Polish Studies Bulletin

Contest

Added on: 19.02.2019
Deadline for applications: 28.02.2019

Akademia Młodych Humanistów KUL

Target groups:
Schoolchildren

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w programie „Akademia Młodych Humanistów”, który jest prowadzony przez Instytut Filologii Polskiej, Instytut Historii, Wydział Filozofii oraz Uniwersytet Otwarty KUL.

Celem programu jest zapewnienie uczniom w szczególny sposób zainteresowanych kulturą, historią, literaturą i językiem polskim indywidualnej opieki naukowej oraz dodatkowych możliwości kształcenia i wymiany doświadczeń. Program wspiera własną twórczość naukową i literacką uczniów, ich przygotowania do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, stymuluje uczniowskie inicjatywy i projekty kulturowe, a także przygotowuje do studiów wyższych. Maksymalny czas uczestnictwa w „Akademii” ustaje wraz z ukończeniem szkoły średniej.

Do udziału w programie zgłasza uczniów szkoła na wniosek nauczyciela polonisty. W wyjątkowych wypadkach uczeń może – za zgodą rodziców – zgłosić się sam, o ile przedstawi udokumentowane osiągnięcia w dziedzinie szeroko rozumianej kultury i dyscyplin humanistycznych. Nabór ma miejsce co roku w okresie zimowym, a formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej Uniwersytetu Otwartego KUL.

See also

19.10.2015

KONKURS O NAGRODĘ "ARCHIWUM EMIGRACJI" ZA PRACĘ MAGISTERSKĄ I DOKTORSKĄ NA TEMAT EMIGRACJI POLSKIEJ XX WIEKU

  Celem Nagrody jest promocja podstawowych badań naukowych nad różnorodnymi zagadnieniami związanymi z dziejami i dorobkiem wychodźstwa polskiego w XX w.

02.12.2017

Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Celem konkursu Monografie jest finansowanie wydania najlepszych, oryginalnych i niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

19.10.2015

Konkurs na logo Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Dziekan WNH UKSW oraz Wydziałowa Rada Studenów WNH UKSW serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w konkursie i nadsyłania projektów logo, które będzie najlepiej korespondować z charakterem Wydziału i stanie się jego znakiem rozpoznawczym. Projekty prosimy przysyłać do 20.05.2015 r. na mail: wnhuksw@gmail.com

19.10.2015

Konkurs na napisanie pracy doktorskiej na temat twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

Dyrektor Instytutu Badań Literackich PAN, prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski, oraz Prof. dr hab. Włodzimierz Bolecki, kierownik projektu pt. Kontynuacja wydania krytycznego dzieł zebranych Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, t. 4-13, finansowanego przez NPRH, ogłaszają konkurs na napisanie pracy doktorskiej z literaturoznawstwa i edytorstwa na temat twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Praca będzie powstawać w Pracowni Poetyki Historycznej IBL PAN, w ramach w/w projektu. W konkursie mogą wziąć udział osoby z tytułem magistra (w tym także przyjęte już na studia doktoranckie o profilu literaturoznawczym).

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.