Polish Studies Bulletin

New release

Added on: 06.11.2019
Literature History

Północne miniatury krytyczne. Koloryty ziem pruskich i varia

Publikacja stanowi kontynuację rozważań zawartych w książce Zbigniewa Chojnowskiego "Północne miniatury krytyczne. Odcienie kultury literackiej na Warmii i Mazurach".

Tu również jest mowa o literaturze wiążącej się z krainą warmińsko-mazurską, ale w mozaikowej narracji silniej niż w tomie poprzednim zaakcentowano aspekty historyczno-geograficzne i kulturowe. Autor eksponuje kwestie prusko-niemieckie, podejmuje problematykę piśmiennictwa Mazurów pruskich XIX i XX wieku. Tropione są tu odzwierciedlenia Warmii i Mazur w literaturze polskiej, zarówno tej z obiegu regionalnego, ogólnopolskiego, jak i niemieckiego. Książka należy do rzędu tych, które są dokumentacją poszukiwania ciągłości kulturowej, ważnej dla tworzenia tożsamości mieszkańca Warmii i Mazur, Polski i Europy. Składa się z prób przedstawienia kolorytów ziem pruskich czasów dawniejszych i nowszych na podstawie niektórych współczesnych opracowań. Znajduje się tu literacki i nie tylko literacki portret Olsztyna. Poeci i pisarze, którym poświęcono szkice, mieli dłuższe lub krótsze kontakty z Warmią i Mazurami, ale byli lub nadal są przedmiotem fascynacji autora. Swego rodzaju zbiorem kontekstów, rzucających pewne światło na ogólniejsze przemiany świadomości kulturowej, jest rozdział pt. "Z dziennika lektur". Zamknięciem tomu są nekrologi pomyślane jako teksty pisane z perspektywy momentu śmierci twórcy.

List of contents

Dostępny w załączniku

Information

Year of publication:
2018
Pages:
676
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.