Polish Studies Bulletin

New release

Added on: 26.02.2019
Literature studies

Północne miniatu­ry krytyczne. Odcienie kultury literackiej na Warmii i Mazurach

Książka prof. Zbigniewa Chojnowskiego jest opisem, dokumentacją oraz wstępną interpretacją wybranych zjawisk literackich, związanych z Polską północno-wschodnią po 1980 roku.

Książka jest opisem, dokumentacją oraz wstępną interpretacją wybranych zjawisk literackich, związanych z Polską północno-wschodnią po 1980 roku. Zaprezentowano tu proces kulturalizacji lokalnego społeczeń­stwa zarówno w literaturze, jak i na skutek jej oddziaływania. Autor opiera się na zało­żeniu, że porządkowanie kultury literackiej w obrębie regionu zapobiega w jakiejś mie­rze ucieczce dyskursu literaturoznawczego od humanistycznej odpowiedzialności za osobniczy i społeczny rozwój czło­wieka. Książka reprezentuje typ refleksji charakterystyczny dla nowego regio­nalizmu, który uwzględnia kulturową i geograficzną specyfikę miejsca, jego „małą” historię i lokalne tradycje, własną geopoetykę, działające na danym ob­szarze instytucje, uwarunkowania społeczne. Postawę nowego regionalisty cechuje świadome, bliskie i krytyczne towarzyszenie twórcom i ich dziełom. Zminiaturyzowane narracje uwzględniają punkty widzenia, które pozwalają oglądać regionalne zjawiska literackie wielowymiarowe — w perspektywie krajowej, zagranicznej, europejskiej, a także socjologicznej, egzystencjalnej, kulturoznawczej, niekiedy politycznej. Autor przyjął w określaniu odcieni kul­tury literackiej na Warmii i Mazurach rolę obserwatora i uczestnika, życzli­wego i zatroskanego poety, literaturoznawcy, społecznika, działacza kultu­ralnego. Na tom składają się szkice o poetach i pisarzach z Warmii i Mazur, kronika literacka regionu 1980–2017, charakterystyka literackiej przestrzeni Suwalszczyzny, minieseje o fundamentalnych kwestiach kultury literackiej. Podsumowaniem książki są z jednej strony rozmowy autora z warmińsko-mazurskimi twórcami, z drugiej zaś wywiady, których udzielił on miłośnikom literatury i aktywnym uczestnikom kultury regionu.

Information

Year of publication:
2018
Pages:
714
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.