników naboru na stronie internetowej Komisji

Spotkanie informacyjne dla stypendystów przed wyjazdem do USA. Wydarzenie odbędzie się online lub stacjonarnie w Warszawie (w zależności od sytuacji epidemicznej)

Maj–Grudzień 2023
Planowana realizacja projektu mentoringowego.

Styczeń 2024 
Wyjazd do USA

Stypendium jest finansowane przez amerykański Departament Stanu, polskie Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz instytucje goszczące.

Szczegółowe informacje dotyczące wniosku i procedury konkursowej dostępne są na stronie fundatora: https://fulbright.edu.pl/slavic-award/

Information

Added on:
4 December 2022; 18:15 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
4 December 2022; 18:15 (Piotr Bordzoł)

See also

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.